Selviytymisen kokemukset : Kokemuksia kurjaksi koetusta lapsuudesta selviytymisestä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11586
Julkaisun nimi: Selviytymisen kokemukset : Kokemuksia kurjaksi koetusta lapsuudesta selviytymisestä
Tekijä: Solmari, Kirsi
Muu tekijä: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen
Päiväys: 2007-02-19
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11586
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Tiivistelmä: Tutkimus tarkastelee aikuisten kurjan lapsuuden kokemuksia ja sitä, miten he kokivat selviytyneensä siitä. Vastausta tutkimuskysymyksiin haetaan tutkimushaastatteluun osallistuneiden kahdeksan aikuisen kokemuksista. Tutkimuksen lähtökohta on fenomenologinen. Haastatteluun osallistuneiden kokemukset ovat tutkimuksellisesti merkityksellisiä. Tutkimus ei arvioi haastatteluun osallistuneiden selviytymisen todellisuutta tai sen astetta. Haastatteluun osallistuja on tutkimuksessa selviytymisensä kokemuksen asiantuntija. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat kurjan lapsuuden ja hyvän aikuisuuden kokemukset sekä suojaavat ja eheyttävät kokemukset ja selviytyjän identiteetin rakentuminen ja ilmeneminen. Haen tutkimuksellani vastausta kysymykseen: Mitkä kokemukset haastatteluun osallistuneiden lapsuudessa ja aikuisuudessa on koettu selviytyjän identiteettiä rakentaviksi ja miten selviytyjän identiteetti heidän kokemanaan ilmenee? Tutkimukseen on haastateltu kahdeksaa yli 25-vuotiasta, joista viisi on naisia ja kolme miehiä. Haastattelu on toteutettu nauhoittamalla teemahaastatteluna ilman suunniteltua kysymysrunkoa, minkä tarkoituksena on ollut kokemuksen taltioiminen mahdollisimman vähällä haastattelijan vaikutuksella. Aineisto on sanatarkasti puhekielellä puhtaaksikirjoitettu ja se sisältää 92 sivua tekstiä. Haastattelu ja tutkimuksen tulkinta on fenomenologinen. Aineiston analyysissä käytän Grounded theorya. Fenomenologinen tutkimus tuottaa prosessiluonteista tietoa, joka tulee todeksi jokaisen oman tulkinnan kautta. Tavoitteena on saada tietoa inhimillisestä kokemuksesta. Ihmisen subjektiiviseen tietoisuuteen pohjaava kokemus on fenomenologisen viitekehyksen mukaan todellinen, olemassa oleva ja siksi tutkittava ilmiö. Toisen kokemusta ei voi koskaan täydellisenä tavoittaa, vaan omat aiemmat kokemuksemme ja oma tietoisuutemme vaikuttavat tiedon tulkintaan ja kokemukseen, joka siitä syntyy. Tutkimuksen tuloksena aineistosta nousee selviytyjän identiteetin rakentuminen kurjan lapsuuden, lapsuuden suojaavien ja aikuisuuden eheyttävien kokemusten kautta. Selviytyjän identiteetti rakentuu vuorovaikutussuhteessa itseen, ympäristöön ja menneisyyteen. Se rakentuu tilannesidonnaisesti, mikä tässä tutkimuksessa on sidonnaisuus kurjaksi koettuun lapsuuteen. Selviytjän identiteetti ei ole ristiriidaton. Se voi rakentua hyväksynnän ja anteeksiannon pohjalta tai sen voi rakentua hyväksymällä oma vihansa tai anteeksiantamattomuutensa.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: grounded theory
fenomenologia
selviytyminen
lapsuus
lapset
aikuisuus
identiteetti
haastattelututkimus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 48.85KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot