Procedural rättvisa i en omorganiseringsprocess-en fallstudie vid en högskola

Show simple item record

dc.contributor.author Lund, Petra
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:40:18Z
dc.date.available 2009-09-08T09:40:18Z
dc.date.issued 2000-04-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11413
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Rättvis behandling på arbetsplatsen påverkar inställningen gentemot arbetsplatsen, arbetsprestationen och bindningen till organisationen. I detta pro gradu arbete behandlas arbetstagarens uppfattning om rättvisa från ett proceduralt rättviseperspektiv. Det procedurala rättviseperspektivet fokuserar på att granska processen hur man nått ett beslut om en belöning eller ett straff. Då man tillämpar så kallade procedurala metoder vid en beslutsfattningsprocess ökar de berördas förståelse för hur beslutet fattats och berörda personer har lättare att acceptera ett beslut. Som teoretisk referensram har Leventhals(1980) teori om procedural rättvisa använts. Enligt Leventhal(1980) finns det sex kriterier som borde uppfyllas vid en besutfattningsprocess för att de berörda skall känna sig tillfredsställda med beslutet. Den interaktiva rättvisan, som kan ses som en del av den procedurala rättvisan används också som teoretisk referensram. Den betonar betydelsen av det personliga sätt på vilken beslutsfattaren behandlar den berörda. Även Lind och Tylers (1988) gruppvärderingsmodell används som referensram. Individen jämför den behandling han fått i relation till andra personer som befinner sig i samma referensgrupp som han själv. Det sätt som han behandlas på signalerar hans status i den sociala grupp han tillhör. Den empiriska undersökningen i form av en fallstudie följer med en förändringsprocess i de fysiska utrymmen på en högskola. Förändringsprocessen är känslig till sin natur och stämningen kan karakteriseras som konfliktfylld. Syftet med fallstudien är att kartlägga hur organisationen genomför sin förändring, ifall organisationen använder sig av procedurala metoder och hur de anställda uppfattar processen och beslutet. Resultaten visar att organisationen i en rätt så stor utsträckning lyckas genomföra förändringsprocessen på ett positivt sätt. Största delen av de berörda upplever att beslutsfattarna använt sig av proceduralt rättvisa metoder. Utöver att Leventhals sex kriterier identifieras, hittas även kontextrelaterade faktorer som påverkat uppfattningen om rättvisan i processen. en
dc.language.iso swe
dc.subject Leventhal, G.S.
dc.subject oikeudenmukaisuus - päätöksenteko - työpaikat fi
dc.subject muutosjohtaminen - prosessit - organisaatiot fi
dc.subject rättvisa - beslutsfattning - arbetsplatser sv
dc.subject förändring - processer - organisationer sv
dc.title Procedural rättvisa i en omorganiseringsprocess-en fallstudie vid en högskola sv
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.80Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record