Kriminalpolitiskt socialarbetet och den sociala synvinkeln inom ramen för ungdomstraffet

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11494
Title: Kriminalpolitiskt socialarbetet och den sociala synvinkeln inom ramen för ungdomstraffet
Author: Lehtonen, Vera-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2005-12-12
Language: sv
URI: http://hdl.handle.net/10138/11494
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: I min avhandling undersöker jag det krirainalpolitiska socialarbetet och den sociala synvinkeln inom ramen för ungdomsstraff. Ungdomsstraffet är en särskild straffpåföljd som utdöms till 15-17-åriga ungdomar som begått brott. Syftet med min forskning och min huvudsakliga forskningsfrågeställning berö frägan hur man i lagstiftning och i lagens förarbeten valt att definiera kriminalpolitiskt socialarbete och den sociala synvinkeln mom ramen för ungdomsstraffet. Jag inkluderar också i min forskningsfrägeställning frägan om ungdomsstraffet, som innehåller sociala inslag, kan anses mer ändamålsenligt och effektivt att tillärrpa än traditionella straffpåföljder för ungdomsbrottslingar som inte innehäller socialt betonade inslag. Som forskningsmetod har jag valt litteraturanalys, som innebär en analys av redan existerande skriftligt material genom om att tillämpa nya ideer och finna nya samband med metoden som hjälpmedel. Jag har också utnyttjat det teoretisk-begreppsliga perspektivet som innebär att tidigare definierade termer och begrepp brukas. Jag har närmat mig ungdomsbrottslighet som ett socialt fenomen. Jag har ocksä tillärrpat så kallade grundfrägor som forskningsmetod, i syfte att kunna avgränsa forskningsmaterialet och finna ett svar på min forskningsfrågeställning. I avhandlingen har jag närmat mig de krirrinalpolitiska lösningarna och socialarbetets roll för ungdomsbrottslingar från ett utvecklingsperspektiv. Mna centrala källor i forskningen har varit litteratur samt lagstiftning och lagberedningsdokument som berör ungdorrsstraffet. Det framkom i min forskning att ungdomsbrottet innehåller en starkt betonad social synvinkel och kriminalpolitiskt socialarbete i olika former. Den sociala synvinkeln och socialarbete innefattas innan ett ungdomsstraff utdöms och dä ungdomsstraffet verkställs. Socialarbete och den sociala synvinkelns beaktande ansvarar barnskyddet, Kriminalvärdsväsendet, äklagaren och domstolarna för. Socialarbete mom ramen för ungdomsstraffet bedrivs bl.a. vid uppgörande av personundersökning och verkställighetsplan saint i form av den övervakning och de olika kurser och program som ungdomsstraffet innehåller. Mna forskningsresultat tyder på att ungdomsstraffet ännu behöver utvecklas för aft vara mer effektivt. De största bristerna jag fann med straffet var avsaknaden av eftervårdnad för den unga, avsaknaden av mental- och rusvård som en del av straffet, ett delvis outvecklat myndighetssan>arbete sarrat straffets begränsade tillämpningsorrråde. Pä grund av de strakt betonade sociala inslagen i ungdomsstraff et, har jag komrait till konklusionen att straffet är ändandlsenligare att tillänpa än traditionella straffpåföljder som inte innefattar dessa inslag, med tanke pä att majoriteten av ungdomar som dörrs till ett ungdorrsstraff lider av social multiproblematik.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kriminaalipolitiikka
sosiaalityö
nuorisorikollisuus
nuorisorangaistus
seuraamukset
socialt arbete
kriminalpolitik
social synvinkel
ungdomsbrottslighet
undomstraff


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record