Common work, different methods? A case study of implementing new process model in a multinational expert organisation

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11583
Title: Common work, different methods? A case study of implementing new process model in a multinational expert organisation
Author: Korelin, Krista Nadia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2006-09-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/11583
Thesis level: master's thesis
Abstract: The topic of this case study is implementation of a new process in an expert organisation. The case organisation harmonises its work processes in certain areas of expertise. Former separate ways of working are transformed into a new, common one. The means with which the harmonisation will be conducted are organisational training and activities that promote knowledge sharing and the creation of common knowledge. The objective of this study is to find out how the training should be carried out and how the knowledge sharing could be enabled, in order to successfully implement the new process to the experts' work. The case organisation is Nordea Bank's Netbanking unit. The unit provides its areas of expertise to all the bank's electronic banking services. The unit and its experts are located in four countries and the new process is common for all. In the course of the implementation, the experts attend to training about the new process model and are encouraged to knowledge sharing. The theoretical background for this study is derived from the disciplines of knowledge management and organisational training. Theories of knowledge creation and sharing form the other part of the literature, and the theories of effective organisational training form the other. Knowledge sharing enablers and hinderers are the focus of the first research question and success factors for effective organisational training are the key of the second research question. The third question is a synthesis of the two previous ones: how to implement the new process into the case organisation? The research strategy is an inductive case study. The training was carried out as workshops and two of these workshops were selected as case units. The empirical evidence was gathered from the participants with two sets of questionnaires and with focused theme interviews. The two workshops were compared with each other and with results of prior researches from the literature. The AtlasTI software was used when categorising and labelling the qualitative data. Main findings of the study are the challenges faced in the implementation. Multinational organisation with many nationalities and locations formed the first challenge. It is complex to share knowledge face-to-face over long geographical distances. The organisational roles and responsibilities were another obstacle. The management of the implementation was not aligned with the management of training or vice versa. Neither of these was aligned with the day-to-day work task management. Because of this, the training became a separate entity, with no connection with daily tasks or implementation. A thorough planning and follow-up are the keys to successful implementation. Support from the organisation to the experts adapting to new ways of working is essential.Opinnäytteen aihe on uuden työprosessin käyttöönotto asiantuntijaorganisaatiossa. Opinnäyte on tapaustutkimus organisaatiosta, joka harmonisoi prosessejaan tietyillä asiantuntija-alueilla. Aiemmat lukuisat työmenetelmät yhteisissä projekteissa pyritään muuttamaan yhdeksi yhteiseksi prosessiksi. Prosessin myötä käytettävät työkalut ja metodit yhtenäistetään. Keinot yhtenäistämiseen ovat koulutus sekä tiedon jakamiseen ja yhteisen tiedon luomiseen kannustavat toimenpiteet. Tutkimuksen tavoite on selvittää kuinka koulutus tulisi järjestää, ja kuinka tiedon jakamista voisi edistää, jotta uuden prosessin käyttöönotto asiantuntijatyössä onnistuisi. Tutkimuksen tapausorganisaatio on Nordean Netbanking-yksikkö. Yksikkö tarjoaa asiantuntija-apuaan kaikissa sähköisiin pankkipalveluihin liittyvissä hankkeissa. Yksikkö on jakautunut neljään maaorganisaatioon ja uusi prosessi otetaan käyttöön kaikissa maissa. Käyttöönoton edetessä asiantuntijat osallistuvat uuden prosessimallin koulutukseen ja heidän keskinäiselle tiedonjakamiselleen rakennetaan mahdollisuuksia. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on haettu tiedon johtamisen ja koulutuksen arvioinnin parista. Teoriat uuden tiedon luomisesta ja jakamisesta muodostavat tutkimuskirjallisuuden toisen osan ja mallit koulutuksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnista toisen. Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyy tiedon luomista ja jakamista edistäviin ja toisaalta estäviin tekijöihin. Toinen tutkimuskysymys koskee tehokkaan koulutuksen menestystekijöitä. Kolmas kysymys on kahden ensimmäisen synteesi: kuinka asiantuntijoiden uusi työprosessi tulisi ottaa käyttöön tapausorganisaatiossa? Lähestymistapa tutkimukseen on induktiivinen tapaustutkimus. Uuden prosessin koulutus tapahtui erillisissä, muutaman päivän koulutustilaisuuksissa. Näistä tilaisuuksista valitsin kaksi tapausta tähän tutkimukseen. Empiirinen aineisto on kerätty kahdenlaisilla kyselylomakkeilla sekä teemahaastatteluin. Vertailin kahta koulutustilaisuutta keskenään ja suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Käytin analyysissä AtlasTI-ohjelmistoa apuna teemoittelussa ja kategorisoinnissa. Tutkimuksen päätulos on prosessin käyttöönoton haasteellisuus. Kansainvälisen organisaation hajanaisuus muodosti yhden haasteen. On vaikeaa jakaa kasvokkain tietoa pitkien maantieteellisten etäisyyksien yli. Organisaation työnjako muodosti toisen haasteen. Uuden prosessin käyttöönotto suunniteltiin yhtäällä, koulutus toisaalla ja asiantuntijoiden vastuut ja tehtävät kolmannessa paikassa. Koulutuksesta tuli oma kokonaisuutensa, jolla oli vain vähän yhteistä rajapintaa uuden prosessin tai päivittäisten työtehtävien kanssa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: implementation process
knowledge sharing
organisation training
asiantuntijaorganisaatiot
työprosessit
käyttöönotto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract_en.pdf 48.95Kb PDF View/Open
abstract_fi.pdf 49.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record