Eteneekö demokratisoituminen Tansaniassa? : Haastateltujen näkemyksiä Tansanian demokratiasta kolmansien monipuoluevaalien jälkeen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11536
Title: Eteneekö demokratisoituminen Tansaniassa? : Haastateltujen näkemyksiä Tansanian demokratiasta kolmansien monipuoluevaalien jälkeen
Author: Rusanen, Pia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Institute of Development Studies
Date: 2007-02-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/11536
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuskohteeni on demokratia Tansaniassa maan kolmansien vuonna 2005 järjestettyjen monipuoluevaalien jälkeen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää haastatteluaineiston valossa, eteneekö demokratisoitumisen prosessin lujittumisen vaihe maassa tuona aikana. Kysymykseen vastatakseni tarkastelen Tansanian demokratisoitumisen haasteita ja edistysaskelia sekä syitä niiden keskeiseen asemaan prosessissa. Lisäksi arvioin hallitusten välisen järjestön IDEAn (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) demokratiamittaria, johon laatimani haastattelukaavake pohjautuu. Tarkastelen myös IDEAn mittarin demokratiakäsitettä. Teoreettisen viitekehyksen rakennan demokratiakäsityksien ja aiemman demokratisoitumisen tutkimuksen pohjalta. Tarkastellakseni Tansanian demokratisoitumista kattavasti poimin tutkimukseeni mahdollisimman laajat IDEAn, Stepan & Linzin sekä Leftwichin määritelmät demokratiasta. Sijoitan ne Robert Pinkneyn taulukkoon, jossa vertaillaan eri teoreetikkojen näkemyksiä demokratiaa edistävistä olosuhteista. Stepan & Linzin viidestä demokratian lujittumisen yhteiskuntasektorista ja Leftwichin viidestä demokratisoitumisen kannalta tärkeimpänä määrittelemästä olosuhteesta rakennan kahdeksan indikaattoria, joita käytän haastatteluaineistoni analysoimiseen. Tansaniaa koskevan tapaustutkimuksen menetelmän lisäksi käytän pääosin laadullisia menetelmiä. Niistä keskeisin on IDEAn demokratiamittarin ja sen sisältämän laajan demokratiamääritelmän käyttäminen teemahaastattelukaavakkeen pohjana ja siten myös haastatteluaineiston keruuvälineenä. Tutkimuspäiväkirjan havainnot täydentävät keräämääni aineistoa, joka koostuu lisäksi aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, artikkeleista ja internet-lähteistä. Tutkimuksesta selviää, että Pinkneyn jaottelun mukaisesti Tansanian demokratisoituminen on poliittisten instituutioiden eli poliittisen yhteisön ja lain, korruption sekä arvomaailman tasoilla hidastuneessa ellei jopa pysähtyneessä tilassa kansallisesti ja paikallisesti. Valtapuolueen mahdollinen hajoaminen vauhdittaisi demokratisoitumista molemmilla tasoilla. Demokratisoitumisen ongelmat poliittisissa instituutioissa liittyvät Tansanian historialliseen taustaan ja valtapuolueen vankkaan asemaan yhteiskunnassa. Pinkneyn viitekehyksen ulkoisiin vaikuttimiin yhdistetty köyhyys jarruttaa demokratisoitumista läpi yhteiskunnan. Toisaalta donorien kehitysapuna ulkopuolelta tuleva demokratiatuki on kansallisella tasolla prosessia keskeisesti vauhdittava tekijä. Sen keskeinen asema selittyy Tansanian apuriippuvaisuudella. Donorien edistämän demokratian ulottuminen paikalliselle tasolla voidaan kyseenalaistaa. Pinkneyn taulukon prosessin kulkuun sisältyy väestön laaja osallistuminen politiikkaan. Sen voidaan nähdä edistävän demokratisoitumista kaikilla tasoilla ja vahvistavan prosessia maan sisältä käsin. Pinkneyn jaottelun ulkopuolelle jäävät demokratisoitumista jarruttava yhteiskunnallisten kuilujen kasvaminen sekä prosessin edistäjät media ja rauha, joka Tansaniassa selittyy historiallisin syin. IDEAn mittari on demokratiakäsitykseltään muita mittareita kattavampi. Se esittelee tuloksia, joita vertailevan tutkimuksen mittarit eivät nosta esiin. Muista mittareista poiketen menetelmä huomioi ulkoisten tekijöiden vaikutuksen demokratisoitumiseen. IDEAn mittarin heikkoutena on käsitteiden epäselvyys, joka jättää tutkijalle useita tulkinnan mahdollisuuksia. Metodi on aikaa ja voimavaroja vievä tapa tutkia maiden demokratiaa. IDEAn mittarissa voidaan nähdä viitteitä liberaaliin demokratiaan, jonka soveltuvuus afrikkalaisiin demokratioihin voidaan kyseenalaistaa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: demokratia
demokratisoituminen
Tansania
poliittinen kehitys
puoluepoliitiikka
haastattelututkimus
Discipline: Development Studies
Kehitysmaatutkimus
U-landsforskning


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record