Kaupungin strategiaprosessi : kuvaus strategisen johtamisen menetelmien käytöstä Helsingin kaupungin strategiaprosessissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11352
Title: Kaupungin strategiaprosessi : kuvaus strategisen johtamisen menetelmien käytöstä Helsingin kaupungin strategiaprosessissa
Author: Nousiainen, Timo
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2004-12-07
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11352
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkimuksessa selvitetään strategian tekemisen prosessia kaupungin yhteisstrategioiden muodostamisessa. Tutkimuskohteena ovat Helsingin kaupungin strategiaprosessit valtuustokausilla 1997–2000 ja 2001–2004. Tutkimustehtävänä on tiedon hankinta julkisen sektorin strategisista johtamiskäytännöistä strategiaprosessissa. Tehtävää lähestytään neljästä näkökulmasta tutkimuskysymyksillä, jotka ovat 1) Minkälainen on strategiaprosessin ulkoinen olemus? 2) Mitä prosessista syntyneet yhteisstrategiat sisältävät? 3) Miten viranomaisten ja poliitikkojen roolijaot ilmenevät prosessissa? 4) Miten yhteisstrategiat liittyvät kaupungin johtamisjärjestelmään? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on strategisen johtamisen teoria. Tutkimuksessa muodostettiin strategiaprosessille teoreettinen viitekehys kuvaamalla erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia ja näkökulmia. Tutkimusaineisto koostuu 11 prosessiin osallistuneen virkamiehen tai luottamushenkilön puolistrukturoidusta teemahaastattelusta sekä strategia-asiakirjoista ja prosessiin liittyvistä esityslistoista ja muistioista. Tutkimuksessa kuvaillaan strategiaprosessin eteneminen kokonaisuudessaan painottaen strategian muodostamista. Prosessin vaiheittaisen tarkastelun avulla selvitetään, mistä ja miten asiat nousevat strategiaan. Samalla tutkitaan mitä ja minkälaista strategisen ajattelun näkökulmaa prosessissa painotettiin. Lisäksi selvitetään itse strategian sisältöä ja merkitystä: minkälaisia asioita yhteisstrategioihin nostetaan, mistä ne sisällöllisesti tulevat ja mitä ne heijastavat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös viranomaisten ja luottamushenkilöiden välistä vallanjakoa ja rooleja prosessissa. Lopuksi pohditaan yhteisstrategioiden merkitystä kaupungin johtamisjärjestelmässä. Strategiaprosessista esille nousevat selvät erilliset vaiheet, jotka vastaavat ulkoisesti strategiateorioissa esiteltyjä prosesseja. Sisällöltään vaiheet painottuvat prosessin alkuosaan, jossa strategia saa sisältönsä virkamiesten rajauksen pohjalta. Yhteisstrategioihin nousevat koko kaupunki-organisaation kohtaamat haasteet toimintaympäristössään. Sen sijaan niissä ei määritellä kaupungin ydintehtäviä. Kaupungin suunnittelijoiden rooli painottuu yhteisstrategioiden sisällön muodostuksessa. Luottamushenkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa strategioihin prosessin perustavaiheissa kaupunginhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston sekä ryhmien puheenjohtajien kautta. Yksittäisillä valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa strategiaan strategiaseminaareissa. Luottamushenkilöiden vaikutus strategiaan on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Tähän on vaikuttanut se, että strategioiden agenda on jo luottamushenkilöille tullessaan valmiina. Yhteisstrategioiden merkitys kaupungin johtamisjärjestelmässä on lähinnä ohjaava. Hallinnonalat ottavat omissa suunnitelmissaan huomioon niitä itseään koskevat strategiat. Yhteisstrategioiden valmistelun tarkoituksena on viestiä kaupunginhallinnolle johdon kulloinkin tärkeinä pitämät haasteet ja suunnata eri yksiköiden ponnistelut niihin vastaamiseen.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: strategiaprosessi
strateginen johtaminen
julkinen johtaminen
hallinnon kehittäminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.13Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record