Altistuneet/Exposed

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11523
Title: Altistuneet/Exposed
Author: Luhtavaara, Antto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-05-06
URI: http://hdl.handle.net/10138/11523
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tarkastelen tutkimuksessani altistuneen kenialaisen nuoren aikuisen sisäisen semioosin ja kenialaisen yhteiskunnan moninaisten sosiosemioosien suhdetta. Altistunut (“exposed”) tarkoittaa paikallisessa slangissa, shengissä, henkilöä, joka on päässyt kokemaan muunkinlaisia konteksteja kuin vain oman heimonsa ja kotikylänsä. Tarkoitus on selvittää, minkälaiseksi 1980-luvulla syntynyt altistunut kenialainen kokee oman tavoitteellisen toimintansa yhteiskunnassa. Tarkoitus on myös pohtia, miksi nuoret aikuiset haluavat niin kovasti altistua yhä laajempaan kontekstiin ja miten altistuminen vaikuttaa heidän tapaansa hahmottaa maailmaa, muita ihmisiä ja muita tavoitteita. Tein kenttätyöni syys-lokakuussa 2007 Keniassa, Kisumun kaupungissa ja sen lähialueilla. Pääaineistoni koostuu 41:stä keskimäärin tunnin kestäneestä kahdenkeskisestä haastattelusta, jotka kävimme englanniksi. Lisäksi tein lukuisia muita haastatteluja, kävin keskusteluja ja havainnoin yhteiskuntaa. Sain noin puolet haastateltavistani Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Toisen puolen sain paikallisen Masenon yliopiston luennoitsijoiden avustuksella. Lähestyn sisäistä semioosia teoreettisesti kolmen teoreettisen käsitteen kautta: tavoitteiden, keinojen ja arvojen kudelmana. Margaret S. Archer (2003) kuvaa tavoitteiden merkitystä sisäisessä keskustelussa: kuinka tavoitteet suhtautuvat toisiinsa ja kuinka ne ohjaavat toimijaa? Mikael Leiman (1992, 1994, 2003) ja hänen kollegansa kuvaavat semioottisesti sitä toimijan keinojen repertuaaria, joka muodostuu vuorovaikutuksessa makrotason yhteiskunnan, toisten toimijoiden ja itsensä kanssa. Eero Tarasti (2000, 2004) erottelee analyyttisesti kolmenlaisia arvoja, jotka ovat erottamaton osa koettavien merkkien merkityksiä sisäisessä semioosissa. Hahmotin kentältä kolme analyyttisesti eroteltavaa sosiosemioottista kieltä: heimotradition, paikallisen kristillisyyden ja lokaalin länsimaalaisuuden kielen. Kielet erottuvat toisistaan arvomaailmaltaan, auktoriteeteiltaan ja maantieteellisiltä konteksteiltaan. Kielet eivät juurikaan sekoitu keskenään, vaan toimija joutuu sitoutumaan eri konteksteissa erilaisiin toimintatapoihin, arvoihin ja uskomuksiin. Kielet eivät myöskään pääse kehittymään avoimesti, koska sisäinen merkitysten avaaminen ja niistä keskusteleminen on mahdotonta. Traditioiden ja kristillisyyden kielissä auktoriteetti on merkitsijä, joka sulkee merkitykset ehdottomiksi. Lokaalissa länsimaalaisuudessa merkitsijää ei ole, mutta myöskään merkityksiä avaavaa keskustelua ei ole olemassa. Paikallinen altistumiseen tähtäävä toimija joutuu suhtautumaan ympäröiviin sosiosemiooseihin strategisesti tai välttelevästi. Kyseenalaistamiseen tai merkityksistä neuvottelemiseen ei ole varaa. Altistuminen on jatkuvaa kilpailua aineellisistä ja informatiivisista resursseista, joita koetaan olevan niukasti. Yhteiskunnan läpäissyt kilpailuajattelu tekee kahden toimijan välisestä luottamuksesta ja avautuvasta läheisyydestä mahdotonta. Altistuminen alistaa kaikki muut tavoitteet odottamaan altistumisen riittävää toteutumista. Se on tavoite, joka merkitsee mielenkiintoisten uusien kokemusten lisäksi valtavaa elintasomuutosta. Tavoitteelliselle toimijalle ei jää vaihtoehtoja.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: Kenia
yhteiskunta
toimijuus
kehitysmaatutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.35Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record