Yritysten yhteiskuntavastuu: Yritysten ja toimittajien näkemyksiä vastuullisuuden merkityksestä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Tammilehto, Piia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:36:48Z
dc.date.available 2009-09-08T09:36:48Z
dc.date.issued 2003-09-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11154
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. sv
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. en
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta ja sen vaikutusta yritysten toimintaan, julkisuuskuvaan ja mediasuhteisiin. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksaa suomalaista aktiivisesti yhteiskuntavastuuta harjoittavaa yritystä ja kahdeksaa aihealuetta tuntevaa taloustoimittajaa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselle esittelen luvussa kaksi yhteiskuntavastuun teorioita sekä muun muassa eri lähestymistapoja yhteiskuntavastuuseen, yhteiskuntavastuun historiaa, käsitteen eri ulottuvuuksia ja yhteiskuntavastuuraportointia. Luvussa kolme käsittelen sidosryhmäteorioita ja sidosryhmävuoropuhelua yhteiskuntavastuun näkökulmasta tarkasteltuna. Luvussa neljä tarkastelen yrityksen maineen rakentumista ja maineenhallintaa. Luvussa viisi käsittelen yritysten mediajulkisuutta sekä yritysten ja median välistä suhdetta. Tutkimusasetelman: tutkimuskohteen ja -aineiston, tutkimusmenetelmän sekä tutkimuksen kulun esittelen luvussa kuusi. Empiriani koostuu yrityksissä ja taloustoimituksissa tehdyistä teemahaastatteluista ja haastatteluaineisto analysoidaan teemoittelemalla. Haasteltavat valittiin sillä perusteella, että he tuntevat tutkittavan aihealueen. Luvussa 7 esitelen yrityksien näkemyksiä yhteiskuntavastuun merkityksestä niiden toiminnassa sekä viestinnässä. Toimittajien näkemyksiä ja odotuksia yhteiskuntavastuuviestinnältä tarkastelen puolestaan luvussa 8. Luvussa 9 peilaan yritysten ja toimittajien näkemyksiä tutkimuksessa aikaisemmin esiteltyihin teorioihin ja esitelen johtopäätökset sekä suositellaan jatkotutkimuksen aiheita. Tulkinta ja päätelmänä esitän, että yhteiskuntavastuusta on muodostunut menestyvän yrityksen pitkän aikavälin elinehto, ja hyvin hoidettuna yhteiskuntavastuu tuo yritykselle kilpailuetua, mainepääomaa ja positiivista julkisuuskuvaa. Yhteiskuntavastuun korostuminen yritystoiminnassa on tuonut myös uusia haasteita yritysviestintään, ja yrityksien ja toimittajien on entistä tärkeämpää tuntea toistensa toimintatapoja. Yritysten suurimmaksi haasteeksi osoittautuivat yhteiskuntavastuuraportoinnin ja sidosryhmävuoropuhelun kehittäminen. Toimittajien haasteena on entistä analyyttisempi ja monipuolisempi yhteiskuntavastuukirjoittelu. Toimittajat katsoivat yhteiskuntavastuuaiheiden kuuluvan pehmeämpien yritysuutisten joukkoon, mutta yritykset eivät halua erottaa yhteiskuntavastuuta muusta talousviestinnästään ja kovista taloudellisista faktoista erilleen. Tutkielmassa käytetyt tärkeimmät lähteet ovat Carrollin & Buchholtzin (2000) Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Kujalan & Kuvajan (2002) Välittävä johtaminen. Sidosryhmät eettisen liiketoiminnan kirittäjinä, Aulan & Heinosen (2002) Maine. Menestystekijä ja Ikävalkon (1996) osuus teoksesta Organisaatiot julkisuuden pelikentillä. en
dc.language.iso fi en
dc.subject yhteiskuntavastuu - yritykset - viestintä en
dc.subject sidosryhmät - teoriat - vuoropuhelu en
dc.subject yritykset - maine - julkisuus - joukkoviestimet en
dc.title Yritysten yhteiskuntavastuu: Yritysten ja toimittajien näkemyksiä vastuullisuuden merkityksestä en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.01Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record