Optimaalinen alkoholiverotus ja alkoholin kulutuksen joustot vuosina 1995 - 2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11224
Title: Optimaalinen alkoholiverotus ja alkoholin kulutuksen joustot vuosina 1995 - 2004
Author: Vihmo, Jouni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2006-04-03
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11224
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman tarkoituksena on tehdä selkoa sekä teoreettisella että empiirisellä tasolla niistä tekijöistä, joiden tulisi vaikuttaa alkoholin verotukseen. Tutkielman teoreettisessa osassa esitellään Ramseyn (1927) veromalliin perustuen hyödykeverotuksen perusteet. Optimaalinen hyödykevero riippuu hyödykkeen hintajoustosta. alkoholi on hyödyke, jonka kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia. Sandmon (1975) veromallilla voidaan tutkia, miten alkoholin ulkoisvaikutuksia aiheuttavat ominaisuudet voidaan ottaa huomioon veroyhtälössä. Alkoholin optimaalinen vero riippuu Sandmon mallissa edelleen hintajoustosta, mutta koska kulutukseen liittyy ulkoisvaikutuksia, sitä verotetaan enemmän kuin tavallista hyödykettä. Tutkielman empiirisessä osassa esitetään aikasarja-analyysiin perustuen Deatonin ja Muellbauerin (1980) AIDS-mallia noudattavista kysyntäyhtälöistä johdetut alkoholijuomien pitkän aikavälin hinta- ja menojoustot. Mallit on rakennettu kokonaiskulutukselle jakeluteittäin ja juomaryhmittäin (väkevät juomat, viinit ja oluet) sekä vähittäiskulutukselle ja anniskelukulutukselle juomaryhmittäin. Mallit estimoidaan käyttäen hyväksi Zellnerin (1962) SURE-estimointia. Alkoholijuomien kysyntään vaikuttavat samat taloudelliset tekijät kuin mihin tahansa muuhun hyödykkeeseen. Hintojen ja tulojen lisäksi kysyntään vaikuttavat myös kuluttajien kulutustottumukset. Malleihin on liitetty lineaarinen aikatrendi ja viivästetyn alkoholin kulutuksen muuttuja kuvaamaan taloudellisista tekijöistä riippumattomia kuluttajien kulutustottumuksia. Estimoidut vakiot kertovat kulutustottumuksien muutoksesta viinien ja oluen suuntaa. Viivästetyn alkoholin kulutuksen muuttuja sai kaikissa malleissa ja kaikissa juomaryhmissä positiivisen ja tilastollisesti merkitsevän kertoimen. Aikaisempi kulutus vaikuttaa nykyiseen kulutukseen. Tutkimuksen aikasarja on vuosilta 1964 - 2004. Estimoidut joustot esitetään kuitenkin kymmenen viimeisen vuoden eli vuosien 1995 - 2004 keskiarvona. Joustot eivät ole vakiota, vaan riippuvat meno-osuuksista. Tutkimuksen tulokset tukevat väitettä siitä, että alkoholijuomien kysyntä on herkkä hintojen muutoksille. Vähittäiskulutuksen hintajousto on itseisarvoltaan 0.70. anniskelukulutuksen hintajousto saa arvon 0.58. Vähittäiskulutuksen menojousto saa arvon 1.59 ja anniskelukulutus arvon 1.97. Juomaryhmittäisessä vähittäiskulutuksessa viinit saavat joustavat oman hinnan suhteen eniten arvolla 1.41. Väkevät juomat saavat hintajoustoarvon 0.83 ja oluet arvon 0.40. Väkevien menojousto on suurin arvolla 1.57. Anniskelukulutuksessa puolestaan väkevät joustavat selvästi eniten arvolla 2.34. viinit saavat arvon 1.02 ja olut arvon 0.24. Myös anniskelukulutuksessa väkevien menojousto on selvästi suurin arvolla 2.67. Vuoden 2004 poikkeuksellisten suurten muutosten (veronalennus ja matkustajatuonnin vapauttaminen) jälkeen olisi ollut mahdollista, että kysyntäfunktioiden kuvaama suhteellisen vakaa yhteys alkoholin kulutuksen ja hintojen välillä olisi oleellisesti muuttunut. Tutkielmassa lasketut joustoarvot ovat kuitenkin hyvin lähellä aikaisempien tutkimuksien joustoarvoja. Tämä on uskottavaa, sillä joustoarvot muuttuvat hitaasti. Käytettävissä olevan aikasarjan valossa vuoden 2004 muutokset eivät ehkä ole olleet niin radikaaleja, kuin mitä julkisuudessa on arvioitu. Suurin muutos on tapahtunut anniskelukulutuksessa. Anniskelukulutuksen väkevien hintajousto on muuttunut eniten. Lisäksi olen hintajoustot sekä vähittäiskulutuksessa että anniskelukulutuksessa lähenevät arvoja, jossa hinnalla ei ole kovin suurta merkitystä kysyntään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: verotus - hyödykkeet - optimointi
alkoholi - verotus
ulkoisvaikutukset - alkoholivero
estimointi
mallit
AIDS-malli
tilastomenetelmät
SURE-estimointi
alkoholijuomat - hintajousto
menojoustot
hintaindeksit - alkoholijuomat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record