Ennen muita : Skuuppi suomalaisessa journalistisessa kulttuurissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11617
Title: Ennen muita : Skuuppi suomalaisessa journalistisessa kulttuurissa
Author: Toivanen, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Date: 2007-03-26
URI: http://hdl.handle.net/10138/11617
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan suomalaista journalistista kulttuuria skuupin käsitteen kautta. Työn tarkoituksena on selvittää yhtäältä sitä, miten skuuppi määritellään suomalaisessa valtamediassa ja toisaalta sitä, millaisia ihanteita ja käytäntöjä näiden tiedotusvälineen omien, kovien uutisten tekemiseen liittyy. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan, mitä toimituspäälliköiden puhe skuupeista kertoo journalistisesta kulttuurista yleisemmin. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla toimituspäälliköt yhdestätoista valtakunnallisia uutisia tuottavasta tiedotusvälineestä. Aineiston keruumenetelmänä käytetään teemahaastattelua ja analyysimenetelmänä aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia. Teoreettista taustaa tutkimukselle luovat Anthony Giddensin rakenteistumisteoria sekä journalistisen kulttuurin kotimainen ja kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Giddensin teorian avulla tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka journalismin ihanteet ja arki rakenteistuvat journalistiseksi kulttuuriksi sekä sitä, millaisina yksittäisen toimittajan tai toimitusorganisaation asema näyttäytyy journalistisen kulttuurin kontekstissa. Työn taustalla on ajatus, jonka mukaan joukkoviestinnän yhteiskunnallisuus on sen käytännöissä, ei ainoastaan sen tuotteissa. Siksi tutkimuksessa ei tarkastella vain skuuppia journalistisessa kulttuurissa vaan pikemminkin journalistista kulttuuria skuupissa. Tutkimuksen valossa journalistien ammattikunnalla on skuupin ihanteesta varsin yhdenmukainen käsitys: skuuppi on yhden tiedotusvälineen ennen muita julkaisema uutinen, jonka sisältö poikkeaa yleisestä uutisvirrasta. Lisäksi skuupin on oltava uutisena poikkeuksellisen merkittävä. Tutkimuksen perusteella esimiesasemassa olevien journalistien puhe skuupista vahvistaa käsitystä journalistisen kulttuurin konsensushakuisuudesta ja sisäänpäin käpertymisestä. Skuupin käsite ammentaa elinvoimansa siitä, että se palvelee samanaikaisesti sekä journalistisen kulttuurin ihanteita että arkea, yhteiskunnallisia tavoitteita ja markkinavetoisia käytäntöjä. Taloudellista kilpailua tärkeämpänä haastateltavien puheessa näyttäytyy kuitenkin tiedotusvälineiden keskinäinen henkinen kilpailu. Yksilöiden, organisaatioiden ja koko journalistisen kulttuurin keskinäinen vuorovaikutus osoittautuu tutkimuksessa monin tavoin jännitteiseksi. Journalismin käytännöt mielletään helposti yksittäisten toimittajien tai organisaatioiden toimintatavoiksi, sillä organisaatiorajat ylittävän journalistisen kulttuurin käytäntöjä on vaikea tunnistaa. Raamit, jotka journalistinen kulttuuri asettaa yksilön toiminnalle, perustuvat kulttuurin piilokontrolliin. Journalistisen kulttuurin kyseenalaistaminen on hankalaa, koska se on iskostunut sekä yksilöiden eli yksittäisten toimittajien selkäytimeen että organisaatioiden mediarutiineihin.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: journalismi
toimitustyö
ihanteet
käytäntö
uutiset
rakenteistuminen
toimituspäälliköt
haastattelut
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record