Yhteisen sisäryhmäidentiteetin mallin testaus hotelli- ja ravintola-alalla

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.contributor.author Lindfors, Johanna
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:44:11Z
dc.date.available 2009-09-08T09:44:11Z
dc.date.issued 2000-11-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11700
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli testata Gaertnerin ja hänen tutkijakolleegojensa kehittämää yhteisen sisäryhmäidentiteetin mallia hotelli- ja ravintola-alalan vakituisten työntekijöiden keskuudessa. Tarkoituksena oli tutkia, esiintyykö vakituisilla hotelli- ja ravintola-alan työntekijöillä sisäryhmän suosintaa suhteessa alalla toimiviin kutsutyöntekijöihin eli ekstratyöntekijöihin. Tarkoituksena oli myös selvittää väheneekö sisäryhmän suosinta vakituisten työntekijöiden keskuudessa, jos he kategorioivat vakituiset työntekijät ja ekstratyöntekijät yhdeksi ryhmäksi kahden ryhmän sijaan. Mallia on testattu paljon laboratorio-olosuhteissa. Tutkimuksista saadut tulokset ovat olleet mallia tukevia, mutta mallin testaus luonnollisissa oloissa on vielä jäänyt suhteellisen niukaksi. Tässä tutkimuksessa testataan mallia, jotta empiiristä tutkimustietoa saadaan kartoitetuksi lisää. Malli perustuu sosiaaliseen identiteettiteoriaan, kontaktihypoteesiin ja sosiaalisen kategorioinnin lähestymistapaan ryhmien välisissä suhteissa. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin lomakekyselynä. Lomake jaettiin kolmeen pääkaupunkiseudun hotelli- ja ravintola-alan yritykseen. Kyselylomake jaettiin 296:lle henkilölle. Kyselylomakkeen palautti täytettynä 111 vastaajaa eli vastausprosentti oli 37,5. Vastaamatta jättäneiden osuus eli kato oli 62,5 % eli 185 kyselylomakkeen saanutta henkilöä ei palauttanut kyselylomaketta. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna mm. t-testiä, korrelaatiotarkasteluja ja regressioanalyysia. Tutkimustuloksista ilmeni, että vakituiset työntekijät suosivat enemmän omaa ryhmäänsä. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Tuloksista ilmeni myös, että niiden vakituisten työntekijöiden keskuudessa, jotka ilmoittivat havaitsevansa työntekijäryhmät yhtenä ryhmänä, sisäryhmän suosinta oli vähäisempää. Vastaavasti ne työntekijät, jotka ilmoittivat kokevansa työntekijäryhmät kahtena ryhmänä suosivat enemmän omaa ryhmäänsä. Tältä osin tulokset olivat mallin mukaisia, mutta tilastollisesti heikosti merkitseviä. Tämän vuoksi mallia testattiin useammasta osiosta kostuvan mittarin avulla. Tällöin tulokset olivat tilastollisesti merkitsevämpiä. Useammasta osiosta koostuvaa mittaria ei olla luonnollisissa olosuhteissa aikaisemmin käytetty. Tämän tutkielman tulokset osoittavat että ryhmärepresentaatioita tulisi mitata useamman osion avulla. en
dc.language.iso fi
dc.subject Gaertner, Samuel L.
dc.subject kategoriat - identiteetti - sosiaalipsykologia fi
dc.subject sosiaalinen kategoriointi - sosiaalinen identiteetti fi
dc.subject yhteisen sisäryhmäidentiteetin malli - testaus fi
dc.title Yhteisen sisäryhmäidentiteetin mallin testaus hotelli- ja ravintola-alalla fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 48.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record