Terveyskeskusten kokonaistuottavuuskehitys Suomessa vuosina 1997-2001 : Indeksiteoreettinen menetelmä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11423
Title: Terveyskeskusten kokonaistuottavuuskehitys Suomessa vuosina 1997-2001 : Indeksiteoreettinen menetelmä
Author: Hautakangas, Sami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-04-29
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11423
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia terveyskeskusten tuotos-, panos- ja kokonaistuottavuuskehitystä Suomessa vuosina 1997-2001 indeksiteoreettisin menetelmin. Terveyskeskusten tuottavuus laski vuodesta 1997 vuoteen 2001 jokaisella käytetyllä tarkastelumetodilla. 15 palvelusuoritteen kustannusosuuksilla painotetun tuotoksen Divisia-Törnqvist-volyymi-indeksiä käyttämällä se laski yli 13 %. Laspeyres"n indeksi antoi Divisia-Törnqvist-indeksiä pienemmän tuottavuuden laskun ja Paashen indeksi vastaavasti suuremman, kun taas Fisherin ideaali-indeksi noudatti melko tarkkaan Divisia-Törnqvist-indeksin kehitystä. Yksikkökustannuksilla painottaminen johti korkeammalle uralle kuin kustannusosuuksin painottaminen. Karkeampi suorite-erittely yhden ja kahden suoritteen tuotoksilla niinikään paransi tuottavuuskehitystä, mikä johtunee lähinnä aineiston puutteista. Kuntien terveyskeskusten tuottavuus laski vuosien 1997 ja 2001 välillä enemmän (laskua n. 15 %) kuin kuntayhtymien terveyskeskusten (n. 8 %). Lääneittäin tarkasteltuna Länsi-Suomessa tuottavuus laski vähiten (n. 8 %), Itä-Suomessa ja Lapissa se laski n. 12 %, Etelä-Suomessa vastaavasti n. 16 % ja Oulussa eniten (n. 20 %). Terveyskeskusten tiedot saatiin Kuntaliiton vuosittaisista Terveyskeskusten talous -julkaisuista ja yksikkökustannustiedot Hujasen Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 2001 -julkaisusta. Tutkielmassa esitellään aluksi julkisen sektorin rakennetta ja toimintaa, julkisten palvelujen ominaisuuksia ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän jälkeen käsitellään julkisten palveluiden markkinatonta tuotantoa ja tuotosta yleisesti sekä erikseen terveydenhuollossa; tuottavuuteen liittyvää teoriaa ja näihin molempiin liittyvää problematiikkaa sekä läheisesti liittyviä käsitteitä. Lisäksi käydään lävitse tuotos-, panos- ja tuottavuusmuutosten laskemista teoriassa. Indeksiteoriaosiossa esitellään vaihtuvan perusvuoden indekseistä Divisia-Törnqvist-indeksi ja kiinteän perusvuoden indekseistä Laspeyres"n, Paaschen ja Fisherin indeksit sekä pohditaan indeksivalinnan ongelmia. Tutkielman empiirisessä osassa käydään aluksi läpi tutkimuksen lähtökohtia, kansantalouden tilinpitoa ja sen uudistamista markkinattomien palvelujen osalta, kansallista tuottavuusohjelmaa, volyymi-indikaattorimenetelmää sekä esiteltyjen menetelmien soveltamista terveyskeskusten tuottavuuslaskelmiin. Seuraavaksi esitellään spesifisti tutkimuksessa käytetty aineisto ja laskentamenetelmät eri indekseille, tuotoksen suorite-erittelyille ja suoritteiden painotukselle. Lopuksi tarkastellaan saatuja tuloksia ja pohditaan syitä sekä luodaan katsaus tulevaan. Julkisten palvelujen bruttokansantuoteosuus on Suomessa varsin suuri. Tuottavuustutkimusta tarvitaan yhtenä osana selvittämään, kuinka verovaroja käytetään. Terveydenhuolto on paljon muutakin kuin maksimimäärä tuotosta mahdollisimman pienin panoksin, mutta aina on parempi tuottaa laadukkaita palveluita halvemmalla, jos se on mahdollista.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: terveyskeskus
tuotos - tuottavuus
terveydenhuolto
perusterveydenhuolto
indeksi
Divisia-Törnqvist-indeksi
markkinaton tuotanto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.12Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record