Sukupolvi, parisuhde, väkivalta : Nuorten naisten parisuhdeväkivallan määrittely surveytutkimuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11146
Title: Sukupolvi, parisuhde, väkivalta : Nuorten naisten parisuhdeväkivallan määrittely surveytutkimuksessa
Author: Piispa, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-11-05
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11146
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan surveytutkimuksen tuottamaa kuvaa parisuhdeväkivallasta ja sitä, mik-si erityisesti nuoret naiset ovat kokeneet parisuhteessaan väkivaltaa muita useammin. Lähestyn näitä kysymyksiä iän, sukupolven ja modernisaation näkökulmista. Tutkimuksen aineistona on vuonna 1997 kerätty 18-64-vuotiaiden naisten kyselyaineisto miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta (n=3 500). Tarkastelen tutkimuksessani ensiksikin, liittyvätkö nuorten naisten väkivaltakokemukset parisuhteessa tiettyyn elämänvaiheeseen ja onko nuorten naisten elämäntavassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka lisäävät väkivallan uhkaa. Toiseksi tarkastelen, poikkeavatko nuorten naisten väkivaltakokemukset vanhempien kokemuksista ja miten väkivallan kokeminen vaikuttaa merkityksiin. Kolmantena tarkastelun kohteena on, suhtautuvatko nuoret naiset väkivaltaan eri tavalla kuin vanhemmat naiset ja ovatko he yksinkertaisesti herkempiä tunnistamaan väkivallan kuin vanhemmat sukupolvet. Neljänneksi tarkastellaan, miten aineiston menetelmälliset valinnat, kuten käytetty väkivallan määritelmä ja surveyn konteksti, ovat vaikuttaneet tulokseen, jonka mukaan parisuhteessa tapahtuva väkivalta kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin. Tutkimus koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvetoartikkelista. Surveytutkimuksen tuottama kuva muodostuu tutkimuksessani sekä artikkeleissa kuvattujen parisuhdeväkivaltaa kuvaavien analyysien että parisuhdeväkivaltakysymykseen vastaamatta jättämisen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulosten mukaan nuorten naisten väkivallan kokemukset ovat erilaisia kuin vanhempien naisten kokemukset, heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen ja pitkäkestoisen parisuhdeväkivallan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset eivät ole vaikuttaneet heidän käsityksiinsä itsestään, parisuhteesta ja väkivallasta. Surveymenetelmä tavoittaa nuorten naisten pariväkivallan kokemukset paremmin kun vanhempien naisten kokemukset ja nuoret naiset suhtautuvat eri tavalla väkivallasta puhumiseen ja kertomiseen tutkimuksessa. Tarkastelen väitöskirjassani surveyn tuottamaa kuvaa naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta eletyn elämän kuvauksina. Tutkimuksen keskeisenä tuloksia kokoavana käsitteenä on toimijuuden käsite. Toimijuus viittaa tutkimuksessani naisten yhteiskunnallisen toiminnan mahdollisuuksien lisääntymiseen ja siten erilaisiin mahdollisuuksiin toimia väkivaltaisessa parisuhteessa. Lisäksi viittaan toimijuudella siihen, millaisessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa naiset tunnistavat ja nimeävät parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ja millaisia merkityksiä väkivallalle annetaan. Menetelmän osalta pohdin sellaisia seikkoja, kuten kykeneekö survey tavoittamaan sellaista sensitiivistä aihetta kuin naisiin kohdistuva väkivalta, millainen on surveyn puhemaailma ja millaisen kuvan parisuhdeväkivallasta survey tuottaa. Tätä kuvaa rakentaessani käytän hyväksi ajatusta surveystä tutkijan ja tutkittavan välisenä vuorovaikutuksena. Väitöskirjani teoreettiset lähtökohdat ovat feministisessä keskustelussa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja viktimologisessa tutkimuksessa. Tutkimukseni liittyy myös siihen kansainväliseen metodologiseen keskusteluun, jossa on pohdittu naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimusta kyselymenetelmin sekä feministiseen ja konstruktionistiseen tietoteoreettiseen keskusteluun siitä, miten metodologiset valinnat vaikuttavat osaltaan tutkimuksessa tuotettavaan tietoon.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: parisuhde - väkivalta
kokemukset - naiset - sukupolvet
väkivalta - määrittely
surveytutkimus
kyselytutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.23Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record