Terveydenhoitajien arviot raskaudenaikaisen päihteidenkäytön riskitekijöistä ja neuvolan ehkäisytyön vaikuttavuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11103
Title: Terveydenhoitajien arviot raskaudenaikaisen päihteidenkäytön riskitekijöistä ja neuvolan ehkäisytyön vaikuttavuudesta
Author: Yliruka, Jarkko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11103
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastelen äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien neuvolan ehkäisytyön vaikuttavuutta koskevien arviointien yhteyttä raskaudenaikaisen päihteidenkäytön seulonta-aktiivisuuteen. Tutkielmassa selvitetään myös terveydenhoitajien arvioita raskaana olevien alle 25-vuotiaiden ja 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien naisten välisistä eroista päihteidenkäytön yleisyyden, muutoksen ja ongelman vakavuuden osalta. Tämän lisäksi avovastauksista tarkastellaan terveydenhoitajien arvioita raskaudenaikaiseen päihteidenkäyttöön vaikuttavista riskitekijöistä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat terveydenhoitajien hoitotyön arvioinnit ja aiemmat empiiriset tutkimukset terveydenhuoltohenkilöstön toiminnasta raskaudenaikaisen päihteidenkäytön ehkäisyssä. Terveydenhoitajien hoitotyön arviointeja tarkastellaan heuristisen päättelyn näkökulmasta. Heuristista päättelyä mallinnetaan kognitiivisen psykologian prototyyppi- ja esimerkkimalleihin perustuvien kategorisointiteorioiden näkökulmasta. Tutkielmassa käytetään Etelä-Suomen lääninhallituksen toimesta vuonna 2006 kerättyä äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajien aineisto(n=130). Tilastollisina analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, yksisuuntaista varianssianalyysiä ja riippuvien otosten t-testiä. Lisäksi käytettiin epäparametristen menetelmien Wilcoxonin merkittyjen järjestyslukujen testiä ja McNemarin testiä. Tutkielman laadullisen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista sisällön erittelyä. Tuloksien mukaan terveydenhoitajista, jotka olivat täysin samaa mieltä nikotiinikorvaushoidon vaikuttavuudesta 68,1 % kehotti tupakoivia raskaana olevia naisia käyttämään nikotiinikorvaushoitoa aina tai lähes aina, kun vastaava osuus jokseenkin samaa mieltä olevilla terveydenhoitajilla oli 29,4 %. Terveydenhoitajien arvioiden mukaan alle 25-vuotiaat naiset käyttivät raskauden aikana enemmän päihteitä kuin 25-vuotiaat ja sitä vanhemmat naiset. Lisäksi terveydenhoitajien mukaan päihteidenkäyttö oli lisääntynyt enemmän nuorilla kuin vanhemmilla raskaana olevilla naisilla vuoden 2005–2006 aikana. Terveydenhoitajien avovastauksista poimittiin yhteensä 127 mainintaa raskaudenaikaiseen päihteidenkäyttöön vaikuttavista riskitekijöistä. Riskitekijöistä muodostettiin 14 kategoriaa, jotka luokiteltiin sosiaalisiin ja yksilöllisiin riskitekijöihin. Lopuksi tarkasteltiin terveydenhoitajien arvioita raskaudenaikaisen alkoholinkäytön ja tupakoinnin välisistä eroista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveydenhoitajat
neuvolat
ehkäisevä päihdetyö
hoitotyö
raskaus
päihteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record