Sosiaalisen älykkyyden sosiaaliset representaatiot

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11293
Title: Sosiaalisen älykkyyden sosiaaliset representaatiot
Author: Björkwall, Riina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-11-13
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11293
Thesis level: master's thesis
Abstract: Sosiaalinen älykkyys on käsite, jonka määritelmästä, sisällöstä tai rakenteesta, ei ole päästy yksimielisyyteen. Jo pelkästään 90-luvulla esitettiin useita erilaisia sosiaalista älykkyyttä kuvaavia malleja. Kaikesta tästä huolimatta, tavalliset ihmiset ovat alkaneet käyttää sosiaalisen älykkyyden käsitettä yhä enemmän. Sosiaalisesta älykkyydestä puhutaan ja sitä koskevat viestit saadaan mitä ilmeisimmin välitettyä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä sosiaalisella älykkyydellä suomalaisessa yhteiskunnassa tarkoitetaan. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalisten representaatioiden teoria, joten siinä tarkasteltiin erityisesti eri ryhmien jakamia sosiaalista älykkyyttä ja sosiaalisesti älykästä yksilöä koskevia käsityksiä. Tutkimus rajattiin koskemaan opiskelijoita, heidän sosiaalista älykkyyttä koskevia representaatioitaan. Jotta yksilöllisten kiinnostuksen kohteiden ja tiedon lähteiden mahdollinen vaikutus representaatioiden sisältöön saatiin selvitettyä, valittiin tutkimushenkilöiksi eri alojen opiskelijoita, tässä tapauksessa teekkareita ja sosiaalipsykologian opiskelijoita. Iän vaikutuksen arvioimiseksi otettiin tutkimushenkilöiksi myös lukiolaisia. Lisäksi selvitettiin, vaikuttavatko sukupuoli, sosiaalinen tausta, sisarusten lukumäärä tai yksilön kuva hänen omasta sosiaalisesta älykkyydestään sosiaalisen älykkyyden sosiaalisten representaatioiden sisältöön. Tutkimusaineisto kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Lomakkeen täytti yhteensä 221 vastaajaa. Aineiston analyysissä käytettiin faktori- ja varianssianalyysejä. Faktorianalyysien tuloksena aineistosta erottui 21 faktoria, joiden perusteella voitiin päätellä, millaisten teemojen ympärille tutkimushenkilöiden sosiaalista älykkyyttä koskevat käsitykset rakentuvat. Tutkimushenkilöiden arviot sosiaalisesta älykkyydestä ja sosiaalisesti älykkäästä yksilöstä olivat suurelta osin keskenään samansuuntaisia. Ryhmien välisiä tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi kyllä runsaasti, mutta kyse oli pikemmin eroista mielipiteiden voimakkuudessa kuin vastakkaisista mielipiteistä. Kaikista voimakkaimmin aineistoa jäsensivät sukupuoli ja ikä. Miesten ja naisten sosiaalisen älykkyyden representaatioissa korostuivat heidän oman sukupuolensa kannalta edulliset piirteet ja ominaisuudet. Iän vaikutus näkyi erityisesti alle 20-vuotiaiden arvioiden varovaisuutena, jonka tulkittiin johtuvan sosiaalisen älykkyyden käsitteen suhteellisesta tuntemattomuudesta. Vastaajan sosiaalisella taustalla, sisarusten lukumäärällä tai hänen sosiaalista älykkyyttä koskevalla minäkuvallaan ei ollut suurta merkitystä representaatioiden sisällön kannalta. Iän ja sukupuolen vakioimisen jälkeen myös opinto-alan vaikutus jäi pieneksi. Tässä tutkimuksessa käytetyistä lähteistä tärkeimpiä olivat useat 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla julkaistut sosiaalisen älykkyyden tutkimusta käsittelevät artikkelit, Serge Moscovin sosiaalisten representaatioiden teoriaa koskeneet kirjoitukset lähinnä 1980-luvulta sekä Mugnyn ja Carugatin älykkyyden sosiaalisia representaatioita koskenut tutkimus vuodelta 1989.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: representaatio - älykkyys
älykkyys - sosiaaliset taidot
sosiaalinen käyttäytyminen - opiskelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.19Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record