Yrityskansalaiset yhteiskunnassa : Yhteiskuntavastuu kahdeksan suomalaisyrityksen toiminnassa ja viestinnässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Viestinnän laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Department of Communication en
dc.contributor Helsingfors universitet, Kommunikationslära, Institutionen för sv
dc.contributor.author Salminen, Essi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:47Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:47Z
dc.date.issued 2002-11-04 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11297
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta käsitteen, käytännön ja yhteiskuntavastuun ideologioiden näkökulmasta. Tutkimusta varten haastateltiin neljää suomalaista pienyritystä ja neljää suuryritystä. Haastattelujen avulla haluttiin selvittää sitä miten yhteiskuntavastuu koetaan erilaisissa yrityksissä ja millaisena se niissä näyttäytyy. Teoreettisessa viitekehyksessä käydään aluksi läpi yhteiskuntavastuun määritelmiä. Organisaatioiden kehitys sulkeutuneista järjestelmistä avoimiksi, sidosryhmänsä tiedostaviksi yhteisöiksi on pohjana yhteiskuntavastuuajattelulle. Yhteiskuntavastuu, josta myös yrityskansalaisuus -nimeä käytetään, pitää sisällään taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun. Yrityksen tulee siis yhteiskuntavastuullisen ajattelun mukaan tuottaa voittoa, mutta myös edistää kestävää kehitystä ja huolehtia työntekijöistään. Määrittelyluvussa käydään läpi myös kansainvälisiä ohjeita ja julistuksia, jotka toimivat yhteiskuntavastuun viitekehyksenä. Vastuullisen yritystoiminnan viestintää pohditaan esimerkiksi yhteisöilmeen näkökulmasta. Professori Tuomo Takalan yhteiskuntavastuun ideologiat käsittelevät yhteiskuntavastuuta laajemmassa kontekstissa, yrityksen suhteessa yhteiskuntaan. Ideologioita on kolme: omistajalähtöinen, sidosryhmälähtöinen ja laajan vastuun ideologia. Empiriani koostuu kahdeksassa, eri puolilla Suomea sijaitsevassa, yrityksessä tehdyistä teemahaastatteluista. Yritysten valinnassa käytettiin apuna soviteteoriaa ja yritykset valittiin kahden dikotomisen sovitemuuttujan, koon ja yrityksen markkinoiden, mukaan. Näin ollen valitut kahdeksan muodostivat neljästä sovitetilasta muodostuvan nelikentän, jonka avulla tarkasteltiin aineistosta tehtyjä havaintoja. Analyysiosan ensimmäisessä osiossa käytetään fenomenografisesta tutkimussuuntauksesta lainattua merkityskategorian käsitettä. Merkityskategorioiden avulla käydään läpi niitä käsityksiä, joita haastateltavilla yhteiskuntavastuusta oli. Toisessa osassa siirryttiin käytännön tasolle ja teemoittelun avulla tutkittiin niitä osa-alueita, joita yritykset yhteiskuntavastuuseen yhdistivät, yhteiskuntavastuun yritykselle tuomia etuja ja niitä tekijöitä, jotka ovat antaneet sysäyksen aloittaa vastuullisempaan toimintaan pyrkiminen. Kolmannessa osassa etsittiin aineistosta vihjeita professori Takalan ideologioiden olemassaolosta. Yhteiskuntavastuu oli yrityksissä käsitteenä häilyvä ja siihen liittyi paljon epävarmuutta. Suurissa yrityksissä käsitys oli kouliintunut, pienissä melko spontaani. Osa-alueista ympäristö ja henkilöstön hyvinvointi nousivat pienten yritysten kohdalla tärkeimmiksi, suurissa ympäristön lisäksi eettiseen kaupankäyntiin liittyvät teemat. Ideologioista sidosryhmälähtöinen oli lähes kaikissa yrityksissä päällimmäisenä. Yhteiskuntavastuusta ei yrityksissä juurikaan viestitty. Pienissä yrityksissä viestintä liitettiin lähinnä perinteisempään markkinointiviestintään, yhteisökuvasta ei juuri viestitty. Suurissa organisaatioissa vastuullisuudesta viestimiseen suhtauduttiin varoen ja se liitettiin tulevaisuuden projekteihin. Työssä käytetyt tärkeimmät lähteet olivat Tuomo Takalan Nykyajan yrityskansalaisuus -artikkeli, Totti Könnölän ja Pasi Rinteen Elinehtona eettisyys -kirja ja McIntoshin ja kumppaneiden teos Corporate Citizenship. en
dc.language.iso fi en
dc.subject yhteiskuntavastuu en
dc.subject yritysetiikka en
dc.subject yrityskansalaisuus en
dc.title Yrityskansalaiset yhteiskunnassa : Yhteiskuntavastuu kahdeksan suomalaisyrityksen toiminnassa ja viestinnässä en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.identifier.laitoskoodi 709 en
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Pro gradu sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record