Paikka ja identiteetti:paikan merkityksiä Suomessa asuville somalialaisille maahanmuuttajille

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Likki, Tiina
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:07Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:07Z
dc.date.issued 2008-11-03 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11100
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Maahanmuutto ja paikan käsite liittyvät läheisesti toisiinsa. Tästä huolimatta sosiaalipsykologiassa ei ole juuri tutkittu merkityksiä, joita maahanmuuttajat antavat paikoille, tai paikan roolia heidän identiteeteissään. Tämä kvalitatiiviseen haastatteluaineistoon perustuva tutkimus keskittyy juuri näihin kysymyksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan merkityksiä, joita Suomessa asuvat somalialaiset maahanmuuttajat tuovat esiin puheessaan eri paikoista sekä sitä, miten he luovat erotteluja eri paikkojen välille ja käyttävät paikkoja sosiaalisen identiteetin lähteinä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sijoittuu sosiaalisen identiteetin lähestymistavan teoriaperinteeseen, minkä lisäksi siinä hyödynnetään paikkasuhteita käsittelevää kirjallisuutta ympäristöpsykologiasta. Tutkimus perustui yhdeksän somalialaisen maahanmuuttajan puolistrukturoituihin haastatteluihin. Haastateltavat olivat iältään 13–39-vuotiaita ja asuivat Vuosaaren kaupunginosassa Helsingissä. Paikkoja koskevan puheen sisältöjä analysoitiin käyttäen menetelmänä teoriasidonnaista laadullista sisällönanalyysia. Viisi teemaa nousi kuvaamaan haastateltaville keskeisimpiä paikan merkityksiä. Nämä olivat sosiaaliset verkostot, paikan monikulttuurisuus, pystyvyydentunne, turvallisuus ja tuttuus. Paikan merkitykset liittyivät monilta osin läheisesti toisiinsa ja ne kaikki kuvastivat ensisijaisesti ympäristön sosiaalisia ulottuvuuksia fyysisten sijaan. Erityisesti muiden somalialaisten läsnäoloa – paikan ”somalialaisuutta” – pidettiin merkittävänä paikan ominaisuutena ja se liittyi kaikkiin viiteen merkitysulottuvuuteen. Osallistujat tuottivat pääasiallisesti kolmenlaisia erotteluja eri paikkojen välillä: Vuosaari vs. muut paikat, Vuosaaren sisäiset erottelut sekä Helsinki vs. muut paikat. Kaikkien kolmen erotteluprosessin kautta tuotetut kategoriat toimivat sosiaalisen identiteetin lähteinä ja osallistujat kokivat kuuluvansa samanaikaisesti eri tasoilla (esim. kaupunginosa, kaupunki, maa) sijaitseviin paikkoihin. Paikan merkitysten tarkastelu yhdessä sosiaalisten identiteettiprosessien kanssa myös osoitti osallistujien paikkaidentiteettien ja etnisen identiteetin liittyvän läheisesti toisiinsa. Korostamalla Vuosaaren monikulttuurisuutta ja somalialaisuutta osallistujat osoittivat identifioituvansa etnisyyttään keskeisesti ilmentävään paikkaan. Lisäksi kaikki osallistujat kokivat olevansa ensisijaisesti somalialaisia ja vasta toissijaisesti vuosaarelaisia, mikä osoitti etnisen identiteetin olevan heille paikkaidentiteettiä merkityksellisempi. Tutkimuksen päätelmä on, että paikkoja tulisi tutkia sosiaalisen identiteetin lähteinä. Paikkaidentiteettejä tutkittaessa on kuitenkin keskeistä huomioida niin paikan merkitykset kuin yksilöiden muut sosiaaliset identiteetit. Tutkimuksen lopussa esitetään viiteen merkitysteemaan liittyviä käytännön johtopäätöksiä sekä hahmotellaan mahdollisuutta hyödyntää paikkaidentiteettejä maahanmuuttajien integroitumisessa vastaanottavaan yhteiskuntaan. en
dc.language.iso fi en
dc.subject sosiaalinen identiteetti en
dc.subject paikka en
dc.subject maahanmuuttajat en
dc.subject Somalia en
dc.subject kaupunginosat en
dc.title Paikka ja identiteetti:paikan merkityksiä Suomessa asuville somalialaisille maahanmuuttajille en
dc.identifier.laitoskoodi 706 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record