Vammaisen yliopisto-opiskelijan identiteetti. Tutkimus vammaisten opiskelijoiden kokemuksista yliopistolla

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/11357
Title: Vammaisen yliopisto-opiskelijan identiteetti. Tutkimus vammaisten opiskelijoiden kokemuksista yliopistolla
Author: Haapala, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Department of Social Psychology
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimustehtävinä oli selvittää 1) millä tavalla vammaiset yliopisto-opiskelijat kokevat opiskelunsa, 2) kokeeko vammainen opiskelija elämänsä tapahtumat yksilöllisen, "realistisen" vai sosiaalisen ajattelumallin kautta ja 3) selvittää millainen identiteetti eli minäkuva kullakin haastateltavalla oli. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ja haastateltavina oli yhdeksän (9) vammaista yliopisto-opiskelijaa eri puolilta Suomea. Haastattelut koskivat opiskelukokemuksia, tarkoituksena oli saada aikaan kertomus, joka alkoi kysymyksellä siitä, miksi haastateltava valitsi kyseisen opiskelualan ja jatkui tulevaisuuden suunnitelmien kautta identiteetti-kysymyksiin. Haastattelumetodina oli siis puolistrukturoidut "osittaiset elämäntarinahaastattelut". Viitekehyksenä tässä tutkimuksessa oli brittiläisen vammaistutkimuksen sosiaalinen malli (mm. Michael Oliver) Elämäntarinahaastatteluihin oli tutustuttu mm. Robert Atkinsonin ja Vilma Hännisen kautta. Erwin Goffmanin teos Stigma on vaikuttanut mm. brittiläiseen vammaistutkimukseen ja tässä tutkimuksessa on selvitetty miten. Tämän lisäksi etsittiin myös uudempia sosiaalipsykologisia tutkimuksia identiteetistä. Aineiston analysointi tapahtui etsimällä siitä eri luokkia ajallisesti ja kokemuksellisesti (kts. esim. Strauss & Corbin 1990). Tulokseksi opiskelijoiden kokemuksista yliopistolla saatiin mm. se, että suurin osa heistä oli oli joutunut pohtimaan ainakin jollain tasolla vammansa vaikutuksia tähän päivään ja tulevaisuuteen. Oma vamma oli näin ollen vaikuttanut opiskelualan valintaan, kun taas ei-vammaiset nuoret voivat valita paljon suuremmasta määrästä opiskelualoja mennessään opiskelemaan. Näitä eri tavalla vammaisia opiskelijoita yhdistivät myös heihin kohdistuvat fyysiset ja asenteelliset esteet. Suurin osa heistä sanoi, että ei ollut kohdannut häiritseviä esteitä, mutta samalla he myönsivät, että niitä kuitenkin oli. Tulevaisuuden suunnitelmat olivat myönteisiä, vaikka haastatellut myönsivät, että he eivät olleet työnhaussa eivätkä työssä tasa-arvoisia ei-vammaisten ihmisten kanssa. Yhteiskunnassamme termi "vammainen" on usein negatiivisesti latautunut (1). Tämä vammaisuuden kokeminen häpeällisenä on ristiriidassa vammaisuuden sosiaalisen mallin kanssa. Vammaisjärjestöt yms. tahot puhuvat vammaisuudesta sen sijaan yleensä neutraalisti (2). Haastateltujen vammaisten ihmisten näkemykset itsestään olivat pääosin positiivisia. Nämä kolme tekijää näkyivät ristiriitaisuuksina haastateltavien puheissa. Haastateltujen vammaisten yliopisto-opiskelijoiden identiteetti ei paljon poikennut ainakaan haastateltujen mukaan ei-vammaisten yliopisto-opiskelijoiden identiteetistä (kts. esim. Säntti 1999 ja Ylijoki 1998). Käytännön asioiden hoitaminen sujui kuitenkin eri tavalla kuin ei-vammaisilla yliopisto-opiskelijoilla.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/11357
Date: 2000-11-15
Subject: identiteetti - vammaiset - opiskelijat
vammaisuus - opiskelu - yliopistot
vammaisuuden sosiaalinen malli(Michael Oliver)
elämäkertatutkimus - vammaiset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.11Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record