Miten mediayhtiöt konstruoivat ympäristöviestintänsä?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11132
Title: Miten mediayhtiöt konstruoivat ympäristöviestintänsä?
Author: Rosqvist, Ursula
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2008-05-09
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11132
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkin mediayhtiöiden ympäristöviestintää. Tärkein tutkimuskysymykseni on, miten mediayritykset konstruoivat ympäristöviestintänsä. Pyrin myös tutkimaan mediatalojen ympäristöväittämien esittämisen prosessia. Tutkimuskohteena ovat viiden suuren eurooppalaisen mediayhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit. Työn tärkeimmät käsitteet ovat ympäristöraportti, yhteiskuntavastuuraportti ja ympäristöväittämä. Käytän tutkielmassa konstruktionistista näkökulmaa, jonka mukaan todellisuus on sosiaalisesti rakentunut. Ihmisten sosiaalinen toiminta ja kollektiiviset määrittelyprosessit konstituoivat yhteiskunnallisen ongelman. Suurena apuna työssäni on ollut Esa Väliverrosen kirja Ympäristöuhkan anatomia (1996). Hän käyttää teoksessa kehysanalyyttistä lähestymistapaa metsätuhojen tutkimiseen. Päädyin itse samaan menetelmään. Se sopi hyvin aineistooni. Raimo Lovion (2004) mukaan ympäristöraportointi on ohjeiden mukaista raportointia ympäristöasioiden hoidosta, etenemisestä ja ongelmista. Viime vuosina yritykset ovat laajentaneet ympäristöraporttejaan yhteiskuntavastuuraporteiksi, joissa otetaan huomioon talous, ympäristö ja sosiaalinen ulottuvuus. Hankin aineiston eli yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportit internetistä. Tutkittavat raportit kuuluvat British Sky Broadcasting Groupille, Reed Elsevierille, BBC:lle, Vivendille ja Axel Springerille. Erving Goffman (1974) on lanseerannut kehyksen käsitteen. Hän arvioi, että pyrkiessään ymmärtämään tapahtumia ihmiset tarkastelevat näitä tapahtumia erilaisten kehysten kautta. Kehykset määrittävät, millaisesta tapahtumasta on kysymys ja miten ihmisen tulisi toimia tilanteessa. Löysin aineistosta neljä kehystä, joita kutsun hiilineutraaliksi, kaksoisvastuun, säästämisen kaksijakoisuuden ja vihreän retoriikan kehyksiksi. Hiilineutraalilla kehyksellä viittaan ilmastonmuutokseen ja yritysten toimiin sen hillitsemisessä. Kaksoisvastuun kehys liittyy mediatoimialan erityisluonteeseen. Yhtiöt haluavat ottaa huomioon sekä yritysvastuun että sisällöntuottajille asetetut erityisvaatimukset, kuten kansalaisten valistamisen. Säästämisen kaksijakoisuuden kehyksellä tarkoitan sitä, että vaikka yritykset kertovat haluavansa säästää luontoa eri tavoin, tästä seuraa usein rahan säästöä. Raporteissa ei kuitenkaan mainittu taloudellista säästöä. Vihreän retoriikan kehys oli hyvin selvä. Raporteissa oli runsaasti ja monipuolisesti vihreää retoriikkaa. Ympäristöviestinnän on tarkoitus luoda yritykselle myönteistä imagoa. Tutkimani yhtiöt onnistuivat siinä. Imagon luomisen lisäksi ne ovat tehneet perustavanlaatuisia muutoksia organisaatioonsa. Mediayhtiöiden olisi kuitenkin tärkeintä sisällyttää ympäristönäkökulma kaikkiin tuotteisiinsa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: ympäristöraportointi
yhteiskuntavastuu
ympäristö
viestintä
media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record