Kansalaisjärjestöt konfliktinehkäisijöinä : International Alertin ja Search for Common Groundin konflikti-interventiot Burundissa 1995-2001

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Hinkkanen, Jutta Maija Emilia
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:44:04Z
dc.date.available 2009-09-08T09:44:04Z
dc.date.issued 2004-09-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11692
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Pro gradu -työn tutkimuskohteena on kahden konfliktinratkaisuun erikoistuneen kansalaisjärjestön, International Alertin ja Search for Common Groundin, konflikti-interventiot Burundissa vuosina 1995–2001. Viitatessa kansalaisjärjestöjen konfliktinhallintatyöhön puhutaan usein niin sanotusta toisesta raiteesta, erotuksena ensimmäisen raiteen eli valtiotason konfliktinhallinnasta. Toisen raiteen eduksi lasketaan muun muassa pyrkimys pysyvien ratkaisujen löytämiseksi konflikteihin sekä järjestöjen läheisyys ruohonjuuritason kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat konfliktinhallinnassa suhteellisen uusia toimijoita. Ala on perinteisesti ollut valtiollisille toimijoille kuuluvaa, mutta turvallisuuskysymyksissä ja esimerkiksi sotien luonteessa tapahtuneista muutoksista johtuen tilaa on avautunut muillekin toimijoille. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja vertailla International Alertin ja Search for Common Groundin rooleja Burundin konfliktissa vuosina 1995–2001 ja selvittää, miten valittu rooli sopii Burundin konfliktin luonteeseen. Lisäksi tutkimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä konfliktinratkaisuun erikoistuneiden järjestöjen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Pro gradu -työn tutkimusotteena käytetään tapaustutkimusta, joka on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä. Lähtökohtana järjestöjen työn analysoimiselle ja vertailemiselle on Search for Common Groundin ja International Alertin ohjelmien kuvaileminen. Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa järjestöjen vuosikertomuksista sekä ulkopuolisten arviointiryhmien tekemistä järjestöjen ohjelmien arvioinneista. Teoreettinen viitekehys muodostuu konfliktinehkäisyn ja osittain konfliktin transformaation käsitteiden ympärille. Keskeisessä asemassa on Leathermanin, Gaffneyn, Demarsin ja Väyrysen konfliktinehkäisymalli. Järjestöjen roolit Burundin konfliktinhallinnassa poikkeavat osittain toisistaan. International Alert toimii eräänlaisena toimintakohteiden identifioijana ja ohjelmien käynnistäjänä. Search for Common Ground puolestaan pyrkii omilla itsenäisillä ohjelmillaan vaikuttamaan konfliktin päättymiseen ja järjestön ohjelma on mediapainotteinen. Järjestöjen välisistä eroista huolimatta järjestöjen lähestymistavat Burundin konfliktin päättämiseksi ovat samansuuntaisia ja molempien järjestöjen interventiot kohdistuvat pääasiassa konfliktin taustalla oleviin kulttuurisiin konfliktitekijöihin. Molempien järjestöjen työssä toteutuu hyvin Leathermanin ym. oletukset onnistuneesta konfliktinehkäisystä. Onnistuneen konfliktinehkäisyn edellytyksenä on myös se, että kaikki oleelliset toimijat sitoutuvat konfliktinhallintaan. Burundissa konfliktinehkäisy on keskittynyt paljolti kansalaisjärjestöjen työhön ja voimakkaiden ulkovaltojen rooli on ollut pieni. Burundin konfliktia ei ole saatu päätökseen vuosina 1995–2001. en
dc.language.iso fi
dc.subject International Alert en
dc.subject Search for Common Ground en
dc.subject Burundi en
dc.subject konfliktinehkäisy fi
dc.subject kansalaisjärjestöt fi
dc.title Kansalaisjärjestöt konfliktinehkäisijöinä : International Alertin ja Search for Common Groundin konflikti-interventiot Burundissa 1995-2001 fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.03Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record