Organisaation rakenne valmistuspalveluyrityksessä: Tapaustutkimus Henry Mintzbergin organisaatiotypologian organisaatiorakenteen ideaalimallien ja kohdeorganisaation todellisuuden vastaavuudesta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11671
Title: Organisaation rakenne valmistuspalveluyrityksessä: Tapaustutkimus Henry Mintzbergin organisaatiotypologian organisaatiorakenteen ideaalimallien ja kohdeorganisaation todellisuuden vastaavuudesta
Author: Jäppinen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Date: 2001-12-14
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11671
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielma tarkastelee organisaation rakennetta, rakenteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä rakenteen vaikutusta organisaation toimintaan. Rakenne syntyy yritysjohdon päätösten tuloksena ja ilmaisee organisaation jäsenten ja heidän toimintansa järjestyksen ja suhteen. Oikea rakenne mahdollistaa organisaation sopeutumisen liiketoimintatilanteeseen ja tukee tavoitteiden saavuttamista. Rakenne tukee myös organisaation päätöksentekojärjestelmää ja siihen tarvittavaa informaatiovirtaa. Organisaation rakenneratkaisut ovat nousseet menestykseen vaikuttavien tekijöiden kärkipäähän nykypäivän toimintaympäristössä. Lähtökohtana on organisaatioteoreettinen lähestymistapa ja käsitteistö. Organisaatioteorian piirissä tutkitaan mitkä tekijät vaikuttavat parhaaseen organisoitumistapaan ja millaisia vaatimuksia organisaatiorakenteelle asetetaan. Kontingenssiteoria on organisaatiorakenteen ja ympäristön välistä suhdetta ainutlaatuisessa tilanteessa tutkiva normatiivinen ja relativistinen suuntaus. Kontingenssiteorian mukaan on olemassa riippuvuussuhdeverkosto organisaation ympäristön monimuotoisuuden ja muutosten, organisaation sisäisen differentiaation, integraation sekä konfliktinratkaisukyvyn välillä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu Henry Mintzbergin (1979) organisaatiotypologiaan eli konfiguraatioteoriaan. Taustateoriana on järjestelmäteoria, joka tarkastelee organisaatioita yksilöllisinä, avoimina järjestelminä, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa. Tutkimuksessa luokitellaan kohdeorganisaatio Mintzbergin typologian avulla ja samalla tutkitaan typologian soveltuvuutta nykypäivän organisaation luokitteluun. Tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat: Millainen on valmistuspalveluyrityksen organisaatio? Miksi tietty rakenne on valittu? Millaiset tekijät vaikuttavat rakenteen valintaan? Aineisto keskittyy tutkimushetkeen syksyllä 1999, mutta kertoo myös kohdeorganisaation rakenteen muutoksista sen historian aikana Tutkimuksen empiriaosa on toteutettu yksittäistapaustutkimuksena. Kohdeorganisaatio on suomalainen elektroniikan valmistuspalveluyritys Elcoteq Network Oyj. Lähestymistapa on holistinen eli tutkimusyksikkönä on koko konserniorganisaatio. Tutkimusaineisto koostuu 9 teemahaastattelusta, joista saatua aineistoa täydennettiin dokumenteilla sekä osallistuvan havainnoinnin avulla saadulla aineistolla. Aineisto analysointiin kvalitatiivisesti Alasuutarin (1993) mallin mukaisesti. Tulkinnalla ja ymmärtämisellä on analysoinnissa vahva rooli. Kohdeorganisaation rakenne osoittautui ns. hybridirakenteeksi (divisioona-konebyrokratia-adhokratia) ja tutkimuksessa ilmeni selkeitä eroja organisaation eri osien välillä. Organisaation perusrakenne ylätasolla on divisioonarakenne, joka perustuu markkinoiden aluejakoon. Palveluorganisaatioajattelu on voimakkaasti vaikuttanut rakenteeseen asiakaslähtöisyyden kautta. Liiketoiminnalliset yksiköt tuottavat lähes identtisiä valmistuspalveluja asiakastarpeeseen päämarkkina-alueilla ja konsernitoimisto on keskittänyt itselleen tiettyjä toimintoja ja valtaa taatakseen toiminnan yhtenäisyyden. Toimintaa on aktiivisesti formalisoitu viime vuosina. Tutkimuksessa tuli esiin myös mielikuva rakenteesta ”työkaluna”, jota voidaan muuttaa tarvittaessa. Rakenteessa on oltava joustoa. Tilannetekijät vaikuttivat vahvasti rakenteeseen. Tärkeimmät tilannetekijät olivat organisaation ympäristö ja koko, tarkemmin kasvu. Tärkeimmät lähteet: Mintzberg, H. (1979): The Structuring of Organizations; Grönroos, C. (1998): Nyt kilpaillaan palveluilla; Ollus ym., toim (1998a): Verkostojen vallankumous. Miten johtaa verkostoyritystä; Ollus ym., toim. (1998b): Yritysverkostot – kilpailua tiedolla, nopeudella ja joustavuudella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: organisaatio - rakenne
organisaatiotutkimus
organisaatioteoriat - kontingenssiteoria
palveluyritykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record