Kehitysavun tehokasta johtamista ja objektiivista tiedettä : semioottinen analyysi OECD:n kehitysapukomitean vuosiraportista 2007

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11619
Title: Kehitysavun tehokasta johtamista ja objektiivista tiedettä : semioottinen analyysi OECD:n kehitysapukomitean vuosiraportista 2007
Author: Karhapää, Sari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Communication
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Viestinnän laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kommunikationslära
Date: 2008-05-12
Language: fin
URI: http://hdl.handle.net/10138/11619
Thesis level: Master’s thesis
Abstract: Pro gradu –tutkielmani tarkastelee kehitysavun merkityksiä ja niiden poliittista luonnetta. Tutkielmassa analysoidaan semioottisella menetelmällä OECD:n kehitysapukomitean (Development Assistant Committee, DAC) vuosiraportin 2007 kehitysavun kieltä ja myyttejä. Tutkielman lähtökohtana on ajatus DAC:n eksplisiittisestä ja implisiittisestä asiantuntijavallasta. Kehitysapu ymmärretään pehmeän vallan muodoksi. Tutkimuskysymyksiä esitettiin kaksi. Miten kehitysavusta puhutaan OECD:n kehitysapukomitean vuosiraportissa 2007 ja millaisia kehitysavun myyttejä raportista löytyy? Tutkielman teoreettiseksi taustaksi on valittu kehitysavun ideologisia perusteluja kuvaava developmentalismin käsite ja poliittista kenttää kuvaava Terje Tvedtin määrittelemä kansainvälisen apusysteemin käsite. Semioottiseen menetelmään on haettu työkaluja Roland Barthesin strukturalistisesta semiotiikasta. Keskeisiä käsitteitä ovat konnotaatio ja myytti. Tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös kehitysavun kielen poliittiseen ja hallinnolliseen luonteeseen. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on, että kehitysavusta puhutaan OECD:n kehitysapukomitean vuosiraportissa 2007 ensinnäkin kahdensuuntaisena yhteistyöprojektina, jonka tavoitteena on vähentää köyhyyttä. Vaikka toiminta on kahdensuuntaista, teksti painottaa DAC:n jäsenmaiden toimintaa ja ylläpitää niiden valtaa määrittää apua. Toiseksi avusta puhutaan mitattavana ja suunnitelmallisena projektina, jonka toteutuminen on tehokkuuden ja hyvän johtamisen ongelma. Vastauksena toiseen tutkimuskysymykseen kehitysavun myyteistä nostetaan esille tieteen ja kehityksen myytit. Tieteen myytti ilmenee tilastollisena kehityksen mitattavuutena, DAC:n objektiivisuuden, toiminnan läpinäkyvyyden ja asiantuntija-statuksen korostamisena. Kehitysapua hahmotettiin myytissä tieteenä, ei politiikkana. Kehityksen myytti ilmeni teknisyyden ja talouden korostamisena. Kehitys rinnastettiin edistykseen, jota ei kyseenalaistettu, vaan kehitys nähtiin luonnollisena. Kehitys on myytissä historiatonta ja ei-poliittisista toimintaa. Molemmat myytit auttavat naturalisoimaan länsimaiden valtaa määritellä kehitysapua. Tulokset voidaan liittää laajempiin kehitysteorioiden konteksteihin. Tutkimustulosten valossa DAC:n vuosiraportti painottaa taloudellista kehitysnäkemystä ja asettuu näkemyksellään Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston rinnalle. Inhimillinen kehitys ja köyhyyden vähentäminen ovat sivuroolissa. Taloudellista kehitysnäkemystä tärkeämpää on huomata DAC:n tieteellisyyden ja objektiivisuuden oikeuttama asiantuntijavalta, joka peittää alleen kehitysavun käsittämisen yritysmaailmasta käsin. Länsipainotteisesta kehitysavun tehokkaasta johtamisesta tulee objektiivista tiedettä, ei politiikkaa. Tärkeimmät teoreettiset lähteet ovat Juhani Koponen ja Terje Tvedt. Menetelmän tärkein lähde on Roland Barthes.
Description: Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.
Subject: kehitysyhteistyö
kehitysapu
OECD:n kehitysapukomitea


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.09Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record