Tuleeko työvopimapula? Työnantajakäynnit lyhyen aikavälin alueellista ennakointia?

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Paasonen, Ulla-Maija
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:38:54Z
dc.date.available 2009-09-08T09:38:54Z
dc.date.issued 2003-11-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11307
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia sekä 1990-luvun laman jättämää työmarkkinoiden epävakaisuutta ja sen mahdollisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tutkimus sisältää myös katsauksen erilaisiin keinoihin, joita on esitetty työllisyysasteen nostamiseksi ja mahdollisen työvoimapulan ehkäisemiseksi. Tutkimusaineistona on käytetty aikaisempia tutkimuksia ja julkaisuja. Empiirinen osa koostuu kvalitatiivisesta aineistosta, työpaikkakäyntien yhteydessä tehdyistä työnantajahaastatteluista. Työnantajahaastattelujen kohderyhmänä oli Nurmijärven alueen muovialan yritykset. Empiirisen osan yhtenä tavoitteena oli pyrkiä kartoittamaan Nurmijärven alueen muovialan yritysten työvoima- ja koulutustarpeita, sekä mahdollisia rekrytointiongelmia. Tavoitteena on myös selvittää työnantajien tarvetta ja kiinnostusta työntekijöiden kouluttamiseen sekä tutkia miten työnantajat kokevat mahdollisen tulevan työvoimapulan ja onko mahdollista työvoimapulaa ennakoitu kiinnittämällä huomiota esimerkiksi työssä jaksamiseen. Suomessa on edelleen massatyöttömyys. Ilman työtä on n. 272 000 työtöntä. Työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tulevaisuuden ennakointi on avainasemassa. Kehittyvien alojen kasvumahdollisuuksien edellytyksenä on ammattitaitoisen työvoiman saanti. Avoimien työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamattomuus aiheuttaa rakennetyöttömyyttä. Koulutuksella pitäisi pystyä reagoimaan nopeasti työmarkkinoiden muutoksiin ja ennakoimaan tulevat työvoiman tarpeet. Ennustetun työvoimapulan ehkäisemiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi tulisi ennen kaikkea saada käytettävissä olevat kotimaiset työvoimareservit käyttöön. Työttömien työmarkkinavalmiudet tulisi nostaa työmarkkinoiden vaatimusten mukaisiksi. Koska verkkoasiakkuus on työvoimatoimiston työnantajalle tarjoama uusi palvelumuoto, olin myös kiinnostunut selvittämään miten työnantajat suhtautuvat tähän uuteen palveluun. Henkilökohtainen palvelu ja työvoimaneuvojien ammattitaito koettiin hyvänä. Työvoimatoimiston virkailijoiden tekemät työnantajakäynnit antavat hyvän pohjan työvoimaneuvojan työlle. Keskeiset lähteet: Hämäläinen, Hanna (2002) Työvoimareservit ja niiden rakenne Suomessa v. 2000. Tilastokeskus, Katsauksia 2002/1. Helsinki, Yliopistopaino. Notkola, Veijo (2002) Työhyvinvointi ei ole sattumaa – tutkimus hyvien käytäntöjen vaikuttavuudesta. Työssä jaksamisen ohjelma 2002. Helsinki, Kirjapaino Snellman. Ek, Ellen & Laitinen, Jaana & Tammelin, Tuija & Remes, Jouko & Raatikka, Veli-Pekka & Kujala, Veikko (2003) Nuorten aikuisten työssä jaksaminen. Helsinki, Kirjapaino Snellman. Työministeriö (2003) Osaamisen ja täystyöllisyyden Suomi. Työvoima 2020. Loppuraportti. Työpoliittinen tutkimus 245. en
dc.language.iso fi
dc.subject työvoimareservit fi
dc.subject työmarkkinat fi
dc.subject työvoimapula fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject työelämä fi
dc.subject hyvinvointi fi
dc.subject työllisyys - muutos fi
dc.subject työnantajat fi
dc.subject haastattelut fi
dc.subject rekrytointi fi
dc.title Tuleeko työvopimapula? Työnantajakäynnit lyhyen aikavälin alueellista ennakointia? fi
dc.identifier.laitoskoodi 705
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.15Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record