Security Threats and International Law: Non-Compliance with the Judgments of the International Court of Justice

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11607
Title: Security Threats and International Law: Non-Compliance with the Judgments of the International Court of Justice
Author: Reiman, Tea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2002-10-11
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11607
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan Kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) tuomioiden noudattamattomuutta. Oikeudellisen riidan alistaminen kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovaltaan on tavallaan kansainvälisen oikeuden erikoistapaus: valtio luopuu suvereniteetistään kyseisen tapauksen osalta ja hyväksyy sanktioriskin. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta tapausta, Fisheries Jurisdiction ja Gabcíkovo-Nagymaros –tapauksia, joissa ICJ:n tuomiota ei ole noudatettu. Turvallisuus on valtion perustavanlaatuinen intressi, funktio, ja raison d’être, jonka säilyttäminen ylittää valtion kaikki muut intressit. Kysymyksen turvallistaminen (securitization) antaa valtiolle sisäisen legitimiteetin kaikkien mahdollisten toimien käyttämiselle turvallisuuden takaamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, ovatko Islanti ja Unkari katsoneet kiistojen keskeisten kysymysten muodostavan niille turvallisuusuhan ja onko nämä uhat onnistuneesti turvallistettu, sekä oliko ICJ:n tuomioiden noudattamattomuus siten seuraus kiistojen turvallistamisesta. Tutkimuksessa on kaksi erillistä analyyttista vaihetta, turvallistamisprosessien analyysi sekä analyysi sektorittaisella lähestymistavalla, joka koostuu viidestä turvallisuussektorista. Tutkimus perustuu pääasiallisesti Buzanin, Wæverin ja de Wilden analyyttiseen viitekehykseen. Tutkimus on kahden tapauksen tapaustutkimus. Tapausten valintakriteereinä olivat teoreettisen viitekehyksen asettamat vaatimukset. Tutkimus on ideografinen analyysi, jossa käytetään laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineisto koostuu kirjallisesta aineistosta, kuten aikaisemmista tutkimuksista, ICJ:n dokumenteista, artikkeleista ja muusta kirjallisuudesta sekä relevanteista oikeudellisista analyyseistä. Tutkimustekniikkoina käytetään tekstianalyysiä ja lähdekritiikkiä. Tutkimus vahvisti yllämainitut hypoteesit. Molemmat turvallistamisprosessit olivat onnistuneita, ja ICJ:n tuomioiden noudattamattomuuden todettiin olevan turvallistamisen seuraus. Muut tutkimustulokset ovat viitekehykseen, kuten sektoreiden suhteelliseen tärkeyteen sekä turvallisuusdiskurssin kehittymiseen, liittyviä huomioita. Lisäksi pohditaan turvallistamisprosessin suhdetta ICJ:n rooliin kansainvälisessä järjestelmässä. Tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä kahden tarkastellun tapauksen ulkopuolelle, mutta tutkimuksen perusteella turvallistaminen on yksi mahdollinen selitys Kansainvälisen tuomioistuimen tuomioiden noudattamattomuudelle myös muissa tapauksissa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: kansainvälinen oikeus
kansainvälinen tuomioistuin
turvallisuus
Islanti
Unkari


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.95Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record