Masennuksen arkea : Selityksiä surusta ilman syytä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11555
Title: Masennuksen arkea : Selityksiä surusta ilman syytä
Author: Tontti, Jukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2000-12-15
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11555
Thesis level: Doctoral thesis
Abstract: Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on tutkia masennuksen selityksiä, ja erityisesti masentuneiden omia syyselityksiä (kausaaliattribuutioita) oireistaan. Toisena tutkimuksen tavoitteena on tarkastella "masennukseksi" kutsutun ilmiön sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on attribuutioteoria. Attribuutioteorioiden näkökulmasta kiinnostuksen kohteena ovat "miksi?" -kysymykset, ja niihin annetut vastaukset. Teoreettisesti kausaaliattribuutiot yhdistetään sosiaalisten representaatioiden viitekehykseen. Sosiaalisilla representaatioilla tarkoitetaan yhteiskunnallisissa prosesseissa jatkuvasti muuttuvia yhteisiä, sosiaalisesti annettuja merkityksiä erilaisille sosiaalisille ilmiöille. Tutkimuksen aineistona olivat psykoterapeuttista apua hakevat ihmiset. Kahdenkymmenen Psykoterapiaprojektin tutkimushaastatteluihin osallistuneen masentuneen henkilön videohaastattelut on litteroitu ja analysoitu. Aluksi osa aineistosta luokiteltiin aineistolähtöisesti, ja sen jälkeen luokkien kattavuutta arvioitiin sisällönanalyyttisesti. Lisäksi aineistona käytettiin Helsingin Sanomien lehtiartikkeleita (1998 - 2000), joissa masennusta käsiteltiin oireena tai mielenterveysongelmana. Myös useita romaaneja ja muistelmateoksia käytettiin kuvamaan tutkimuskohteen, eli masennuksen syyselitysten ja masennuksen sosiaalisten representaatioiden hahmoa. Tutkimusprosessi eteni kehämäisesti, vuoropuheluna aineistojen luokittelun ja analyysin sekä tutkimuskirjallisuuden välillä. Kahdenkymmenen masentuneen ihmisen syyselitykset (kaikkiaan 1002 kausaaliattribuutiota) keskittyvät selkeästi läheisiin ihmissuhteisiin (21%), jotka koetaan joko liian kiinteinä, tai tyydyttäviä ihmissuhteita ei ole lainkaan. Liika ajattelu, tai ajattelun puutteellisuus (14%), liian repivänä tai liian suojelevana koettu lapsuus (13%), tunne-elämän levottomuus tai turtuneisuus (11%), kuten myös työhön liittyvä stressi tai työn puute (11%) sekä hankalana tai sulkeutuneena koettu luonne (8%) ovat keskeisiä selittämisen luokkia. Miehillä korostuvat luonteeseen ja naisilla läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät selitykset. Masennus voidaan nähdä myös hyväksyttävänä elämäntapana tai vapaaehtoisena sivullisuutena, elämän ja maailman ulkopuolelle asettumisena (13%). Ruumiiseen ja sairauteen (3%), yhteiskuntaan (3%), sukuun (1%), luontoon (1%) tai kulttuuriin (1%) liittyvät selitykset eivät ole keskeisiä selittämisen tapoja, eivät ainakaan psykoterapeuttista apua hakeville ihmisille, jotka elävät individualistisessa yhteiskunnassa. Kaikkiin edellä mainittuihin luokkiin löytyy selityksiä myös kirjallisuudesta ja sanomalehtiartikkeleista. Masennus näyttäytyy ilmiönä, joka hakee selityksiä ja elää niistä, ei niinkään suruna ilman syytä, kuten usein on ajateltu. Syyselitysten moninaisuus kuvastaa masennusta elämän kokonaisuuden hahmotus- ja uudelleenrakentamisprosessina tietyssä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa. Kukin selitysluokka pitää sisällään selittämisen selkeän kaksijakoisuuden. Lopuksi päädytään aineistolähtöiseen paineen ja puutteen -käsitepariin (esim. tunteiden paine ja/tai puute). Masennuksen dynamiikaksi muodostuu paineen ja puutteen kiertokulku yksilön suhteessa sosiaaliseen: sisäisestä ulkoiseen ja päinvastoin. Läheiset ihmissuhteet, ajattelu, lapsuus, elämäntarkoitus, tunteet, työ ja luonne ovat toistuvan ja yhtäaikaisen pohdinnan kohteena.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: masennus
representaatio
attribuutio
selittäminen
mielenterveyshäiriöt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.41Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record