Perhepolitiikka ja ensimmäisen lapsen saantiin vaikuttavat tekijät Suomessa 1985-1998

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11510
Title: Perhepolitiikka ja ensimmäisen lapsen saantiin vaikuttavat tekijät Suomessa 1985-1998
Author: Ojala, Maria
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 2006-10-09
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11510
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Tutkielmassa käydään läpi, mitä kehityskulkuja syntyvyyden laskemisen taustalla on ja millainen on nykyinen syntyvyystilanne Suomessa ja Euroopassa. Tutkielmassa keskitytään suomalaisten naisten ensimmäisen lapsen saannin ajoitukseen tarkastelemalla vuonna 1970 syntyneitä naisia ja heidän ensimmäisen lapsen saantiaan. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten erilaiset sosiaaliset taustatekijät vaikuttavat ensimmäisen lapsen saannin ajoitukseen ja miten perhepoliittiset toimet näyttäytyvät empiiristen tutkimustulosten valossa. Aineistona tutkielmassa käytetään Tilastokeskuksen Parisuhde, lapset, perhe ja elinolot- rekisteriaineistoa. Käytetty aineisto koostuu suomalaisista vuonna 1970 syntyneistä naisista ja heidän taustatekijöistään. Käytetyt taustamuuttujat ovat koulutus, liittostatus (avo- tai avioliitto), äidinkieli (suomi tai ruotsi), sosio-ekonominen asema ja asuinpaikka. Tutkielma on kvantitatiivinen tapaustutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia, josta saatuja tuloksia tuetaan ristiintaulukoinnilla. Empiirisen analyysin tulosten perusteella koulutuksella, liittostatuksella ja asuinpaikalla on vaikutusta ensimmäisen lapsen saannin ajoitukseen. Tuloksista ilmenee, että mitä koulutetumpi nainen on, ja mitä kaupunkimaisemmassa ympäristössä hän asuu, sitä epätodennäköisempää on, että hän on saanut lapsen keskimääräistä aiemmin. Avioliitossa elävät naiset taasen ovat todennäköisemmin saaneet ensimmäisen lapsen keskimääräistä aiemmin verrattuna avoliitossa eläviin naisiin. Naisen äidinkielellä ja sosio-ekonomisella asemalla ei havaittu olevan merkitystä ensimmäisen lapsen saannin ajoitukselle. Perhepolitiikkaa seurattiin tässä tutkimuksessa erityisesti vuosien 1985–1998 aikana, jolloin myös tutkittujen naisten lapsen saantia tarkasteltiin. Empiirisessä osuudessa havaittiin etenkin koulutustasolla olevan suuri vaikutus ensimmäisen lapsen saannin ajoitukseen. Perhepoliittisissa tuissa ja toimenpiteissä ei kuitenkaan oteta huomioon koulutuksen ja perheen yhdistämistä, eikä se myöskään nouse esille hallitusohjelmissa. Perhepoliittiset toimenpiteet keskittyivät vuosina 1985–1998 lähinnä perheen ja työn yhdistämisen helpottamiseen, ei niinkään opiskelun ja perheen yhteensovittamiseksi. Lamavuosien jälkeisenä aikana 1990-luvun puolesta välistä eteenpäin työn merkitys perhepoliittisissa tuissa korostui entisestään, sillä tukien määräysperusteita tarkasteltiin siitä näkökulmasta, miten ne kannustivat työnhakuun.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: ensisynnyttäjät
perhepolitiikka
syntyvyys
väestönmuutokset
hallitusohjelmat
kvantitatiivinen tutkimus
tapaustutkimus
koulutus
työelämä
työmarkkinat
Suomi - 1980-luku - 1990-luku


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.97Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record