Selviytymisen kokemukset : Kokemuksia kurjaksi koetusta lapsuudesta selviytymisestä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntapolitiikan laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Samhällspolitiska institutionen sv
dc.contributor.author Solmari, Kirsi
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:42:38Z
dc.date.available 2009-09-08T09:42:38Z
dc.date.issued 2007-02-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11586
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimus tarkastelee aikuisten kurjan lapsuuden kokemuksia ja sitä, miten he kokivat selviytyneensä siitä. Vastausta tutkimuskysymyksiin haetaan tutkimushaastatteluun osallistuneiden kahdeksan aikuisen kokemuksista. Tutkimuksen lähtökohta on fenomenologinen. Haastatteluun osallistuneiden kokemukset ovat tutkimuksellisesti merkityksellisiä. Tutkimus ei arvioi haastatteluun osallistuneiden selviytymisen todellisuutta tai sen astetta. Haastatteluun osallistuja on tutkimuksessa selviytymisensä kokemuksen asiantuntija. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat kurjan lapsuuden ja hyvän aikuisuuden kokemukset sekä suojaavat ja eheyttävät kokemukset ja selviytyjän identiteetin rakentuminen ja ilmeneminen. Haen tutkimuksellani vastausta kysymykseen: Mitkä kokemukset haastatteluun osallistuneiden lapsuudessa ja aikuisuudessa on koettu selviytyjän identiteettiä rakentaviksi ja miten selviytyjän identiteetti heidän kokemanaan ilmenee? Tutkimukseen on haastateltu kahdeksaa yli 25-vuotiasta, joista viisi on naisia ja kolme miehiä. Haastattelu on toteutettu nauhoittamalla teemahaastatteluna ilman suunniteltua kysymysrunkoa, minkä tarkoituksena on ollut kokemuksen taltioiminen mahdollisimman vähällä haastattelijan vaikutuksella. Aineisto on sanatarkasti puhekielellä puhtaaksikirjoitettu ja se sisältää 92 sivua tekstiä. Haastattelu ja tutkimuksen tulkinta on fenomenologinen. Aineiston analyysissä käytän Grounded theorya. Fenomenologinen tutkimus tuottaa prosessiluonteista tietoa, joka tulee todeksi jokaisen oman tulkinnan kautta. Tavoitteena on saada tietoa inhimillisestä kokemuksesta. Ihmisen subjektiiviseen tietoisuuteen pohjaava kokemus on fenomenologisen viitekehyksen mukaan todellinen, olemassa oleva ja siksi tutkittava ilmiö. Toisen kokemusta ei voi koskaan täydellisenä tavoittaa, vaan omat aiemmat kokemuksemme ja oma tietoisuutemme vaikuttavat tiedon tulkintaan ja kokemukseen, joka siitä syntyy. Tutkimuksen tuloksena aineistosta nousee selviytyjän identiteetin rakentuminen kurjan lapsuuden, lapsuuden suojaavien ja aikuisuuden eheyttävien kokemusten kautta. Selviytyjän identiteetti rakentuu vuorovaikutussuhteessa itseen, ympäristöön ja menneisyyteen. Se rakentuu tilannesidonnaisesti, mikä tässä tutkimuksessa on sidonnaisuus kurjaksi koettuun lapsuuteen. Selviytjän identiteetti ei ole ristiriidaton. Se voi rakentua hyväksynnän ja anteeksiannon pohjalta tai sen voi rakentua hyväksymällä oma vihansa tai anteeksiantamattomuutensa. en
dc.language.iso fi
dc.subject grounded theory en
dc.subject fenomenologia fi
dc.subject selviytyminen fi
dc.subject lapsuus fi
dc.subject lapset fi
dc.subject aikuisuus fi
dc.subject identiteetti fi
dc.subject haastattelututkimus fi
dc.title Selviytymisen kokemukset : Kokemuksia kurjaksi koetusta lapsuudesta selviytymisestä fi
dc.identifier.laitoskoodi 7051
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Social Work en
dc.subject.discipline Sosiaalityö fi
dc.subject.discipline Socialt arbete sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.85Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record