Asiakastyön imussa: Tutkimuskohteena esimiestyö sosiaalipalvelutoimistoissa ja eettisesti kestävän sosiaalityön johtaminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/11756
Title: Asiakastyön imussa: Tutkimuskohteena esimiestyö sosiaalipalvelutoimistoissa ja eettisesti kestävän sosiaalityön johtaminen
Author: Koskinen, Anna-Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2004-02-09
URI: http://hdl.handle.net/10138/11756
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielman aiheena on sosiaalityön johtaminen ja tutkimuskohteena esimiestyö sosiaalipalvelutoimistoissa. Tutkielmassa tarkastellaan eettisesti kestävän sosiaalityön johtamista. Tutkielman aineisto koostuu johtavien sosiaalityöntekijöiden haastatteluista. Tutkielma hahmottaa esimiestyön sisältöjä ja ulottuvuuksia sosiaalityössä sekä tarkastelee eettisyyden näkymistä sosiaalityön johtamisessa ja sosiaalityön eettisten kysymysten huomioimista johtamisessa. Tutkielma paikantuu sosiaalityön lähijohtamiseen, koska lähempänä käytännön sosiaalityötä ja asiakaspintaa olevat esimiehet kohtaavat eettisiä kysymyksiä työssään jatkuvasti ja heidän tulee myös olla kykeneviä ratkaisemaan ilmaantuvat ongelmat. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen. Analyysitapana on temaattinen analyysi osana laadullista sisällönanalyysia. Laadullinen sisällönanalyysi nähdään laajempana metodologisena kehyksenä, joka tässä tutkimuksessa pitää sisällään induktiivisen päättelyn logiikan aineistoon sekä aineistolähtöisyyden. Sosiaalityössä vaatimukset ovat kasvaneet ja tarvitaan yhä enemmän, sekä yhä vahvempaa johtamista. Sosiaalialalla on yleistä, että kyseessä on asiantuntija- ja palveluorganisaatio samanaikaisesti, mikä osaltaan asettaa erityisvaatimuksia johtamiselle. Lisäksi tehokkuus- ja tulostavoitteet ovat tulleet jäädäkseen sosiaalisektorillekin. Monella tavalla jo valmiiksi haastavassa ympäristössä eettisen toiminnan merkitys korostuu entisestään. Sosiaalityön johtamisessa tulisi kyetä ottamaan huomioon asiakkaiden, työntekijöiden, sosiaaliviraston sekä ulkoisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Sosiaalityön johtamisen erityispiirteinä näyttäytyvät demokraattinen ja kollegiaalinen johtamiskulttuuri, asiakastyön ja professionaalisuuden korostuminen johtamisessa sekä sosiaalityön normatiivisuus ja juridiikka johtamistyön ohjaajana. Nämä laajemmat teemat välittyvät sosiaalitoimistojen johtavien sosiaalityöntekijöiden esimiestyörooleihin sekä eettiset näkökohdat huomioivaan sosiaalityön johtamiseen. Johtamisroolien välisen tasapainon löytäminen osoittautui vaikeaksi johtavien sosiaalityöntekijöiden työssä. Sosiaalityön johtamisessa asiantuntijuuden ja substanssitiedon merkitys korostuvat, ja esimieheltä vaaditaan käytännön työn osaamista ja sosiaalityön periaatteiden sekä asiakastyön tuntemusta. Tasavertainen kollegakumppanuus hämärtää johtamista ja esimiesaseman ottaminen vaikeutuu. Asiakastyön hoitaminen ja ohjaaminen vie suuren osan johtavien sosiaalityöntekijöiden työstä, jolloin esimiestyöhön ja johtamiseen ei ole mahdollista paneutua sen vaatimalla intensiteetillä. Sosiaalityötä leimaa eräänlainen johtamattomuuden kulttuuri. Sosiaalityön ideologia ja arvot välittyvät voimakkaasti myös sen johtamiskulttuuriin. Samat sosiaalityön etiikan perusperiaatteet näyttivät olevan sovellettavissa niin asiakastyöhön kuin johtamistyöhönkin. Eettisyys nähdään sosiaalityössä sisäänrakennettuna ja itsestäänselvästi toteutuvana, jolloin siihen ei nähdä tarvetta kiinnittää erityistä huomiota. Arkityön hiljainen etiikka kuvastaa puhumattomuutta sosiaalityön eettisissä näkökohdissa. Sosiaalityön eettistä orientaatiota tulisi vahvistaa johtamisella.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: sosiaalityö - johtaminen
sosiaalityö - esimiestyö
sosiaalityö - etiikka
eettisyys - sosiaalityö - johtaminen
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.26Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record