Maaseudun naisten sosiaalinen pääoma: Tutkielma maaseudulla asuvien naisten sosiaalisista verkostosuhteista ja sosiaalisen pääoman rakenteellisesta perustasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11461
Title: Maaseudun naisten sosiaalinen pääoma: Tutkielma maaseudulla asuvien naisten sosiaalisista verkostosuhteista ja sosiaalisen pääoman rakenteellisesta perustasta
Author: Peltomäki, Pirja
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Date: 2004-08-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11461
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan maaseudulla asuvien naisten sosiaalista pääomaa ja sosiaalisen pääoman rakenteellista perustaa kolmen artikkelikirjoituksen ja johdannossa esitetyn selosteen avulla. Tavoitteena on tutkia maaseudun naisten sosiaalisia verkostosuhteita ja sosiaalisen pääoman rakenteellista perustaa, joka muodostuu maaseudun väestö- ja aluekehityksessä sekä naisyrittäjyydessä tapahtuneista tilastollisista muutoksista. Tutkimustehtävä jaotellaan kahteen eri tutkimuskysymykseen: Millaisia muutoksia maaseudun väestö- ja aluekehityksessä sekä naisyrittäjyydessä on tapahtunut 1990-luvun aikana? Mitkä mekanismit selittävät naisten sosiaalisen pääoman muodostumista maaseudulla? Maaseutu määritellään käsitteenä tässä tutkielmassa Tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan maaseutumaisiksi kunniksi. Sosiaalisen pääoman käsitteellä tarkoitetaan aktiivisten tai mahdollisten sosiaalisten verkostoresurssien kokonaisuutta. Tutkimuksen tärkeimpiä teoreetikkoja ovat Pierre Bourdieu, Mark Granovetter, Paul Adler ja Seok-Woo Kwon. Yhteiskunnallisella tasolla tutkimuksen taustana on 1990-luvulla maaseudun aluekehityksessä sekä elinkeinorakenteissa tapahtunut muutos. Tutkimusaineistona käytetään Tilastokeskuksen Aluetietokanta ALTIKA:sta sekä Kaupunki- ja Seutuindikaattori –ohjelmasta vuosien 1990-2002 ajalta kerättyjä tilastoaineistoja. Aikasarjojen pitkittäisseurannalla tarkastellaan alueilla absoluuttisesti tapahtuneita muutoksia sukupuolijakaumien mukaisesti ja verrataan maaseutumaisisten kuntien sosiaalisissa ja elinkeinorakenteissa tapahtuneita muutoksia taajaan asuttuihin ja kaupunkimaisiin kuntiin. Maaseudun naisten väestörakenteessa ja työvoimassa sekä naisyrittäjyydessä 1990-luvun aikana tapahtuneet tilastolliset muutokset muodostavat tutkielman makrotason, johon maaseudulla asuvien naisten sosiaalisen pääoman mikrotason tarkastelu kytkeytyy. Keskeisiä 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia maaseudun väestö- ja aluekehityksessä ovat tutkielman tulosten mukaan maa- ja metsätalouden merkityksen väheneminen keskeisenä maaseutuväestön työllistäjänä, palveluelinkeinojen lisääntyminen erityisesti maaseudun naisten toimialana, maaseudun väestön ikääntyminen ja keskittyminen sekä nuorten naisten muuttoliikkeen kiihtyminen. Nämä tulokset saavat vahvistusta aikaisemmista tutkimuksista, joista keskeisimpiä ovat Riitta Högbackan "Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla", Mika Haapasen ja Satu Nivalaisen "Ikääntyvä ja keskittyvä Suomi. Kaupunkien, maaseudun ja vuorovaikutusalueiden väestökehitys 1975-2030" sekä Sakari Kainulaisen, Taina Rintalan ja Matti Heikkilän tutkimus "Hyvinvoinnin alueellinen erilaistuminen 1990-luvun Suomessa". Maaseudun naisten sosiaalisen pääoman muodostumista selittäviä sosiaalisia mekanismeja ovat sosiaalinen kontrolli, vastavuoroisuus ja luottamus. Nämä mekanismit tulevat esille maaseudun naisten yksilö- ja yhteisötason verkostosuhteissa, joita tarkastellaan sosiaalisen pääoman dikotomioiden avulla. Sosiaalinen kontrolli perustuu maaseutumaisen kyläyhteisön kykyyn valvoa jäseniään ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen. Luottamus toimii sosiaalisen ympäristön epävarmuuksia ja siihen liittyviä yhteistoiminnan ongelmia välittävänä mekanismina. Vastavuoroisuus keskeisenä sosiaalisena mekanismina tulee esille tarkasteltaessa maaseudun naisten yksityistä ja kollektiivista identiteettiä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: maaseutu
naiset
sosiaaliset verkostosuhteet
sosiaaliset verkostosuhteet
sosiaalinen pääoma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.28Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record