Asuinalueen tulotason vaikutus asukkaiden sosiaalisiin verkostoihin pääkaupunkiseudulla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11639
Title: Asuinalueen tulotason vaikutus asukkaiden sosiaalisiin verkostoihin pääkaupunkiseudulla
Author: Tarkiainen, Lasse
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology
Date: 2008-09-05
URI: http://hdl.handle.net/10138/11639
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pääkaupunkiseudulla on havaittu viitteitä lievästä huono-osaisuuden keskittymisestä pienille alueille. Työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien väheneminen laman jälkeen ei ole ollut yhtä nopeaa kaikilla seudun asuinalueilla. Yhdeksi selitysmalliksi tällaiseen kehitykseen on mainittu mahdolliset erityisyydet huono-osaisten alueiden asukkaiden verkostoitumisen tavassa. Tutkielmassa pyritään kvantitatiivisin menetelmin selvittämään sitä, onko asuinalueen keskimääräisellä tulotasolla vaikutusta asukkaiden verkostojen laajuuteen ja paikallisuuteen. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on asukkaiden ns. heikkojen sosiaalisten suhteiden eli tuttavuussuhteiden määrä. Nämä nähdään teoreettisessa keskustelussa tärkeinä juuri työmarkkinoilla menestymisen kannalta. Tutkielman teoreettinen pohja rakentuu myös aluevaikutuksista käytävälle keskustelulle ja erityisesti sille, mitkä ilmiöt ja minkälaisten väestöryhmien läsnäolo alueella saattaa vaikuttaa asukkaiden verkostoitumiseen. Sekä yksilö- että aluetasolla aineistona käytetään Helsingin kaupungin tietokeskuksen ja STAKESin keväällä 2002 keräämää nk. Syreeni-kyselyaineistoa. Aineiston otanta on ositettu siten, että pääkaupunkiseutu on kartalla jaettu 250m kertaa 250m karttaruutuihin ja ruuduille on laskettu asukkaiden keskitulo. Yksi otos on otettu keskituloiltaan ylimpään kvintiiliin kuuluvista ruuduista, toinen alimpaan kvintiiliin kuuluvista ja kolmas kaikista ruuduista satunnaisesti. Yli 18-vuotiaita vastaajia kaikissa kolmessa otoksessa on yhteensä 10 555. Tutkielma perustuu näiden otosten vertailuun elaboraatioasetelmassa. Otostavalla pyritään tavoittamaan pääkaupunkiseudun alueellisesti hajautunut huono-osaisuus. Monitasoista regressioanalyysiä käyttämällä vakioidaan vastaajien yksilöllisten ominaisuuksien vaikutus heidän verkostoilleen ja näin selvitetään alueen tulotason vaikutuksen osuus verkostoihin. Lähialueen tulotasolla näyttää pääkaupunkiseudulla olevan merkitsevä yhteys asukkaiden sosiaaliseen verkostoitumiseen. Suurituloisilla alueilla asukkaiden verkostot ovat hieman laajempia ja heillä on enemmän heikkoja sosiaalisia suhteita muihin alueisiin verrattuna vaikka yksilötason tekijät on vakioitu. Kaikki sosioekonomiset ryhmät hyötyvät sosiaalisten suhteiden muodossa asumisesta suurituloisilla alueilla ja toisaalta kaikki ryhmät kärsivät hieman asumisesta pienituloisella alueella. Yleisesti ottaen korkea sosioekonominen asema, lapsiperhetyyppi ja nuoruus vaikuttavat positiivisesti verkoston kokoon. Ikä vaikuttaa kaikilla alueilla negatiivisesti verkoston kokoon, mutta pienituloisilla alueilla iän myötä tapahtuva suhteiden väheneminen on jyrkempää verrattuna suurituloisiin alueisiin. Pieni- ja suurituloisilla alueilla asuvien verkostot ovat aavistuksen paikallisempia kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin. Erot ovat tosin varsin pieniä. Yksin asuminen ja matala sosioekonominen asema vaikuttavat verkostoon paikallisuutta lisäävästi. Iän karttuessa pienituloisilla alueilla verkoston paikallisuus kasvaa, mutta suurituloisilla alueilla ikä ei vaikuta samoin tavoin paikallisuuteen. Asuinalueen verkostoitumiseen vaikuttavaa piirrettä ei kuitenkaan tutkimuksen perusteella voida määrittää tarkasti, sillä alueen tulotaso, pientalovaltaisuus, asukasrakenne ja sosiaalisen disorganisaation vähäisyys ovat aineistossa vahvasti sidoksissa toisiinsa.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: alueelliset vaikutukset
sosiaaliset verkostot
pääkaupunkiseutu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record