Toimintojen korporatisoinnin profiilin kuvaus - Näkökulmia New Public Management -tyyppiseen hallinnonuudistamiseen Suomessa ja eräissä vertailumaissa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11753
Title: Toimintojen korporatisoinnin profiilin kuvaus - Näkökulmia New Public Management -tyyppiseen hallinnonuudistamiseen Suomessa ja eräissä vertailumaissa
Author: Valtonen, Outi Maria
Other contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science
Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära
Date: 1999-09-01
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/11753
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu-tutkielmani tutkimuskohteena on laajasta näkökulmasta tarkasteltuna New Public Management- tyyppinen hallinnonuudistaminen Suomessa ja neljässä valitsemassani vertailumaassa 1980-luvulta lähtien. Suomen ohella kaikki neljä maata: Alankomaat, Iso-Britannia, Tanska, ja Uusi-Seelanti kuuluvat niin sanottuihin kehittyneisiin hyvinvointivaltioihin. Keskityn tutkielmassani toimintojen korporatisoinnin profiilin kuvaukseen. Case-tutkimuskohteikseni olen valinnut liikelaitosmuodossa toimivan Ilmailulaitoksen ja osittain yksityistetyn Sonera-yhtymä Oyj:n. Tutkimusongelmanani on ensinnäkin, kuinka laajalle hallinnonuudistaminen on ulottunut kansainvälisellä tasolla. Toiseksi tavoitteenani on selvittää, ovatko valitsemissani vertailumaissa sovelletut NPM-mallit poikenneet toisistaan vai noudattaneet yhtenäistä yleislinjaa. Kolmanneksi tarkoituksenani on nostaa esille Suomen hallinnonuudistamiseen mahdollisesti sisältyneet erityispiirteet. Neljänneksi tavoitteenani on selvittää, ovatko toimintaympäristössä 1980-1990-luvuilla tapahtuneet muutokset heijastuneet valtion omistajapolitiikalle asetettujen tavoitteiden muuttumisena. Viidenneksi pohdin, milloin organisaation on perusteltua pitäytyä liikelaitosmuodossa tai toisaalta muuttaa sen harjoittama liikelaitosmuotoinen toiminta valtionyhtiömuotoiseksi. Toimintojen korporatioinnissa on kyse julkishallintoon kuuluvien organisaatioiden liikelaitostamisesta ja osakeyhtiöittämisestä. Hallinnonuudistaminen on muotoutunut OECD-maissa julkishallintoa kuvaavaksi uudeksi, yleiseksi piirteeksi 1990-luvulla. Länsimaisen hallinnonuudistamisen yhteisiksi piirteiksi on esitetty kuuluvan esimerkiksi: kaupallis-hallinnollisten tekniikoiden käyttö, palvelu- ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja markkinaperusteisten toimintamuotojen soveltaminen. Yleislinjan yhtenäisyydestä huolimatta hallinnonuudistamisen luonne, laajuus ja lähestymistavat ovat eronneet maakohtaisesti jossain määrin toisistaan. NPM-tyyppisen hallinnonuudistamisen alullepanijoina voidaan pitää anglosaksisia maita. Näissä maissa 1980-luvulla aloitettu hallinnonuudistaminen on tähdännyt ensisijaisesti julkisen sektorin koon kaventamiseen, toiminnan tehostamiseen sekä julkisen palvelutoiminnan yksityistämisen edistämiseen. Uudistamista on leimannut uusliberalistisen ideologian painotus, kokonaisvaltaisuus ja radikaalisuus. Vaikka julkishallintoa on uudistettu Pohjoismaissa anglosaksisia maita maltillisemmin, on uudistaminen on ollut silti näissäkin maissa suhteellisen aktiivista ja painottunut julkishallintoon kuuluvien toimintojen korporatisointiin. Pohjoismaiden soveltamat NPM-mallit ovat olleet itsenäisiä. Alankomaat ovat sijoitettavissa edellä esitettyjen ääripäiden väliin. Suomessa hallinnonuudistaminen aloitettiin 1980-luvun loppupuolella. Hallinnonuudistaminen on ollut ensinnäkin hyvin käytännönläheistä ja toiseksi pakon, 1990-luvun alun syvän taloudellisen laman sanelemaa. Keskityn tutkielmassani palvelutuotannon piiriin kuuluvien julkisorganisaatioiden kehittämisen kuvaamiseen. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät näin ollen pääosin jo ennen 1980-luvun loppupuolta valtionyhtiömuodossa toimineet yhtiöt eli perinteiset, teolliset valtionyhtiöt. Suomessa toimeenpantua hallinnonuudistamista voidaan kuvata jatkumona. Tällöin viranomaistoiminta - maksullinen palvelutoiminta - budjettisidonnainen liikelaitos - uusimuotoinen liikelaitos - valtioenemmistöinen osakeyhtiö - yksityistäminen seuraavat ajallisesti toisiaan. Vuoden 1988 alussa voimaantulleen erillisen liikelaitoslainsäädännön voidaan arvioida vaikuttaneen voimakkaasti hallinnonuudistamisprosessin nopeuteen ja sujuvuuteen. Suurin osa 1990-luvun alussa liikelaitostetuista valtion virastoista tai laitoksista toimii nykyisin valtionyhtiömuotoisina Liikelaitostaminen on vakiintunut 1990-luvun puolesta välistä lähtien välivaiheeksi muutettaessa valtion liikelaitoksia valtionyhtiömuotoon. Valtion omistajaohjaukselle asetetut tavoitteet ovat muuttuneet toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä. Julkisen ja yksityisen harjoittaman osakeyhtiömuotoisen toiminnan väliset erot ovat kaventuneet huomattavasti 1990-luvun loppupuolella. Nykyisin myös valtion omistajarooliin liittyy selkeästi sijoitustoiminta sekä omaisuuden arvon ja tuoton vaaliminen. Julkishallintoon kuuluvien organisaatioiden yksityistäminen on ollut tähän mennessä vähäistä. Tutkielmani lähdeaineisto koostuu poikkitieteellisestä aineistosta, jonka perustan muodostavat virallislähteet, kirjallisuus sekä muut lähteet. Muiden lähteiden kohdalla on kyse esimerkiksi aihetta sivuavista lehti- ja aikakausartikkeleista, www-sivuista ja kokoamastani haastatteluaineistosta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: hallintouudistus
julkinen hallinto
yksityistäminen
toimintamuodot
maksullisuus
palvelut


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 50.29Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record