Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä : sosiaalityöntekijät tutkivaa ja arvioivaa työotetta paikantamassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11173
Title: Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä : sosiaalityöntekijät tutkivaa ja arvioivaa työotetta paikantamassa
Author: Heinonen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2007-02-21
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11173
Thesis level: Licentiate thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkimuksen kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden antamat sisällöt tutkivalle ja arvioivalle työotteelle sekä ne toiminnan orientaatiot, jotka sosiaalityöntekijöiden käsitysten mukaan jäsentävät tutkivaa ja arvioivaa työotetta. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityössä on toimintaa, jossa sosiaalityöntekijät tutkivat ja arvioivat omaa sosiaalityön prosessia, vuorovaikutussuhteitaan sekä työympäristöään hyödyntäen teoreettista tietoa. Tutkiva työote sosiaalityössä on kehittämistyön väline, jonka avulla sosiaalityöntekijät tutkivat systemaattisesti omaa työtään ja työympäristöään hyödyntäen oman alansa teoreettista tietoa. Arvioiva työote puolestaan on paikallista, rajallisin resurssein toteutettua toimintaa, jossa arvioidaan systemaattisesti käytetyin menetelmin ja välinein asiakkaan elämässä tapahtuneita muutoksia ja sosiaalityön vaikuttavuutta. Tutkimusaineistona ovat pääkaupunkiseudulla toimivien viiden sosiaalityöntekijöiden työyhteisön fokusryhmähaastattelut. Työyhteisöt edustivat sosiaalityön eri sisältöalueita. Viiteen eri fokusryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 33 sosiaalityöntekijää. Aineiston analyysin väljänä metodisena kehyksenä toimi sisällönanalyysi. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on se, millaisia sisältöjä sosiaalityöntekijät antavat tutkivalle ja arvioivalle työotteelle. Sosiaalityöntekijät tuottivat kuusi sisällöllistä jäsennystä tutkivalle ja arvioivalle työotteelle: arviointi, tutkimus, reflektio, kehittäminen, yhteisöllisyys ja vaikuttaminen. Toisena tutkimuskysymyksenä tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden motivoitumista tutkivan ja arvioivan työotteen toimintoihin. Tutkivan ja arvioivan työotteen toiminnan orientaatiot muotoutuivat sen mukaan, mikä motivoi sosiaalityöntekijöitä tutkivaan ja arvioivaan työotteeseen. Toiminnan orientaatiot nimettiin tutkimuksellisen vuorovaikutustyön malliksi, Waris-kehittämisen malliksi, sankarivaikuttamisen malliksi sekä arviointiosallisuuden malliksi. Sisällöllisten jäsennysten suhdetta toiminnan orientaatioihin tarkasteltiin sen mukaan, millaisena ja kenen kanssa tehtynä toimintana erilaiset tutkivalle ja arvioivalle työotteelle annetut sisällöt oli sosiaalityöntekijöiden mielestä mahdollista ja motivoivaa toteuttaa. Sosiaalityöntekijät kokevat nykyisen työn organisoinnin tukevan perinteistä yksin tekemisen kulttuuria, vaikka toiveena on yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä työyhteisön sisällä että kumppanuuden vahvistaminen asiakkaiden kanssa. Arvioiva työote ei näyttäydy sosiaalityöntekijöille kausaalisuhteiden paikantamisena tai työn vaikuttavuuden arviointina, vaan kehittämisarviointina tai prosessiarviointina. Arviointiin motivoidutaan niissä tilanteissa, joissa sitä on mahdollista toteuttaa yhdessä koko työyhteisön kanssa. Tutkimus näyttäytyy erityisesti sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutustyön tutkimuksena. Reflektio toimii sosiaalityöntekijöiden käsitysten mukaan sekä tutkimusta että arviointia edeltävänä toimintana. Sosiaalityön vaikuttamistyöhön kaivataan lisää mahdollisuuksia. Tällä hetkellä vaikuttamistyö on lähinnä yksittäisten sosiaalityöntekijöiden toteuttamaa. Tutkimuksen tuottamat sisällölliset jäsennykset ja toiminnan orientaatioiden tarkastelut tuovat sosiaalityön kehittämistyöhön jäsennyksiä, jotka auttavat tukemaan asiakastyössä toimivia sosiaalityöntekijöitä kehittämistyössä. Kehittämistyö on sosiaalityön käytäntötutkimusta täydentävää toimintaa ja antaa sosiaalityöntekijöille näin ollen tärkeän mahdollisuuden osallistua sosiaalityön teoreettisen tietoperustan vahvistamiseen.The study explores the role of research and evaluation practices in the everyday work practices of social workers. The aim of the study is to analyse different meanings that social workers give to the research and evaluation practices in their everyday work. One way to get social workers more involved in development of social work is to help them apply research and evaluation in their own work. Research and evaluation in social work help social workers improve the availability and quality of services in close connection with the clients. Research and evaluation help social workers to improve client-orientation and also provide new ideas and information for the theory of social work. Research in social work focuses on the processes of social works and analysis of the interaction relationship between social worker and the client. Evaluation in social work focuses on analysing the outcome of the processes of the social work and effectiveness of the social work. The research material consists of five focus-group interviews. These five interviews were made in different social work units. Three of these units worked with child protection services or adult services and two in the special sectors of social work. Altogether 33 social workers were interviewed. The analysis methods were similar to the contents analysis. According to social workers' opinions research and evaluation in their work consists of: research, evaluation, reflection, communality, influencing and development work. Social workers also explained why they were motivated to apply research and evaluation in their own work. The research on the interactional relationship between social worker and the client helps to improve client orientation of social work. This orientation is one way to get a deeper understanding of the clients' needs and the phenomena that may only be possible to notice in social work practices. Community oriented way to develop social work is considered very important especially in the work with adult services and the special social work sector. The use of evaluation is a new practice in social work. Social workers are not interested in evaluating the effectiveness of the social work. They see application of evaluation as a tool of process evaluation or development evaluation. After these processes it is more motivating to think about the effectiveness issues. Influencing in the social work is not very common, although social workers think it should be. It is challenging to try to find the ways how to support social workers in this influencing task. It is important to report the conclusions that rise from the field of social work and to get the social workers involved in the development work. With the help of the research and evaluation practices it is possible to cross borders of traditional research. It also strengthens the knowledge construction that arises from practice.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: työnarviointi
sosiaalityö
työtavat
työmenetelmät
kehittäminen
käytäntö
käytännöt
työympäristö
vaikuttavuus - sosiaalityö
yhteisöllisyys
vaikuttaminen
social work
development
social workers
evaluation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.25Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.89Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record