Vaihtoehtolääkintä käytäntönä : itsesuhteen ja subjektivoitumisen tapojen tarkastelua masennuksen vaihtoehtolääkinnällisessä hoidossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11137
Title: Vaihtoehtolääkintä käytäntönä : itsesuhteen ja subjektivoitumisen tapojen tarkastelua masennuksen vaihtoehtolääkinnällisessä hoidossa
Author: Talvensaari, Elina
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen
Date: 2008-05-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11137
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan vaihtoehtolääkintää käytäntönä foucaultlaisen hallinnan analytiikan viitekehyksessä. Tarkastelun kohteeksi muodostuu tällöin vaihtoehtolääkinnän ”sisäinen järki”. Tutkielma kytkeytyy yhtäältä vaihtoehtolääkintää koskevaan yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun, ja toisaalta keskusteluun itsestä ja itsesuhteesta nyky-yhteiskunnassa. Tutkimusaineisto muodostuu masennuksen vaihtoehtolääkinnällistä hoitoa koskevista teksteistä. Vaihtoehtolääkinnällisten hoitomuotojen tarjonta ja käyttö ovat kasvaneet 1970-luvulta lähtien. Tutkimuskeskustelussa vaihtoehtolääkinnän käytön kasvu on tulkittu usein osana postmodernia pluralismia. Sen yhteydessä on korostettu lääketieteellisen tiedon relativoitumista, ns. suurten kertomusten kuolemista ja edistysuskon laantumista. Toisissa näkökulmissa on katsottu lääketieteen harjoittavan sosiaalista kontrollia ja objektivoivan sairaudet arkielämän kokemuksesta erillisiksi tutkimuskohteiksi. Samalla vaihtoehtohoidot on nähty vapauttavina, ihmistä kokonaisvaltaisesti hoitavina vaihtoehtoina, joissa hoitajan ja hoidettavan välinen suhde on tasa-arvoinen. Myös kulutusta ja siihen liittyviä elämäntapavalintoja, itsereflektiota ja identiteetin rakentamista on pidetty selittävinä tekijöinä vaihtoehtohoitojen suosiossa. Aikasempaa tutkimusta leimaa ristiriitainen näkemys vaihtoehtolääkinnästä yhtäältä vapautta lisäävänä terveyden vastakulttuurina ja toisaalta individualisoivana, yksilön vastuuta korostavana ja sairauden sosiaalisia syitä piilottavana hoitokulttuurina. Tutkielmassa tämä ristiriita pyritään käsitteellistämään uudelleen hallinnan analytiikan viitekehyksessä. Kiinnittämällä huomio itsesuhteeseen ja subjektivoitumisen tapoihin pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, millainen masennuksen ja samalla oman elämän hallinnan subjekti vaihtoehtolääkinnällisessä masennuksen hoidossa muodostuu. Näin pyritään selkeyttämään kysymyksiä toimijuudesta, vapaudesta ja vastuusta vaihtoehtolääkinnän kentällä. Kysymystä hallinnan subjektista lähestytään alakysymyksillä, jotka koskevat vaihtoehtolääkinnän diskurssissa ilmenevää suhdetta tietoon ja asiantuntijoihin, parantavaa agenttia masennuksen hoidossa ja sitä, mikä tai kuka nähdään vastuulliseksi masennuksen aiheutumisesta. Analyysin tuloksia jäsennetään Foucault’n minätekniikoiden avulla; vaihtoehtolääkinnän käytännöissä ja diskurssissa ilmeneviä terveydellisiä neuvoja tarkastellaan ohjeina siitä, millainen itsesuhde ihmisillä tulisi olla ja mihin laajempiin päämääriin ohjeet kytkeytyvät. Vaihtoehtolääkinnän diskurssissa korostuvat oma aktiivisuus, itsetarkkailu ja itsehoito. Itsehoito ja oma aktiivisuus voidaan ymmärtää jopa parantavina agentteina masennuksen hoidossa. Analyysin tulokset viittaavatkin siihen, että vaihtoehtohoidot voidaan käsitteellistää autonomian tekniikoina, tai Deanin käsitteen mukaisesti toimijuuden teknologioina. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tämä kytkeytyy uusliberaaliin hallinnan rationaliteettiin, joka olettaa hallinnan subjektien olevan autonomisia ja jossa vastuuta hallittavista ei tarvitse ottaa. Tilanteessa, jossa kansalaisuus, identiteetti ja yhteiskunta perustuvat kulutukseen, keskeiseksi nousee kyky valita. Tämä puolestaan edellyttää yksilöllistä autonomiaa. Vaihtoehtohoidot voidaan ymmärtää tekniikoina, joiden avulla yksilöllistä autonomiaa rakennetaan. Tutkielman perusteella näkemykset vaihtoehtolääkinnästä lääketiedettä haastavana tietomuotona kyseenalaistuvat, eikä merkkejä lääketieteen epistemologisen valta-aseman heikkenemisestä löydetä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vaihtoehtolääkintä
itsehoito
itsehallinta
subjekti
uusliberalismi
elämäntapa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record