Tulosohjaus ja arviointi järjestelmän arviointia valtio ja kunta sektorilla: Katsaus sivistyshallintoon

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11345
Title: Tulosohjaus ja arviointi järjestelmän arviointia valtio ja kunta sektorilla: Katsaus sivistyshallintoon
Author: Venho, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-04-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11345
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu työ käsittelee tulosohjausta ja siihen liittyvää arviointijärjestelmää. Tutkimuskenttä on rajattu valtio- ja kuntasektorin tarkasteluun. Tutkimus koostuu teoriaosasta ja opetusministeriölle 5/2000-1/2001 tehdystä empiirisestä selvityksestä: “Valtakunnallisen ja kunnallisen tason sivistyspoliittisten tahdonilmaisujen välisestä suhteesta vapaassa sivistystyössä”. Opetusministeriölle tehtyä selvitystä käytetään opinnäytetyön osana, tapaus-luontoisesti. Pro Gradu työ hakee vastausta seuraaviin kysymyksiin: 1. Miten valtakunnallinen arviointi koetaan/otetaan vastaan kuntakentällä? 2. Miten kuntatasolla otetaan vastaan valtakunnalliset tavoitteet ja tahdonilmaisut, joiden mukaan valtakunnallista arviointia suoritetaan? Jos nämä tavoitteet ja tahdonilmaisut eivät ole kuntien näkökulmasta merkittäviä tai tärkeitä, voiko valtakunnallinen arviointikaan tällöin olla legitiimiä? 3. Onko tulosohjaus lisännyt kuntien päätösvaltaa ja itsehallintoa todellisuudessa? Tarkastellaan valtakunnallisten sivistyspoliittisten tavoitteiden suhdetta paikallisiin tavoitteisiin ja arviointijärjestelmän roolia tässä kokonaisuudessa. Tutkimuksessa arvioidaan sivistyshallinnon tulosohjauksen ja arvioinnin toimivuutta. Erityishuomion kohteena on vapaa sivistystyö. Kyse on siis meta-arvioinnista, arvioinnin arvioinnista. Arviointijärjestelmä tuottaa tietoa tulosohjausjärjestelmän toimivuudesta. Käsillä oleva tutkimus taas tuottaa tietoa arviointijärjestelmän toimivuudesta ja asenteista sitä kohtaan sivistyssektorilla. Suoritetussa tutkimuksessa on takana hyvin vahvasti kysymys siitä, ovatko tulosohjaus ja arviointi ylipäänsä soveltuvia malleja sivistyssektorille? Tapaustutkimuksen katsontakanta on rajattu vain kuntasektorin tarkastukseen, jonka vuoksi kaikki data on kerätty ainoastaan kuntatasolta. Selvitys kohdistettiin suomenkieliseen sivistystoimeen. Selvitys on rakenteeltaan kaksiosainen. Toisen kyselyn pääasiallinen tehtävä on kartoittaa valtakunnallisen tason arvioinnin ja tulosohjauksen luonnetta ja kehittämistarpeita kunnan sivistystoimen näkökulmasta katsottuna. Kyselyn toinen osio painottuu vapaan sivistystyön valtakunnallisiin painopistealueisiin sekä kuntien sivistystoimenjohtajien ja vastaavien näkemyksiin niistä. Kvantitatiivisen aineiston lisäksi, tietoja täydennettiin suorittamalla strukturoituja teemahaastatteluja kunnan koulutuksesta hallinnollisesti vastaaville. Aineiston analyysissä käytettiin suorien jakaumien lisäksi varianssi analyysiä ja askeltavaa regressio analyysiä. Pro gradu työni keskeiset johtopäätökset ovat 1.Tämänhetkisessä hallinnossa eletään eri hallintokulttuurien välimaastossa. Vanhat ajatusmallit hallitsevat osittain edelleen. 2. Arviointi koetaan osittain uudeksi ohjauksen välineeksi, joka rajoittaa kuntien itsehallintoa. 3. Päätökset tulisi tehdä siellä, missä toteutus tapahtuu. Tärkeimmät teorialähteet ovat: Pollitt, Christopher (1993), ”Managerialism and the public services: cuts or cultural change in the 1990s?”; Lumijärvi, Ismo & Salo, Sari (1996) ”Valtionhallinnon tulosohjausjärjestelmä parlamentaarisen ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta”; Lumijärvi, Ismo & Heikkinen, Erja (1997), ”Tulossopimusmenettely valtionhallinnon alue- ja paikallistasolla” sekä Evert Vedungin: ”Public policy and program evaluation” (1997) & ”Utvärdering i politik och förvaltning” (1991, 1998).
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: arviointi
tulosjohtaminen
managerialismi
sivistystoimi
vapaa sivistystyö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.42Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record