Kansalaisjärjestöt konfliktinehkäisijöinä : International Alertin ja Search for Common Groundin konflikti-interventiot Burundissa 1995-2001

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/11692
Julkaisun nimi: Kansalaisjärjestöt konfliktinehkäisijöinä : International Alertin ja Search for Common Groundin konflikti-interventiot Burundissa 1995-2001
Tekijä: Hinkkanen, Jutta Maija Emilia
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2004-09-02
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11692
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Pro gradu -työn tutkimuskohteena on kahden konfliktinratkaisuun erikoistuneen kansalaisjärjestön, International Alertin ja Search for Common Groundin, konflikti-interventiot Burundissa vuosina 1995–2001. Viitatessa kansalaisjärjestöjen konfliktinhallintatyöhön puhutaan usein niin sanotusta toisesta raiteesta, erotuksena ensimmäisen raiteen eli valtiotason konfliktinhallinnasta. Toisen raiteen eduksi lasketaan muun muassa pyrkimys pysyvien ratkaisujen löytämiseksi konflikteihin sekä järjestöjen läheisyys ruohonjuuritason kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat konfliktinhallinnassa suhteellisen uusia toimijoita. Ala on perinteisesti ollut valtiollisille toimijoille kuuluvaa, mutta turvallisuuskysymyksissä ja esimerkiksi sotien luonteessa tapahtuneista muutoksista johtuen tilaa on avautunut muillekin toimijoille. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja vertailla International Alertin ja Search for Common Groundin rooleja Burundin konfliktissa vuosina 1995–2001 ja selvittää, miten valittu rooli sopii Burundin konfliktin luonteeseen. Lisäksi tutkimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä konfliktinratkaisuun erikoistuneiden järjestöjen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Pro gradu -työn tutkimusotteena käytetään tapaustutkimusta, joka on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä. Lähtökohtana järjestöjen työn analysoimiselle ja vertailemiselle on Search for Common Groundin ja International Alertin ohjelmien kuvaileminen. Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa järjestöjen vuosikertomuksista sekä ulkopuolisten arviointiryhmien tekemistä järjestöjen ohjelmien arvioinneista. Teoreettinen viitekehys muodostuu konfliktinehkäisyn ja osittain konfliktin transformaation käsitteiden ympärille. Keskeisessä asemassa on Leathermanin, Gaffneyn, Demarsin ja Väyrysen konfliktinehkäisymalli. Järjestöjen roolit Burundin konfliktinhallinnassa poikkeavat osittain toisistaan. International Alert toimii eräänlaisena toimintakohteiden identifioijana ja ohjelmien käynnistäjänä. Search for Common Ground puolestaan pyrkii omilla itsenäisillä ohjelmillaan vaikuttamaan konfliktin päättymiseen ja järjestön ohjelma on mediapainotteinen. Järjestöjen välisistä eroista huolimatta järjestöjen lähestymistavat Burundin konfliktin päättämiseksi ovat samansuuntaisia ja molempien järjestöjen interventiot kohdistuvat pääasiassa konfliktin taustalla oleviin kulttuurisiin konfliktitekijöihin. Molempien järjestöjen työssä toteutuu hyvin Leathermanin ym. oletukset onnistuneesta konfliktinehkäisystä. Onnistuneen konfliktinehkäisyn edellytyksenä on myös se, että kaikki oleelliset toimijat sitoutuvat konfliktinhallintaan. Burundissa konfliktinehkäisy on keskittynyt paljolti kansalaisjärjestöjen työhön ja voimakkaiden ulkovaltojen rooli on ollut pieni. Burundin konfliktia ei ole saatu päätökseen vuosina 1995–2001.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: International Alert
Search for Common Ground
Burundi
konfliktinehkäisy
kansalaisjärjestöt


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.pdf 49.03KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot