Edustustojen verkkodiplomatia - ikkuna Suomeen vai asemamaahan? Asemamaan kulttuurin huomioiminen Suomen ulkomaanedustustojen verkkosivuilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11453
Title: Edustustojen verkkodiplomatia - ikkuna Suomeen vai asemamaahan? Asemamaan kulttuurin huomioiminen Suomen ulkomaanedustustojen verkkosivuilla
Author: Koistinen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2001-11-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/11453
Thesis level: master's thesis
Abstract: Olen tarkastellut tutkielmassani Suomen ulkomaanedustustojen verkkosivuja eli ns. verkkodiplomatiaa. Tutkimusaiheen taustalla on Suomen ulkomaanedustustojen verkkosivujen hajanainen nykytila. Noin 50:llä Suomen edustustolla on verkkosivut, jotka ovat keskenään erilaisia niin ulkoasultaan kuin sisällöltään. Ulkoasiainministeriössä (UM) on käynnistetty edustustosivujen uudistusprosessi, jonka myötä edustustosivujen perusulkoasu ja -sisältö yhtenäistyvät vähitellen, mutta kunkin edustuston koostettavaksi jäävät edelleen sivujen asemamaakohtaiset osuudet. Tutkielmassani olen selvittänyt juuri näiden asemamaakohtaisten osuuksien nykymuotoja ja näkemyksiä, joita niitä koskien esitetään edustustoissa ja niiden emo-organisaatiossa UM:ssä. Tutkin niin ikään, miten asemamaan kulttuuri ja erot asemamaan ja Suomen välillä pyritään huomioimaan edustustojen verkkosivuilla ja esitetäänkö Suomi erilaisena eri asemamaiden kansalaisille. Tutkin lisäksi, miten edustustosivut vastaavat asemamaansa ns. kulttuurin ulottuvuuksien verkkoilmentymiä. Teoreettinen tausta muodostuu julkisen diplomatian (public diplomacy) ja kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmista. Nämä teoreettiset näkökulmat ovat pohjana sen risteyskohdan tutkimiselle, mitä verkkodiplomatian voi katsoa edustavan: toisaalta edustustojen verkkosivuilla tulisi edistää Suomen tuntemusta (julkisen diplomatian aspekti) ja toisaalta huomioida asemamaan kulttuuri (kulttuurienvälisyys). Lähtökohtana on edustustosivujen käsittäminen julkisen diplomatian muodoksi, eli yhden valtion viestinnäksi toisen valtion kansalaisille, ja sen tarkoituksena on oman maan tuntemuksen edistäminen. Kulttuurienvälisen viestinnän teoreettisessa näkökulmassa painopiste on ns. kansallisten kulttuurin ulottuvuuksien teoriassa (Hofstede 1980, 1997) ja siitä johdetussa modernissa verkkosovelluksessa (Marcus 2000). Tutkielmani empiirinen osuus koostuu kolmesta aineistosta: taustoittavasta teemahaastattelusta UM:ssä, 14 edustuston verkkosivujen sisältövastaaville tehdystä sähköpostikyselystä ja kuuden edustustoverkkosivun analyysista. Haastattelu- ja kyselyaineiston analyysimenetelmänä olen käyttänyt lähilukua, ja edustustosivut on analysoitu soveltaen edustustoverkkosivujen kannalta keskeisiä Marcusin (2000) esittämiä jaotteluja kulttuurin ulottuvuuksien ilmenemisestä verkkosivuilla. Tutkimustulosten perusteella asemamaa pyritään huomioimaan edustustoverkkosivuilla usealla tavalla, erityisesti tekstisisällössä. Edustustosivuilla tulee kyselyvastausten mukaan painottaa Suomen ja asemamaan välisiä yhtäläisyyksiä, ei eroja. Haastattelu- ja kyselytulosten perusteella asemamaan ja Suomen välisten voimakkaiden näkemyserojen ilmaisemiseen verkkosivuilla täytyy kuitenkin löytää keskitie: toisaalta näkemyserot tulee huomioida ja tuoda esille, toisaalta niillä ei saa provosoida tai loukata asemamaata. Myös Suomi-tietoa räätälöidään edustustojen mukaan usein asemamaan tarpeisiin painottaen mm. asemamaan kannalta tärkeitä aloja, esimerkkinä IT-Suomen korostaminen asemamaissa, joissa on myös vahva IT-sektori. Marcusia soveltaen analysoidut edustustosivut vastasivat paikoin yllättävänkin hyvin asemamaansa kulttuurin ulottuvuuksien verkkoilmentymiä, eli asemamaan voi huomioida myös siten. Tulosten perusteella Suomen verkkodiplomatiassa ollaan hyvinkin tietoisia siitä, miten asemamaa tulee huomioida, mutta sen ilmentäminen verkkosivuilla, erityisesti visuaalisesti, on vaikeampaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: diplomatia - Internet
ulkomaanedustus - www-sivut
kulttuurienvälinen viestintä - www-sivut - ulkomaanedustus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record