Digitaalinen kuvankäsittely ja etiikka : Haastattelututkimus Helsingin Sanomien kuvatoimitusten eettisestä päätöksenteosta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11197
Title: Digitaalinen kuvankäsittely ja etiikka : Haastattelututkimus Helsingin Sanomien kuvatoimitusten eettisestä päätöksenteosta
Author: Vallinheimo, Eija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2001-11-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/11197
Thesis level: master's thesis
Abstract: Digitaalisen kuvankäsittelyyn liittyvän etiikan tutkimus on Suomessa ollut melko olematonta. Tutkimukselle on kuitenkin tarvetta, sillä sekä tekninen kehitys että erilaiset muutokset ajattelutavoissa lisäävät eettisen pohdinnan tarvetta. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään tällä hetkellä kuvajournalismin tutkimuksessa vallitsevaa aukkoa. Tutkielmassa on tarkasteltu, millaisena digitaalisen kuvankäsittelyn etiikka näyttäytyy sanomalehdessä. Tut-kimuksen kohteena oli Helsingin Sanomien kuvatoimitusten henkilökunta ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia seuraaviin erillisiin tutkimuskysymyksiin: mihin etiikkakäsitykseen kuvajournalistien käsitykset pohjautuvat, kenelle tutkittavat ovat lojaaleja ja mitkä tilannetekijät he ottavat huomioon sekä mitkä eettiset arvot ohjaavat Helsingin Sanomien kuvankäsittelyä? Digitaalisen kuvankäsittelyn etiikan tutkiminen aloitettiin soveltamalla professori Ralph Potterin alunperin teologian puolelle kehittelemää eettisen päätöksenteon mallia kuvajournalismin tutkimukseen. Mallin pohjalta haastateltiin 13 Helsingin Sanomien kuvatoimituksen työntekijää. Vastaukset analysoitiin teemoittelemalla, käyttäen edelleen apuna Potterin mallia. Malli osoittautui hyväksi työkaluksi tutkia eettistä päätöksentekoa. Tulosten perusteella haastateltujen eettinen päätöksenteko ei näyttäisi olevan kovinkaan tietoista tai hyvin perusteltua. Digitaalisen kuvankäsittelyn etiikkaa ei enemmistön mielestä tarvinnut erityisesti pohtia, koska kuvamanipulaatioita ei Helsingin Sanomissa pääsääntöisesti tehdä. Tämän lisäksi suhtautuminen digitaalisen kuvankäsittelyn korjailutarkoitusta laajempaan käyttöön oli vastaajien keskuudessa melko kielteinen. Näiden tulosten pohjalta tutkimuksessa pohditaan myös sitä, olisiko digitaalista kuvankäsittelyä mahdollista käyttää nykyistä enemmän sanomalehtien sivuilla. Eettisesti pitävästi perusteltujen, manipuloitujen kuvien käyttö saattaisi uudistaa kuvajournalismia myönteisellä tavalla. Tämä edellyttää sitä, että pidetään huolta siitä, etteivät tällaiset kuvat harhauta lukijoita. Asiaa havainnollistetaan tutkimuksessa kuvaesimerkkien avulla. Teknistä kehitystä ei tutkimuksessa nähdä uhkana lehtikuvan uskottavuudelle vaan pikemminkin mahdollisuutena kehittää sanomalehtikuvien ilmaisukykyä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: digitaalinen kuvankäsittely
kuvamanipulaatio
etiikka
sanomalehti
kuvajournalismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.88Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record