Aatteellinen järjestö vailla aatetta: ”Muu – mikä?” : MUU ry:n perustaminen 1980-luvun nousukauden Suomessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11110
Title: Aatteellinen järjestö vailla aatetta: ”Muu – mikä?” : MUU ry:n perustaminen 1980-luvun nousukauden Suomessa
Author: Romo, Heidi Marjatta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Science History
Date: 2008-04-30
URI: http://hdl.handle.net/10138/11110
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmani käsittelee taiteilijajärjestö MUU ry:n perustamista, ensimmäisiä toimintavuosia ja yhdistyksen piirissä tuotettua poliittista diskurssia suhteessa 1980-luvun talouden nousukauteen Suomessa. MUU ry:n perustivat taiteilijat, joiden työskentely oli monitaiteista eikä edustanut perinteisiä kuvataiteen aloja kuten maalaustaide, grafiikka tai kuvanveisto. Yhdistyksen nimi "muu" tarkoitti apurahahakemuksen kohtaa "muu", jonka anoja täytti siinä tapauksessa, että hänen työnsä ei sopinut hakemuslomakkeissa luokiteltuihin taidekategorioihin. Tutkielmassani tarkastelen yhdistyksen perustamisvaiheita ja ensimmäisiä toimintavuosia Helsingissä 1987–1989. Tänä aikana yhdistys kasvoi 23 aktiivin yhteenliittymästä 328 jäsenen jäsenjärjestöksi. Lähdeaineistona käytän yhdistyksen perustamiseen liittyviä pöytäkirjoja, opetusministeriön asiakirjoja sekä MUUlaisten lehdistössä esittämiä lausuntoja ja kirjoituksia. Taloudellisen tilanteen kartoittamisessa käytän lähdeaineistona arkistoista löytyviä asiakirjoja, tilastollisia selvityksiä sekä taiteen keskustoimikunnan ja valtion taideteostoimikunnan vuosikertomuksia. Tutkielmassa tarkastelen MUUlaisten poliittista diskurssia ja sen muutoksia tutkimusajanjakson aikana. Pohdin, miksi yhdistys perustettiin ja miten perustamisen motiiveja ilmaistiin puheissa, mutta en muotoile vastaukseksi kausaalista selitysmallia. Tarkastelen tutkimusaineistoani genealogisella tutkimusotteella. Genealogisella tutkimusotteella etsitään ilmiöiden syntytapaa (Herkunft) ja rakentumista sen sijaan, että oletettaisiin niille pysyvä perusta.Herkunft on Foucault'n suomennetussa tekstissä Foucault/Nietzsche käännetty sanalla "polveutuminen". Genealogi asettaa tehtäväkseen polveutumisen tutkimuksen – monien alkujen etsimisen. Tiedon genealogia ei laiminlyö käsittämättömiäkään historian episodeja; päinvastoin se viipyy alkujen pikkuseikoissa ja sattumissa. Käyttäessäni termiä diskurssi ymmärrän tämän käsitteen siten, että diskurssit ovat käytäntöjä, joilla on institutionaalinen ja produktiivinen luonne. Diskurssit tuotetaan valtasuhteiden kehikossa. Diskurssiin liittyy usein retorinen funktio eli pyrkimys viekotella lukija tai kuulija oman ajattelun piiriin. Tarkastelen MUUlaisten tuottamien asiakirjojen ja julkisuudessa esittämien lausuntojen sisältämiä poliittisia tavoitteita suhteessa kontekstiin. Tutkielmassani esitän, että MUU ry:n perustamisen kontekstin muodostivat toisaalta 1980-luvun lopun taloudellisen nousukauden kiivastuttamat taiteen sijoitusmarkkinat ja toisaalta ajankohdan taideilmapiiri, taideapurahajärjestelmä ja taiteilijajärjestökenttä. Kuvailen MUUlaisen poliittisen retoriikan muutoksia tutkimusajanjakson aikana. Alkuvaiheessa arvosteltiin valtiollista apurahajärjestelmää, myöhemmin keskityttiin vaikuttamaan Suomen nykytaiteen museon perustamissuunnitelmaan. MUU ry perustettiin aikana, jolloin Suomen talouskasvu oli kiivasta. Vuonna 1987 taidekauppa oli Suomen taiteen historiassa poikkeuksellisen vilkasta. Yksityisen taidekaupan suuruudeksi arvioitiin 50-80 miljoonaa markkaa. Suuryritykset tekivät MUU ry:n perustamisvuonna taidehankintoja 16,7 miljoonaa markan edestä. Samana vuonna Suomen valtion taidehankintoihin kohdentamat määrärahat olivat yhteensä 2,3 miljoonaa markkaa. Tutkielmassa väitän, että sijoitusmarkkinoiden kuumeneminen taiteen kentällä antoi merkittävän sykäyksen yhdistyksen perustamiselle, vaikka yhdistyksen perustamista perusteltiin apurahajärjestelmän uudistamispyrkimyksillä. Tutkielmassa väitän myös, että MUU ry loi omalla toiminnallaan puitteet nykytaiteelle sellaisena ilmiönä, kuin miksi nykytaide nyt Suomessa ymmärretään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: järjestöt
perustaminen
Suomi
1980-luku
MUU ry
Discipline: Political History
Poliittinen historia
Politisk historia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.54Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record