Uhkakuvien kautta yhteiseen hyvään? Huumeongelman rakentuminen ja vastuun lankeaminen huumeiden vastaisten kansalaisjärjestöjen valistusteksteissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Sosiologian laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Sociology en
dc.contributor Helsingfors universitet, Sociologiska institutionen sv
dc.contributor.author Majava, Aino
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:28Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:28Z
dc.date.issued 2003-11-10 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11128
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen aihe on huumeiden käytön rakentuminen sosiaaliseksi ongelmaksi ja siihen liittyvän vastuun jakautuminen kolmen huumeiden vastaiseksi tunnustautuvan kansalaisjärjestön tuottamissa teksteissä. Tutkimuksen aineisto muodostuu Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Irti Huumeista ry:n sekä Youth Against Drugs ry:n vuosien 2001 ja 2002 aikana julkaisemista valistusteksteistä. Järjestöjen huumevalistustekstien analyysissa tarkastelen huumevalistusta sosiaalisena ja poliittisena toimintana sekä huumeiden vastaisten kansalaisjärjestöjen asemaa suomalaisella huumekentällä. Tutkimuksen teoreettinen tulkintakehys edustaa sosiaalista konstruktionismia linkittyen amerikkalaiseen social problems -koulukuntaan, jossa sosiaalisten ongelmien syntymistä tarkastellaan kollektiivisina määrittelyprosesseina. Taustalla on olettamus huumevalistuksen sosiaalista todellisuutta – suomalaista huumekysymystä – konstruoivasta luonteesta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty lähilukua, jossa valistusteksteistä on paikannettu keskeisiä teemoja ja vastakkainasetteluja, sekä niiden kautta syntyviä toimintaohjelmia. Konstruktionistisesta näkökulmasta tarkasteltuna teksteissä rakennetaan tietynlaista ymmärrystä huumeiden yhteiskuntaa uhkaavasta luonteesta, sekä siitä, miten yhteiskunnallisten toimijoiden tulisi menetellä huumeongelman ratkaisemiseksi. Tutkimuksen yhteiskunnallisen kontekstin muodostaa yksilön vapautta korostava uusi julkishallinnon suuntaus (New Public Management), joka on haastanut perinteisen hyvinvointivaltion kehyksen sosiaalisten ongelmien määrittelyssä. Keskeiseksi hallinnon strategiaksi on muodostunut pyrkimys tuottaa vastuullista kansalaisuutta jakamalla tietoa, jonka perusteella yksilö voi tehdä omaa ja ympäristönsä hyvinvointia edistäviä valintoja. Osana tätä kehityskulkua ehkäisevän päihdetyön vastuuta pyritään hajauttamaan valtiolta paikallistasolle sekä markkinoille ja kolmannelle sektorille. Poliittisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan välille on muodostunut uudenlainen yhteiskunnallinen työnjako, jossa kansalaisjärjestöille on jaettu vastuuta monien yhteiskunnalle välttämättömien palvelujen ylläpitämisestä. Tarkastelemani järjestöt eroavat jossain määrin toisistaan kohderyhmiltään ja argumentaatiotavoiltaan, mutta kaikki loihtivat esiin huumeiden vastaista yhteisötoimintaa sekä korostavat yksilön vastuullisuutta. Huumeiden vastainen toiminta rakentuu valistusteksteissä tehtäväksi, jota kuka tahansa voi ja jota kaikkien tulisi tehdä. Huumeiden ongelmakäytön mallin hyväksyminen asettuu valistuksen vastaanottajan yhteistyökykyisyyden ehdoksi, ja järjestöt suhtautuvat varauksellisesti niihin huumekentän toimijoihin, jotka eivät jaa tätä ongelmanmäärittelyä. Pääsyyksi huumeongelmaan valistusteksteissä paikantuu vallitseva yksilökulttuuri: ihmisten itsekkyys, vastuuttomuus ja välinpitämättömyys. Esiin nousee myös jonkinlainen globalisaation myytti: ajatus ylikansallisen liikkuvuuden, talouden ja tiedonvälityksen vastaansanomattomasta uhkasta. Huumeongelmaa ei problematisoida rakenteellisen hyvinvoinnin näkökulmasta vaan se määrittyy erillisongelmaksi, jonka ratkaisuiksi tarvitaan erityistoimia. Ratkaisumalliksi rakentuu kontrolli rajoittavan huumepolitiikan, yhteisön harjoittaman moraalisen kontrollin sekä yksilön itsekontrollin muodossa. Suhteessa julkishallintoon tarkastelemani järjestöt toimivat ehkäisevän päihdetyön aineellisena sekä moraalisena resurssina, jonka kautta hallinto voi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä. Samalla vaikuttaa siltä, että järjestöt eivät toimi niinkään kansalaisten edustajina hallinnon suuntaan: vastuu huumeongelmasta langetetaan viime kädessä yksilöille ja yhteisöille. en
dc.language.iso fi en
dc.subject huumeet - huumeongelmat en
dc.subject päihdetyö - ehkäisevä päihdetyö en
dc.subject kansalaisjärjestöt - valistus - tekstit - 2001 - 2002 en
dc.subject sosiaaliset ongelmat - hallinto - strategia en
dc.title Uhkakuvien kautta yhteiseen hyvään? Huumeongelman rakentuminen ja vastuun lankeaminen huumeiden vastaisten kansalaisjärjestöjen valistusteksteissä en
dc.identifier.laitoskoodi 707 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.56Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record