Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11158
Title: Maintaining and Extending Social Networks in IRC-galleria
Author: Lehtinen, Vilma
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen
Date: 2007-05-14
Language: en
URI: http://hdl.handle.net/10138/11158
Thesis level: master's thesis
Abstract: The photo galleries of the internet have raised quite a lot of public discussion, but academic research is just beginning to pay attention to the issue. This research grabs the subject by finding out the meanings given to IRC-galleria concerning its members' social networks. The theoretical framework consists of theories of social networks and communities applied to the context of the internet. Moreover, in analysing the construction of social networks, the research material is analyzed through the concepts of ritual and performance. The research material was generated with 13 semi-structured interviews and participant observation. The interviewees were registered members of IRC-galleria, aged 12–25. Participant observation was conducted by acting as a registered member of IRC-galleria during the course of the research. The interview material was analyzed with theory-bound qualitative content analysis. Meanings given to IRC-galleria were understood as interpretations the interviewees give to their subjective experiences, and therefore also bounded to cultural meaning structures. The rituals of maintaining social networks were approached from a social constructionistic perspective: the interest was on how the social networks are reconstructed in social interaction. The central finding of the research was that already established, 'offline' networks play a significant role in being a member of IRC-galleria. IRC-galleria can be interpreted as a way to maintain both local and dispersed networks in a society where group identities are not self-evident. New friendships can be established in IRC-galleria, but personal interests are significant in this, not the possibility to act anonymously, which instead was the claim of previous research. Different interaction rituals are performed for reconstructing the established social networks. IRC-galleria should not therefore be seen solely as a stage for self-promotion, but also as a medium for promoting social networks. The most central references: for social networks: - Wellman, B.(Ed.): Networks in the Global Village (1999). - Granovetter, M.: 'The Strength of Weak Ties' (1973) and 'The Strength of Weak Ties: Network Theory Revisited' (1983) and for ritual view on communication: - Rothenbuhler, E. W.: Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony (1998). - Carey, J. W.: Communication as Culture (1989). - Goffman, E.: 'Interaction Ritual' (1967), 'Behavior in Public Places' (1963) and 'The Presentation of Self in Everyday Life' (1959).Internetin kuvagalleriat ovat herättäneet paljonkin julkista keskustelua, mutta akateeminen tutkimus on vasta alkanut kiinnittää ilmiöön huomiota. Tämä tutkimus tarttuu aiheeseen tarkastelemalla IRC-gallerian merkitystä sen käyttäjien sosiaalisten verkostojen kannalta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu internetin kontekstiin liitetyistä sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen teorioista. Analysoitaessa sosiaalisten verkostojen ylläpitämistä tulkinnan avuksi otettiin rituaalin ja performanssin käsitteet. Tutkimusmateriaali koostuu 13 teemahaastattelusta sekä osallistuvasta havainnoinnista. Haastatellut olivat iältään 12–25-vuotiaita IRC-gallerian rekisteröityneitä käyttäjiä. Osallistuva havainnointi toteutettiin toimimalla IRC-gallerian rekisteröityneenä käyttäjänä tutkimuksen ajan. Analyysimenetelmänä hyödynnettiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. IRC-gallerialle annettuja merkityksiä tarkasteltiin haastateltavien omille subjektiivisille kokemuksilleen antamina tulkintoina, ja näin ollen myös riippuvaisina kulttuurin merkitysrakenteista. Sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen rituaaleja lähestyttiin sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta: kiinnostus kohdistui siihen, miten sosiaalisia verkostoja rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että olemassa olevilla sosiaalisilla verkostoilla on suuri merkitys IRC-gallerian jäsenenä olemisessa. IRC-gallerian voidaan tulkita olevan keino ylläpitää sekä paikallisia että hajaantuneita sosiaalisia verkostoja yhteiskunnassa, jossa ryhmäidentiteetit eivät ole itsestään selviä. IRC-galleriassa voidaan tutustua uusiin ihmisiin, mutta omilla kiinnostuksenkohteilla on tässä suurin merkitys, eikä mahdollisuudella toimia anonyymisti, kuten aiemmat tutkimukset puolestaan esittivät. Erilaisia vuorovaikutusrituaaleja toteutetaan olemassa olevien sosiaalisten verkostojen ylläpitämiseksi. IRC-galleriaa ei täten tulisi nähdä vain itsensä esilletuomisen näyttämönä, vaan myös sosiaalisten verkostojen ylläpitämisen välineenä. Keskeiset lähteet: sosiaalisista verkostoista: - Wellman, B. (toim.): Networks in the Global Village (1999). - Granovetter, M.: 'The Strength of Weak Ties (1973)', 'The Strength of Weak Ties: Network Theory Revisited (1983)'. viestinnän yhteisöllisyysnäkökulmasta ja rituaalisuudesta: - Rothenbuhler, E. W.: Ritual Communication. From Everyday Conversation to Mediated Ceremony (1998). - Carey, J. W.: Communication as Culture (1989). - Goffman, E.: 'Interaction Ritual (1967)', 'Behavior in Public Places (1963)', 'The Presentation of Self in Everyday Life (1959)'.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: social networks
virtual communities
Internet
interaction
rituals
youth
blogging
sosiaaliset verkostot
yhteisöt
verkkoyhteisöt
Internet
tietoverkot
vuorovaikutus
rituaalit
nuoret
blogit
päiväkirjat
sosiaalinen media


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.92Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record