Mytologiset johtajahahmot : vertaileva tutkimus germaanisessa, suomalaisessa ja kreikkalaisessa | mytologiassa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11428
Title: Mytologiset johtajahahmot : vertaileva tutkimus germaanisessa, suomalaisessa ja kreikkalaisessa | mytologiassa
Author: Rydman, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2008-09-08
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11428
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Abstract: Tutkielmassa käsitellään myyttisiä johtaja-ja vallankäyttäjähahmoja sekä niiden analogioita nykyisiin eroihin kansallisissa johtamiskulttuureissa. Vertailun kohteina ovat suomalainen, germaaninen ja kreikkalainen mytologia. Aineistossa germaanista mytologiaa edustaa Richard Wagncrin Nibclungin sormus, suomalaista Kalevala ja kreikkalaista Homeroksen Ilias. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko tietyn kansan myyttisissä kertomuksissa esiintyvän johtamiskulttuurin 'katsoa muistuttavan kyseisen maan nykyistä johtamiskulttuuria. Tämä tapahtuu vertailemalla myyteissä esiintyvien vallankäyttäjähahmojen johtamistyylejä ja vertaamalla niitä Gcert Hofstcdcn tutkimuksiin kansallisten johtamiskulttuurien eroista. Tutkimusstrategia alkaa mytologisen aineiston läpikäynnistä. Tekstianalyysin avulla kolmesta lähdeteoksesta etsitään sellaiset tarinan kohdat, joissa voidaan tarinan hahmojen välillä nähdä olevan sellaista vuorovaikutusta, jota voidaan luonnehtia vallankäytöksi. Tämän pohjalta analysoidaan kussakin lähdeteoksessa esiintyvää valtakäsitystä ja poimitaan analyysin kohteeksi lähdeteoksessa esiintyvät kiinnostavat vallankäyttäjä-ja johtajahahmot. Löydettyjä johtaja-ja vallankäyttäjähahmoja analysoidaan sen mukaan, millaisia johtamistyylejä niiden voidaan katsoa edustavan. Hahmot luokitellaan sen mukaan, edustavatko ne autoritaarista, demokraattista vai laissez-faire -tyyliä. Blaken ja Moutonin johtajuusruudukon avulla myös määritellään, missä määrin myyttiset vallankäyttäjät ovat tehtävä- tai ihmissuhdeorientoituneita. Lisäksi tutkitaan vallankäyttäjähahmojen onnistumisia ja epäonnistumisia johtajuuden kontingenssiteorian valossa. Kun mytologisissa lähdeteoksissa esiintyvät vallankäyttäjähahmot ja johtamiskulttuurit on käyty läpi, siirrytään tuloksia vertaamaan Gcert Hofstedcn tutkimustulosten kanssa. Vertailun kohteena on kolme Hofstcden löytämistä johtamiskulttuurin ulottuvuuksista: valtaetäisyys, individualismi/kollektivismi ja maskuliinisuus/feminiinisyys. Tutkimustuloksina tutkimuksessa saadaan, että kansallisissa johtamiskulttuureissa esiintyvät erot korreloivat jossain määrin myös kyseisten kansojen myyttisissä kertomuksissa esiintyvien johtamiskulttuurien erojen kanssa. Huomataan, että käsitellyistä kolmesta myyttisestä lähteestä matalin valtaetäisyys on Kalevalassa ja korkein Iliaassa. Maskuliinisin kulttuuri löytyy Iliaasta ja feminiinisin Kalevalasta. Nämä havainnot ovat linjassa Hofstedcn nykyisiä kansallisia johtamiskulttuureja koskevien tutkimusten kanssa. Niissä käsitellyistä kolmesta maasta korkein valtaetäisyys on juuri Kreikassa ja matalin Suomessa, kun taas maskuliinisin kulttuuri on Kreikassa ja feminiinisin Suomessa. Tutkimustuloksena saadaan myös se, että myyttisissä kertomuksissa esiintyvät johtajahahmojen onnistumiset ja epäonnistumiset ovat samansuuntaiset johtajuuden kontingenssiteorian kanssa. Tehtäväsuuntautuncct johtajat menestyvät parhaiten tilanteissa, joissa kontrollimahdollisuudet ovat joko hyvin suuret tai hyvin pienet, kun taas ihmissuhde-orientoituneet johtajat pärjäävät niissä tilanteissa, joissa kontrollimahdollisuudet ovat kohtalaiset. Havaitaan myös, että Nibclungin sormuksessa ja Kalevalassa ci tarjota yhtä hyvän johtajan mallia. Sitä vastoin Iliaassa tietyt johtajat esitetään hyv inä johtajina ja toiset huonoina. Hyvinä johtajina esitetään Odysseus ja etenkin Hektor, joihin yhdistetään sellaisia ominaisuuksia kuten rohkeus, päättäväisyys, älykkyys, määrätietoisuus, vclvollisuudcntuntoisuus, alaisten kannustaminen ja oman esimerkin avulla johtaminen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: myytit
johtaminen
organisaatiokulttuuri
vallankäyttö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record