Anthony Giddens struktureringsteori och dess betydelse för diskussionen om metodologisk individualism kontra holism

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11518
Title: Anthony Giddens struktureringsteori och dess betydelse för diskussionen om metodologisk individualism kontra holism
Author: Parkatti, Jarre Johan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Moral Philosophy
Date: 2007-05-14
URI: http://hdl.handle.net/10138/11518
Thesis level: master's thesis
Abstract: Frågan om hur relationen mellan aktörers handling och den sociala strukturen skall förstås är ett centralt samhällsvetenskapligt problem. Metodologiska avgöranden om hur förhållandet undersöks i historiskt, geografiskt och socialt avgränsade situationer är beroende av hur det uppfattas ontologiskt. Samhällsvetenskapen har präglats av en tudelning i approacher som utgår från fritt handlande subjekt respektive social determination. Filosofiskt har klyftan mellan forskningsansatserna bl.a. tagit sig uttryck i kontroversen mellan metodologiska individualister och holister. Struktureringsteorin utgör ett försök att lösa problemet genom att omformulera centrala samhällsvetenskapliga begrepp som aktör, handling och struktur. Dessa sammanknyts i teorin av strukturens dualitet, som gör strukturen beroende av aktörernas handling och vice versa. Giddens betraktar aktören som sofistikerad, framför allt på en praktiskt medveten nivå, på vilken denna utan explicit reflektion förmår kreativt tillämpa regler för handlandet med hjälp av materiella och immateriella resurser. Reglerna och resurserna bygger upp strukturen, som uppfattas som ”virtuell” och därmed beroende av aktörernas föreställningar. Giddens kritiserar voluntaristisk samhällsteori och anglosaxisk handlingsfilosofi för att betrakta avsikter och handling som helt genomskinliga för aktören och handlingsflödet som oproblematiskt uppdelat i ”enskilda” handlingar samt för att bortse från frågor om makt och institutionell förändring. Omvänt kritiserar han funktionalism och strukturalism för att inte kunna redogöra för aktörernas roll som upprätthållare av de sociala mönster som beskrivs. Jag försöker avfärda kritik som går ut på att Giddens teoribyggnad är eklektisk, att hans regelbegrepp är för vagt och att strukturen måste sätta strikta gränser för handlingen, men finner vissa problem beträffande materiella resursers virtuella status samt särskiljandet av regler och immateriella resurser. Trots dessa begreppsliga oklarheter finner jag den struktureringsteoretiska lösningen på förhållandet mellan aktör och struktur överlägsen dem som förekommit i diskussionen mellan metodologiska individualister och holister, där varken aktörens eller den sociala ”helhetens” ontologiska status normalt analyserats kritiskt och som dessutom ofta utgått från oproblematiserade empiristiska antaganden. Giddens ”räddar” egenskaper hos aktören som är viktiga för individualister utan att ge avkall på strukturens betydelse. Vissa synpunkter som presenterats i kontroversen kunde dock berika struktureringsteorin, bl.a. tanken om i någon mening emergenta sociala egenskaper – förutsatt att man inte förbiser den grundläggande struktureringsprocess som konstituerar den sociala verkligheten.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Giddens, Anthony
samhällsteori
samhällsteorier
struktureringsteori
handlingsteori
ontologi
social ontologi
individualism
holism
Discipline: Social and Moral Philosophy
Käytännöllinen filosofia
Praktisk filosofi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record