Transparenssidirektiivin 89/105/EY implementaatio lääkkeiden erityiskorvattavuudesta suomalaiseen sairausvakuutusjärjestelmään vuonna 2004

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11624
Title: Transparenssidirektiivin 89/105/EY implementaatio lääkkeiden erityiskorvattavuudesta suomalaiseen sairausvakuutusjärjestelmään vuonna 2004
Author: Posti, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2004-08-31
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11624
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimus perustuu Euroopan komissiolle tehtyyn kanteeseen Suomen valtiota vastaan lääkekorvattavuusdirektiivin epätäydellisestä implementaatiosta, Euroopan yhteisön tuomioistuimen Suomen valtiolle antamasta tuomiosta ja tuomion jälkeen tapahtuneesta direktiivin implementaatiosta suomalaiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Tutkimus on tapausselostus ja teoreettisena pohjana tutkimuksessa on käytetty D. Palumbon ja H. Siedentopfin & J. Zillerin implementaatioteorioita. Implementaatioteoriaa on muokattu edelleen käytettäväksi tutkittaessa transparenssidirektiivin implementaatiota Euroopan unionista kansalliselle tasolle. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut löytää päätöksentekoon liittyvät toimijatahot ja sidosryhmät Suomessa, jotka ovat vastanneet lääkekorvattavuuskysymyksistä. Euroopan unionin komissio vei Suomen valtion 8.6.2000 Euroopan yhteisön tuomioistuimeen. Euroopan yhteisön tuomioistuin antoi tuomion Suomen valtiolle heinäkuussa vuonna 2003. Tuomiossa todettiin Suomen rikkoneen Euroopan yhteisön transparenssidirektiiviä, joka ohjaa lääkekorvauskäytäntöjä Euroopan talousalueen sisällä. Erimielisyydessä oli kyse kielteisten hintapäätösten perusteluista ja erityiskorvattavuusmenettelykäytännöstä Suomessa. Päätöksessä todettiin, että Suomen lainsäädäntö ei ollut lääkkeiden erityiskorvattavuuden koskevan päätöksentekomenettelyn osalta yhteisölainsäädännön transparenssidirektiivin (89/105/ETY) mukainen. Tuomioistuimen mukaan Suomi oli rikkonut lääkkeiden erityiskorvattavuudesta päätettäessä yhteisön avoimen hallinnon periaatetta, eikä ollut noudattanut sovittuja määräaikoja päätöksenteossa. Syksyllä 2003, Suomen hallitus antoi eduskunnalle esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta yhteisölainsäädännön mukaiseksi. Sairausvakuutuslakia ehdotettiin muutettavaksi niin, että lääkkeiden erityiskorvattavuuden päätösprosessi toteutettaisiin jatkossa hakemusmenettelyn periaatteita noudattaen. Hallitus esitti, että muutokset sairausvakuutuslaissa lääkkeiden erityiskorvattavuuden osalta saatettaisiin voimaan vuoden 2004 alusta. Lääkkeiden erityiskorvattavuuden osalta tarvittavat asetukset ja säädökset implementoitiin sairausvakuutuslakiin ja käytäntöön vuoden 2004 alusta. Lääkkeiden erityiskorvattavuuskysymykset ovat Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan vakuutusosaston ja sen alaisuudessa toimivan hintalautakunnan vastuualuetta. Hintalautakunta on toimivaltainen viranomainen päätettäessä lääkkeiden erityiskorvattavuuksista. Valtiovaltaa lääkekorvauskysymyksissä edustaa Kansaneläkelaitos. Suurin syy transparenssidirektiivin epätäydelliseen implementaatioon Suomessa oli osapuolten näkökantojen ero tulkita transparenssidirektiivin sisältöä. Asiassa oli kyse lääkkeiden erityiskorvattavuusmenettelyn tunnustamisesta Suomessa hakemusmenettelyksi. Suomen sairausvakuutuslaissa ei ollut säädetty direktiivin noudattamiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä koskien lääkkeiden erityiskorvausta koskevien päätösten käsittelyjen määräaikoja, perusteluvelvollisuudesta hylkäystapauksessa hakijalle ja päätöksien valitusoikeudesta. Tuomion seurauksena Suomi loi järjestelmän, joka tukee erityiskorvattavien lääkeaineiden korvauskäytäntöä Euroopan unionissa määritellyllä tavalla transparenssidirektiiviin 89/105/ETY mukaisesti. Muutosten myötä Suomi implementoi eurooppalaisen lääkekorvausjärjestelmän suomalaiseen sairausvakuutusjärjestelmään.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lääkepolitiikka
korvattavuus
direktiivi
implementaatio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.21Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record