Sosiaalisen taustan vaikutukset koulutustasoon ja niiden muutokset vuosina 1956 - 75 syntyneillä kohorteilla

Show simple item record

dc.contributor.author Saikkonen, Soili
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:37:04Z
dc.date.available 2009-09-08T09:37:04Z
dc.date.issued 2000-04-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11174
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Tutkielmani aihe on vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutukset lapsen koulutustasoon ja niissä tapahtuneet muutokset vuosina 1956–75 syntyneillä kohorteilla. Päätarkoituksenani on selvittää missä määrin ja minkälaisia muutoksia sosiaalisen taustan vaikutuksessa koulutustasoon on tapahtunut. Kuvailen myös sukupuolen, äidinkielen ja asuinalueen vaikutusta henkilön saavuttamaan koulutustasoon. Kuvailevien tulosten jälkeen elaboroin logistisella regressioanalyysillä taustamuuttujien vaikutusta sosiaalisen taustan ja koulutustason väliseen yhteyteen. Lopuksi tarkastelen tapahtuneiden muutosten suuruutta interaktioamallien avulla. Tutkimukseni perusjoukon muodostavat vuosina 1956–75 syntyneet miehet ja naiset, jotka asuivat Suomessa vuonna 1990. Rajasin aineistoa äidinkielen, asuinpaikan ja muiden taustatekijöiden perusteella. Rajausten jälkeen aineistoni koko on 146 734. Kaikki analyysit tehtiin erikseen miehille (N = 75 012) ja naisille (N = 71 722). Tutkielman aineistona on Tilastokeskuksen ja professori Tapani Valkosen tutkijaryhmän yhteistyössä muodostama rekisteriaineisto. Aineisto perustuu vuoden 1990 väestölaskentaan, mutta siihen on lisätty tietoja muista väestölaskennoista ja rekistereistä. Eri lähteiden tiedot on yhdistetty henkilötunnusten avulla. Rekisteriaineistosta on annettu käyttööni 11 prosentin otos tutkielmaani varten. Ylempien toimihenkilöiden lapset suorittivat huomattavasti enemmän ylioppilas- ja korkeakoulututkintoja kuin muut ryhmät. Seuraavaksi eniten tutkintoja suorittivat alempien toimihenkilöiden lapset. Vähiten ylioppilas- ja korkeakoulututkintoja suorittivat työntekijöiden ja sosioekonomisen aseman luokkaan muut kuuluvien lapset. Keskeiset tulokset olivat miehillä ja naisilla samansuuntaisia, lukuunottamatta yrittäjien ja maanviljelijöiden jälkeläisten ryhmää: sekä yrittäjien että maanviljelijöiden tyttäret suorittivat kaikilla koulutustasoilla huomattavasti enemmän tutkintoja kuin pojat. Tutkimukseni keskeinen tulos oli, että vanhempien sosioekonominen asema vaikuttaa edelleen voimakkaasti lapsen koulutustasoon, mutta sosiaalisen taustan mukaiset erot ovat pienentyneet korkeakoulututkinnon suorittaneisuudessa vuosina 1956–60 ja 1961–65 syntyneiden kohorttien välillä. Ylioppilastutkinnon ja jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osalta sosiaalisen taustan mukaiset erot pienentyivät vuosina 1956–60 ja 1961–65 syntyneiden kohorttien välillä, mutta kasvoivat hiukan nuorempien kohorttien välillä. Sosiaalisen taustan mukaisten erojen kasvu nuorempien kohorttien välillä johtui osittain yhteiskunnan toimihenkilöistymisestä. Ruotsinkieliset suorittivat enemmän tutkintoja kuin suomenkieliset, mutta vanhempien sosioekonomisen aseman vakiointi pienensi kieliryhmien eroja voimakkaasti. Myöskin alueiden väliset erot voitiin selittää suurelta osin sosioekonomisten rakenteiden eroilla. Sen sijaan kunnan kaupungistumisasteen mukaiset erot säilyivät samansuuntaisina vaikka sosioekonominen asema ja äidinkieli vakioitiin. Tärkeimpiä käyttämiäni lähteitä olivat vanhempien sosioekonomisen aseman vaikutusta lapsen koulutustasoon kuvaavat suomalaiset ja ulkomaalaiset tutkimusraportit. en
dc.language.iso fin
dc.subject koulutustaso fi
dc.subject sosiaalinen tausta fi
dc.subject sosioekonominen asema fi
dc.subject vanhemmat fi
dc.subject lapset fi
dc.title Sosiaalisen taustan vaikutukset koulutustasoon ja niiden muutokset vuosina 1956 - 75 syntyneillä kohorteilla fi
dc.identifier.laitoskoodi 707
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiologian laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record