Diversity among welfare states - Comparative studies on welfare state adjustment in Nordic countries

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11496
Title: Diversity among welfare states - Comparative studies on welfare state adjustment in Nordic countries
Author: Kautto, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2001-03-26
URI: http://hdl.handle.net/10138/11496
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tutkimus tarkastelee pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden muutoksia länsi-eurooppalaisessa vertailussa keskittyen 1990-luvun tapahtumiin. Tutkimuksen teoreettinen tausta liittyy viimeaikaista vertailevaa hyvinvointivaltiotutkimusta ohjanneeseen vastakkainasetteluun. Valtaresurssiteorian ja siitä ammentavan hyvinvointiregiimi-näkökulman mukaan etenkin ideologiset ja poliittiset eroavuudet selittävät hyvinvointivaltioiden kehitystä ja hyvinvointivaltioiden välisiä 'laadullisia' eroja. Regiimiajattelun mukaan maiden kehitys on malli- tai polkuriippuvaa, ja siksi se näkee erojen säilyvän. Uusi konvergenssiteesi puolestaan haastaa tämän näkemyksen esittäessään, että 1990-luvun muuttuneissa oloissa ulkoiset syyt, ennen kaikkea globalisaatio ja Euroopan unionin toiminta, selittävät kehitystä ja johtavat hyvinvointivaltioiden välisten erojen supistumiseen. Molempien näkökulmien kannalta keskeinen empiirinen kysymys on missä määrin kansalliset sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan muutokset hämärtävät ns. hyvinvointivaltiomalleja erottavia rajoja. Typologioiden osuvuus ja pysyvyys ovat siten paitsi empiirisisesti myös teoreettisesti perusteltavissa olevia kysymyksiä. Tältä pohjalta tutkimuksessa asetetaan kaksi tutkimuskysymystä. Onko hyvinvointivaltioiden välillä systemaattisia eroja? Konvergoituvatko hyvinvointivaltiot? Tutkimuksen lähtökohtana käytetään ideaalityyppistä pohjoismaista mallia, jonka perusteella valitaan tarkasteltavat ulottuvuudet ja jota vasten arvioidaan muutosta. Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden muutosta tarkastellaan sekä yksittäisten piirteiden että piirteiden kokonaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen empiirisissä osissa tarkastellaan sosiaaliturvan rahoituksen ja sosiaalipolitiikan kehittymistä vertailukelpoisen tilastoaineiston, ennen kaikkea Eurostatin sosiaalimenotilastojen valossa. Menetelminä käytetään tilastollisia tunnuslukuja, taulukoita, graafisia menetelmiä sekä ryhmittelyanalyysiä, jotka soveltuvat tapauksien erojen ja yhtäläisyyksien sekä tyyppien arvioimiseen. Tutkimus sisältää kolme artikkelia. Ensimmäisessä vertaillaan sosiaaliturvan rahoitusta, toisessa uudelleenjaon strategioita (tulonsiirrot/palvelut). Molempiin vertailuihin on otettu 15 läntisen Euroopan maata (14 EU-maata ja Norja). Kolmas tutkimus tarkastelee lähemmässä vertailussa hyvinvointivaltion sopeuttamista Suomessa ja Ruotsissa vuosien 1990 ja 1998 välisenä aikana. Tutkimusten tulosten perusteella tehdään neljä loppupäätelmää. Ensinnäkin, tarkastelluilla ulottuvuuksilla ja ajanjaksolla pohjoismaat olivat ryhmänä siirtyneet kauemmaksi ideaalityyppisestä pohjoismaisesta mallista. Toiseksi, suhteellisessa vertailussa pohjoismaat erottuivat edelleenkin yhtenäisenä ryhmä. Kolmanneksi, tutkimus paikansi konvergenssikehitystä useilla ulottuvuuksilla, joskaan tämä kehitys ei poistanut maaryhmien välisiä eroja. Neljänneksi, konvergenssiprosessien seurauksena pohjoismaiden erilaisuus suhteessa muihin läntisen Euroopan maihin oli tarkastelluilla ulottuvuuksilla vähemmän selkeä kuin aikaisemmin.The thesis explores patterns of welfare state adjustment in Nordic welfare states in a Western European context, with a focus on changes in the 1990s. Its theoretical starting points are in the contemporary controversy between the power resource theory and the welfare regime approach that have underlined the role of ideology and politics as explanatory factors for the character of welfare states and their enduring divergence, and the new convergence thesis that sees 'external' factors, such as globalisation and EU, push for declining differences among welfare states. For both strands of thinking a crucial empirical question concerns how policy reforms affect diversity among welfare states, i.e. the patterning of differences and similarities that differentiate types of welfare states. To consider this problematic two research questions are formulated: Are there systematic patterns of differences among welfare states? Do welfare states converge over time? Empirically the study addresses variation and trends in statutory fiscal and welfare policies with the help of statistics, especially with Eurostat's social protection expenditure data. The study outlines an ideal typical picture of the Nordic welfare model for gauging change, and employs basic statistical parameters, tables, graphical methods and clustering techniques that suit the case-oriented approach in general, but the aim of examining types in particular. Three studies are included in the thesis. Financing of welfare states and redistribution strategies are examined in two broader studies including fifteen Western European countries. The third study is a more focused case study on welfare state adjustment in Finland and Sweden between 1990-98. The study concludes with four generalisations: Firstly, over the period examined the Nordic countries as a group had moved further away from the ideal typical picture of the Nordic welfare model. Secondly, in a relative comparison and in most of the areas examined the Nordic countries still clustered together and showed family resemblance. Thirdly, there were signs for convergence in several instances, although not to the extent to abolish diversity. Fourthly, these convergence processes meant that the distinctiveness of the Nordic countries by late-1990s was less evident than earlier.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: vertaileva tutkimus
typologiat
konvergenssi
hyvinvointivaltio
Pohjoismaat
1990-luku
welfare states
comparative research
Nordic countries
1990s
typologies
convergence


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_fi.pdf 49.21Kb PDF View/Open
abstract_en.pdf 48.82Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record