Organisaation oikeudenmukaisuus keskijohdon ja asiantuntijoiden kokemana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11703
Title: Organisaation oikeudenmukaisuus keskijohdon ja asiantuntijoiden kokemana
Author: Rauhala, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology
Date: 2002-11-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11703
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisessa työelämässä asiantuntijoiden ja keskijohdon kokemuksia organisaation oikeudenmukaisuudesta ja toisaalta lisätä tietoa siitä, miten oikeudenmukaisuuskokemukset vaikuttavat työpaikan vaihtoon. Päätutkimuskysymys koskee sitä, millaisia kokemuksia organisaation oikeudenmukaisuudesta UPM-Kymmenen suomalaisilla keskijohdossa ja asiantuntijatehtävissä toimivilla henkilöillä on. Työssä vertaillaan yrityksen palveluksessa työskentelevien ja sen palveluksesta lähteneiden kokemuksia organisaation oikeudenmukaisuudesta. Organisaation oikeudenmukaisuus jakautuu aiemman tutkimuksen perusteella kolmeen ulottuvuuteen: jakavaan, menettelytapojen ja vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuteen. Jakava oikeudenmukaisuus tarkoittaa lopputuloksen koettua oikeudenmukaisuutta (Homans 1961; Adams 1965; Deutsch 1985). Menettelytapojen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan päätöksentekoprosessin rakenteellisia elementtejä eli esim. sitä, onko asianosaisilla ollut mielipiteen ilmaisumahdollisuus tai valinnan mahdollisuus päätöksenteossa (Greenberg ja Folger 1983). Vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ihmisten saamaa kohtelua ja päätöksenteon jälkeisiä, päätöksille annettuja perusteluita ja selityksiä (Folger ja Cropanzano 1998). Ihmiset ovat kiinnostuneita menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta, koska se kertoo heille heidän statuksestaan ryhmän jäsenenä (Lind ja Tyler 1988). Menettelytapojen oikeudenmukaisuudessa voidaan erottaa kuusi periaatetta: johdonmukaisuus, tiedon tarkkuus, edustavuus, oikaistavuus, puolueettomuus ja eettisyys (Leventhal 1980). Edellä mainittujen oikeudenmukaisuuden osa-alueiden lisäksi, on todettu myös järjestelmän oikeudenmukaisuuden ulottuvuus (mm. Harlos ja Pinder 2000). Sillä tarkoitetaan organisaatiorakenteesta tai –kulttuurista johtuvia oikeudenmukaisuuskokemuksia. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin. Teemahaastattelussa käytettiin apuna mm. kriittinen tapahtuma -metodia (Flanagan 1954). Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 19 kohdeorganisaation entistä tai nykyistä työntekijää. Lähteneitä oli kahdeksan ja yrityksessä työskenteleviä 11. Aineiston analyysissä käytettiin aineistolähtöisen teorian (Glaser ja Strauss 1967; Strauss ja Corbin 1998) periaatteita. Aineisto koodattiin ensin avoimen ja sitten aksiaalisen koodauksen avulla. Ennakkotekijöinä oikeudenmukaisuuskokemuksille olivat jakavaan oikeudenmukaisuuteen kuuluvat työ, asema organisaatiossa ja materiaaliset palkkiot; menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen kuuluvat nimitykset ja sisäiset siirrot, osallistumismahdollisuudet ja osaamisen arvostaminen; vuorovaikutuksen oikeudenmukaisuuteen kuuluva kohtelu ja tiedottaminen ja järjestelmän oikeudenmukaisuuteen kuuluva organisaatiokulttuuri. Oikeudenmukaisuutta arvioitiin arvostuksen, luottamuksen ja henkilökohtaisten kehittymismahdollisuuksien avulla. Oikeudenmukaisuuskokemusten syntyyn vaikuttivat sosiaalisina tekijöinä suhteen laatu eli sen kilpailu- tai yhteistyöorientoituneisuus ja sosiaalinen vertailu. Yksilötekijöinä henkilön omat arvot vaikuttivat eniten hänen kokemukseensa siitä, mikä on oikeudenmukaista. Epäoikeudenmukaisuuden seuraukset yksilötasolla olivat mm. turhautuminen, vihaisuus ja työmotivaation lasku; organisaatiossa vuorotteluvapaalle siirtyminen ja vapaaehtoinen vaihtuvuus. Keskeiset erot lähteneiden ja yrityksessä työskentelevien välillä olivat samalla suurimmat syyt vaihtuvuuden taustalla. Epäsuhta työnantajalle annettujen panosten ja työtehtävien mielekkyyden välillä sekä esimies-alaissuhteen vuorovaikutuksen epäoikeudenmukaisuus olivat näitä tekijöitä.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: grounded theory
oikeudenmukaisuus – vuorovaikutus
oikeudenmukaisuus – menettelytavat
jakava oikeudenmukaisuus
organisaatiot
yritykset
arvot


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record