Raha vai henki? -Tutkimus osuustoiminnan arvoista ja osuuskuntayrittäjäkurssilaisten arvomaailmoista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11302
Title: Raha vai henki? -Tutkimus osuustoiminnan arvoista ja osuuskuntayrittäjäkurssilaisten arvomaailmoista
Author: Piippo, Tero
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2002-04-17
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11302
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen teoreettisen osan perustana olivat yleinen arvoteoria, Schwartzin arvoteoria sekä osuustoiminnan arvoteoreettiset lähtökohdat ja erityispiirteet. Tutkimuksen empiirisessä osassa haluttiin selvittää, minkä tyyppiset ja millaisia arvoja ja asenteita edustavat ihmiset aikovat työllistyä osuuskuntayrittäjinä ja oliko heidän arvomaailmastaan löydettävissä piirteitä, jotka ovat osuustoimintaliikkeelle keskeisiä. Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä, jonka kohderyhmänä oli 23 osuuskuntayrittäjäkurssin 335 osanottajaa. Tutkimusmetodeina käytettiin suoria jakaumia, ristiintaulukointeja sekä faktorianalyysiä. Osuuskuntayrittäjäkurssilaisten arvoulottuvuuksissa painottuivat ei-materiaaliset arvot materiaalisia enemmän. Tärkeimpiä edellä mainittuja arvoja olivat terveys, perhe, henkinen tasapaino sekä ystävät. Tässä tutkimuksessa oli löydettävissä tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä, mutta myös tulevien osuuskunta- ja yksinyrittäjien sekä yritystoimintaan osallistumattomien kesken. Kyseisiin eroihin ja arvoprioriteettien määräytymiseen on vaikuttanut yksilöiden paikka sosiaalisessa rakenteessa. Kyseistä paikkaa määrittävät taustamuuttujat kuten koulutus, ikä, sukupuoli ja ammattitausta. Toisaalta analysoitaessa kohdejoukon arvoprioriteettien yhteneväisyyksiä, on syytä huomata kohdejoukkoa koskeva lähtökohta eli hakeutuminen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Työttömyystaustalla on epäilemättä merkitystä arvojen ja asenteiden muovautumiseen ja tässä tutkimuksessa jopa vaikuttavuutta tiettyjen arvodimensioiden yhdenmukaisuuteen. Tulevat osuuskuntayrittäjät tyypiteltiin viiteen eri luokkaan mielipideväittämien perusteella. Arvotypologiassa löytyi eniten kannattajia osallistumis- ja vaikutusvalta- sekä yhteistoiminnallisuuden ja omavastuisuuden ulottuvuuksista. Myös solidaarisuutta edustava suuntaus sai kohtalaisesti kannatusta. Tulosten perusteella voidaan väittää, että osuuskuntayrittäjäkurssilaisissa oli selvästi enemmän niitä, joiden arvot vastaavat osuustoimintaliikkeen arvomaailmaa, kuin niitä jotka suhtautuivat näihin arvoihin negatiivisesti. Toisaalta vastaajissa oli jonkin verran myös neutraaleja eli niitä, jotka eivät olleet selkeästi puolesta tai vastaan. Tulokset myös osoittivat, että osuuskuntayrittäjäkurssilaiset olivat sisäistäneet osuustoiminnan keskeisten arvojen lisäksi myös osuustoiminnan arvoja käytännössä suuntaavia periaatteita. Osuustoiminta ei silti ollut pelkkää aatetta tai ideologiaa, sillä osuustoiminta nähtiin käytännöllisenä keinona kohottaa niin omaa kuin toisten elämänlaatua. Suhteutettuna tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, voidaan Schwartzin arvoteorian näkökulmasta todeta, että mielipideväittämien perusteella kollektiivisilla tarpeilla oli suurempi painoarvo kuin individuaalisilla tarpeilla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: osuustoiminta
uusosuustoiminta
arvot
yhteisöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record