Kansainvälisen valuuttarahaston taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset roolit sekä niiden muutos vuosina 1945-1989

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11116
Title: Kansainvälisen valuuttarahaston taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset roolit sekä niiden muutos vuosina 1945-1989
Author: Seppälä, Jukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2003-05-28
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11116
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa analysoidaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia rooleja sekä niiden muutosta vuosina 1945-89. Viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ja keskustelussa on kiinnitetty paljon huomiota talouden ja politiikan suhteiden muutoksiin. Tämä keskustelu ja tutkimus on osaltaan liittynyt myös kansainvälisen ja kansallisen tason suhteiden muutoksiin. Tutkimuksessa IMF:n taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia rooleja sekä niiden muutosta analysoidaan sen merkittävimpien aktiviteettien muutosta tutkimalla. Tarkastelun kohteena ovat tällöin IMF:n taloudellisten resurssien käyttö sekä tähän liittyvä ehdollisuus, konsultaatiot, valuuttakurssien ja valuuttarajoitusten valvonta, tekninen apu, koulutus, tutkimus sekä julkaisut. Tarkastelun päähuomio ei kuitenkaan ole näissä aktiviteeteissa itsessään, vaan niiden suhteessa IMF:n taloudellisiin, poliittisiin ja kultuurisiin rooleihin. Tutkimuksen taustalla kulkeva argumentti on, että nämä erilaiset toiminnalliset roolit sekoittuvat käytännössä monin tavoin eri instituutioiden ja organisaatioiden toiminnassa. Tietyn organisaation toiminnan tarkoitus saattaa liittyä vain yhdelle sektorille, mutta sen käytännön toiminta voidaan usein erotella useammille sektoreille kuuluvaksi. Samalla voidaan olettaa, että taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen järjestelmien ja tilojen sosiaalisten konstruktioiden muutokset alkavat yksittäisistä instituutioista ja organisaatioista, jolloin päädytään siihen että on mielekästä tarkastella sitä, miten erilaiset järjestelmät ja tilat käytännössä sekoittuvat ja kohtaavat toisensa erilaisten instituutioiden ja organisaatioiden sisällä. Tutkimuksen analyysitapa on luonteeltaan laadullinen ja perustuu erilaisten taulukointien käyttöön. Primääriaineistona on käytetty IMF:n itsensä julkaisemaa yhdeksänosaista historiasarjaa, jonka sisältämää kuvausta IMF:n aktiviteettien muutoksesta analysoidaan nyt uudella tavalla. Varsinainen analyysi perustuu viitekehyksessä tarkennettavaan käsitteelliseen erotteluun sekä globaalin järjestelmän yleiseen rakenteelliseen malliin. Nämä kaksi tarkastelutapaa mahdollistavat IMF:n roolien analysoimisen kahdesta toisiaan tukevasta erillisestä perspektiivistä. Tutkimustulokset osoittavat, että IMF:llä on ollut tarkasteltavana ajanjaksona monipuoliset taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset roolit, jolloin näihin rooleihin liittyvät järjestelmät ja sosiaaliset tilat ovat yhtyneet ja sekoittuneet IMF:n toiminnassa. Roolien sekoittuminen kansainvälisellä tasolla on tapahtunut politiikka-talous sekä politiikka-kulttuuri -akseleilla. Yksikään aktiviteetti ei siis sisällä kaikkia kolmea roolia, mutta yhdessä tarkasteltuna ne muodostavat monipuolisen roolikokonaisuuden. Vaikka roolit yleisesti ottaen ovatkin vahvistuneet ajan myötä, voidaan todeta että kehityskulku kaikkien aktiviteettien suhteen ei ole ollut yhteneväistä. Niiden kehityksessä tarkasteltavien ajanjaksojen välillä on ilmennyt eritahtisuutta, joka on johtunut ulkoisen maailman muutoksista aiheutuneista paineista. Politiikan teorian kannalta tarkastelu herättää kysymyksen sopimuksenvaraisten ja identiteettiin perustuvien yhteisöjen välisen politiikan eroista ja mahdollisuuksista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: 1945-1989
Kansainvälinen valuuttarahasto
kansainvälinen järjestelmä
sosiaaliset tilat
politiikka
talous
kulttuuri


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record