Samarbetet mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna i Finland, Sverige och Danmark : en jämförande fåfallsstudie med tillämpande av den strukturella nätverksansatsen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11488
Title: Samarbetet mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna i Finland, Sverige och Danmark : en jämförande fåfallsstudie med tillämpande av den strukturella nätverksansatsen
Author: Selander, Bettina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2005-05-02
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11488
Thesis level: master's thesis
Abstract: Avsikten med uppsatsen är att granska samarbetet mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna i Finland, Sverige och Danmark ur ett strukturellt nätverksperspektiv. De medverkande jordbruksorganisationerna är Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna (Finland), Lantbrukarnas riksförbund (Sverige) och Dansk Lanbrug (Danmark). Den teoretiska referensramen utgörs av den strukturella nätverksansatsen och framför allt Rhodes & Marsh nätverkstypologi. Rhodes & Marsh tillämpar ett nätverkskontinuum som baserar sig på användningen av fyra analytiska nätverksdimensioner; medlemskap, integration, resurser och makt. Tonvikten läggs på variation och klarlägger de involverande koncepten. Men för att kunna resonera vidare inom den strukturella inriktningen krävs det ett kontinuum som betonar de nätverksegenskaper som innehar den största förklarande förmågan. Härvid utarbetas en jämförelsemodell som baserar sig på tre nätverksdimensioner; medlemskap, integration och resurser. Inom den strukturella inritkningen betraktras policynätverken som oberoende variabel vari nätverksegenskaperna förklarar politikutfall. Den empiriska undersökningen är en teoriprövande, kvalitativ undersökning som kan beskrivas i termer av en jämförande fåfallsstudie med inslag av både jämförande design och fallstudiedesign. Samarbetena mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna undersöks i termer av policynätverk med hjälp av Rhodes & Marsh nätverkstypologi. Vidare jämförs de uppfyllda nätverksdimensionerna i syfte att förklara variation i interaktionen mellan jordbruksorganisationerna och jordbruksministerierna. Avslutningsvis granskas i vilken mån policynätverken förmår förklara variationer i samarbetena. Respektive interaktionsmönster analyseras som skilda fallstudier på nationell nivå och förs sedan samman i jämförelsen på nordisk nivå. Valet av fall baserar sig primärt på jämförelse av naturliga grupper. Den empiriska undersökningen föregicks av en pilotstudie och i likhet med denna utfördes undersökningen som en informantundersökning med tillämpande av ett frågeformulär. Frågeformuläret sammanställdes på basen av operationaliseringen av de fyra nätverksdimensionerna i Marsh & Rhodes nätverkstypologi. Avhandlingens centrala slutsats är att skillnader i dimensionskarakteristika reflekterar skillnader i de uppmärksammade samarbetena. Det vill säga den variation som i undersökningen har påvisats mellan de medverkande jordbruksorganisationerna, styrker relevansen av de undersökta nätverksdimensionerna. Pro gradu- undersökningen kommer att fungera som en empirisk bas ett framtida forskningsprojektet var avsikten är att undersöka de definierade policynätverkens inverkan på det nationella politikutfallet. Härmed kommer den framtida undersökningen vara av teoriutvecklande art, istället för den förklarande ambition undersökningen innehaft i avhandlingen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: maatalousjärjestöt
yhteistyö
Pohjoismaat
ministeriöt
verkostoituminen
lantbruksorganisationer
samarbete
Norden
ministerier
nätverksansats
strukturell inriktning
nätverksbyggande


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.10Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record