Kannustaminen ja palkitseminen työmotivaation tukena − kartoittava arviointitutkimus Espoon kaupungin työntekijöiden kannustamisen ja palkitsemisen toimivuudesta

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Saarelma, Valpuri
dc.date.accessioned 2009-09-08T09:45:02Z
dc.date.available 2009-09-08T09:45:02Z
dc.date.issued 2003-04-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/11763
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kunta-alalla työntekijöiden palkitseminen arvioidaan heikoksi. Niin kuntajohtajat kuin kuntatyöntekijätkin antavat huonon arvosanan kunnissa harjoitettavalle palkitsemistoiminnalle. Samalla kuitenkin todetaan, että palkitseminen ja kannustaminen ovat merkittäviä työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttava asioita, ja niiden kehittäminen koetaan tärkeäksi. Jotta palkitsemisen kehittäminen olisi mahdollista, on pyrittävä ymmärtämään, millaisia tarpeita työntekijöillä on työnsä suhteen ja minkälaiset asiat työntekijät kokevat palkitsevina ja kannustavina. Tutkimuksen ydintä onkin kannustamisen ja palkitsemisen tutkiminen kuntaorganisaatiossa. Tutkimuksessa perehdytään tapaustutkimuksen kautta kunnallisen organisaation (Espoon kaupunki) palkitsemis- ja kannustamistoimintaan, selvitetään työntekijöiden toiveita palkitsemisen ja kannustamisen suhteen sekä arvioidaan jo toteutettua palkitsemista ja kannustamista. Samalla pyritään kuvaamaan tarkemmin toimivan palkitsemisen kriteereitä sekä selvittämään kannustamisen ja työmotivaation vuorovaikutusta. Palkitsemista ja kannustamista kartoitetaan ja arvioidaan tutkimuksessa työntekijän näkökulmasta kiinnittäen erityisesti huomiota palkitsemisen ja kannustamisen motivaatiovaikutuksiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu Chungin esittämän työmotivaation prosessimallin pohjalta. Viitekehys nojaa johtamisteorioissa esitettyyn henkilöstövoimavaramallin ihmiskuvaan huomioiden samalla palkitsemisen kontingenssinäkökulman. Empiirisen tutkimuksen tutkimusaineistona toimii Espoon kaupungin työntekijöille suunnatun lomakekyselyn avulla kerätty kvantitatiivinen aineisto. Aineisto analysoidaan määrällisin menetelmin käyttäen mm. suoria jakaumia, faktorianalyysia sekä lineaarista regressioanalyysia. Suoritetun analyysin perusteella todetaan, että tutkimuksessa käytetty teoreettinen malli soveltuu kannustamisen ja työmotivaation yhteyden tarkasteluun. Analyysin pohjalta voidaan myös löytää neljä keskeistä palkitsemisen arviointikriteeriä: palkitsemista koskeva tiedotus, palkitsemisen kattavuus, palkitsemisen kannustavuus ja palkintojen henkilökohtainen tavoittelu. Kriteerit liittyvät sisällöltään palkitsemiskirjallisuudessa esitettyihin palkitsemisen onnistumistekijöihin. Tutkimustulosten perusteella voidaan muodostaa kuva työntekijöiden tarverakenteesta ja ymmärtää, millaisia kannusteita ja palkintoja eri työntekijäryhmät arvostavat. Samalla nähdään, millaisena työntekijät kokevat palkintojen ja kannusteiden saavutettavuuden. Kannustamisessa ja palkitsemisessa onkin otettava huomioon työntekijöiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuuksien mukaan sovitettava palkitseminen eri työntekijäryhmien mukaisesti. Arviointitutkimuksen tulokset osoittavat, että tutkimuksen kohdeorganisaatiossa toteutettu kannustaminen tukee vain osittain työntekijöiden työmotivaatiota. Erityisesti taloudellisten kannusteiden osalta kannustustoiminnassa on parantamisen varaa. Samoin tutkimuksen kohdeorganisaation palkitsemistoiminta saa kaikkien arviointikriteerien osalta vain kohtalaisen arvosanan. Kannustamis- ja palkitsemistoimintaa tulisikin edelleen kehittää kohdeorganisaatiossa mm. tutkimuksessa esitetyin toimenpitein. en
dc.language.iso fi
dc.subject kannustaminen fi
dc.subject palkitseminen fi
dc.subject työmotivaatio fi
dc.subject kunta-alan työntekijät fi
dc.title Kannustaminen ja palkitseminen työmotivaation tukena − kartoittava arviointitutkimus Espoon kaupungin työntekijöiden kannustamisen ja palkitsemisen toimivuudesta fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.pdf 49.17Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record